Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
08/10/2018 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, №854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, №854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 5 октомври 2018 г., Комисията по образованието и науката обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г., както и законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.
  Беше направено процедурно предложение от народния представител Веска Ненчева за отлагане на заседанието, което след проведено гласуване с резултат два гласа „за“ и 7 гласа „против“ не беше прието.
  На заседанието присъстваха: Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката; представители от Главно мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България – Мурат Пинков, заместник-главен мюфтия, Аднан Джамбазов, главен юрисконсулт и Асан Имамов, адвокат на мюсюлманското изповедание.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ, бе представен от народния представител Йордан Цонев. Той посочи, че основните цели на законопроекта са да се създадат правила за финансиране на религиозните институции, както и правила за предотвратяване на възможността за намеса на чужди организации в дейността на българските религиозни общности. Финансирането на вероизповеданията, които имат под 1% от населението на страната на база на резултатите от последното преброяване, остава по досегашния ред.Господин Цонев уточни, че предвиденият в законопроекта механизъм за финансов контрол се отнася за държавната субсидия на религиозните институции, която следва да се използва за изплащане на възнагражденията на свещенослужители и служители в религиозни институции.
  В законопроекта са предвидени правила за премахване на възможността за злоупотреба с религиозните права на лицата и използването им срещу националната сигурност и обществения ред в страната.
  Също така в законопроекта е предвидено, че вероизповеданията могат да откриват духовни училища при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование, както и възможност да откриват висши училища при условията и по реда на Закона за висшето образование.
  Господин Цонев подчерта, че след приемане на първо гласуване има поет ангажимент за създаване на работна група с участието на всички заинтересовани страни и комисии за прецизиране на текстовете.
  От името на вносителите законопроектът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители бе представен от народния представител Йордан Йорданов. Той отбеляза, че предложените изменения и допълнения са няколко групи. Основно целта на предложенията е да се уредят мерки за противодействие срещу религиозната радикализация и политизация на вероизповеданията.
  Предложена е детайлизация на уредбата относно условията и реда за регистрация на религиозните общности. Друга група допълнения, които проектът съдържа, са свързани с финансирането на вероизповеданията.
  Господин Йорданов отбеляза, че в законопроекта са предвидени и правила за осъществяване на образователни дейности от вероизповеданията, като те следва да са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и със Закона за висшето образование.
  По представените законопроекти в Комисията по образованието и науката са постъпили становища от Министерството на образованието и науката, от Главното мюфтийство, от Католическата църква и от Обединени евангелски църкви.
  Становището на Министерството на образованието и науката бе представено от заместник-министър Таня Михайлова. Тя отбеляза, че предлаганите изменения и допълнения следва да бъдат прецизирани в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и със Закона за висшето образование.
  В обсъждането на законопроектите се включиха представители от Главно мюфтийство, които изразиха притеснения относно предлаганите правила висшите училища на вероизповеданията да се откриват по реда на Закона за висшето образование, тъй като според тях тези правила ще ограничат дейността на Висшия ислямски институт.
  Господин Йордан Цонев отговори, че е възможно да бъдат обсъдени и други варианти в тази връзка. Народният представител Милена Дамянова подчерта още веднъж, че предлаганите текстове ще бъдат прецизирани в работна група с широко участие.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката:
  - с 12 гласа „за, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-34, внесен от Цветан Генчев Цветанов, Корнелия Петрова Нинова и Мустафа Сали Карадайъ на 04.05.2018 г. и
  -с 10 гласа „за“,0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуванезаконопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 854-01-35, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 09.05.2018 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
  И НАУКАТА:

  ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума