Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
13/02/2019

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.
  На заседанието присъства госпожа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката.

  Заместник-председателят на Комисията по образованието и науката Галя Захариева поясни на членовете на комисията процедурата по обсъждане на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, внесена от Министерския съвет съобразно чл. 118 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  Заместник-министър Карина Ангелиева отбеляза, че Годишната програма приоритизира досиетата, по които има законодателен процес и за тази година акцентът е в сектор „Научни изследвания и иновации“, съответно в рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Тя поясни, че сектор „Образование“ не е включен в Годишната програма, но подчерта важността на три документа. Първият документ е предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, който следва да осигури пребиваването на студентите, ако няма споразумение след Брекзит. Други документи, по които се работи, са Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Препоръка относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици.
  Заместник-министър Карина Ангелиева предложи пред членовете на Комисията по образованието и науката да бъде организирано изслушване, на което тя да представи основните тематични области на развитие и бъдещи партньорства в сектор „Наука“, където България да се включи. Беше уточнено това изслушване да се проведе през месец март.

  След проведено гласуване с резултати: „за“ – 17 гласа, „въздържал се“ и „против“ – няма, Комисията по образованието и науката прие за сведение Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.

  Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова направи предложение в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз да бъдат включени за наблюдение посочените от госпожа Карина Ангелиева три документа, а именно: предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, Препоръка за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст и Препоръка относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици.
  След проведено гласуване с резултати: „за“ – 17 гласа, „въздържал се“ и „против“ – няма, Комисията по образованието и науката прие предложените три документа да бъдат включени в Годишната работна програма на Народното събрание за 2019 година.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума