Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
06/11/2019 първо гласуване

  Становище от Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" относно законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  Уважаема госпожо ДАМЯНОВА,
  Уважаеми госпожи и господа НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
  Реалният БВП на България нарастна, доходите от труд също са увеличени -заплатите в приоритетни за правителството области в публичния сектор, както и на МРЗ, се повишиха, а за 2020 г. тя ще е 610 лв. За последните две години средната брутна работна заплата (СБРЗ) в страната се е повишила (НСИ) с 19,8 %.
  Средната брутна месечна заплата усреднено за Държавните висши училища (ДВУ) за същия период е нараснала с едва 8,1 %(по данни на ВОН-КНСБ и отчетите на ДВУ, представени в МОН).
  Ръстът на СБРЗ е нехомогенен в ДВУ и се наблюдава слаба корелация между него и размера на броя обучавани студенти, както беше установено в много наши изследвания.
  Ако заедно не вземем мерки в 2/3 от ДВУ научно-преподавателския състав, особено младите преподавател и, ще са „най-ниско платените", което ни отрежда място в контингента на „работещите бедни българи". ВОН-КНСБ счита, че ръководствата на някои висши училища пренебрегват или нямат обективна оценка за фактора ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ТРУД. Това подценяване ще доведе до намаляване на качеството на образователните дейности, защото са ниски работните заплати (в много случаи МРЗ ще е близка до началната на асистентите!).
  Факт е, че приходите непрекъснато нарастват, разходите също, но в края на годината има излишъци, които преминават като наличност в бюджета на ДВУ за следващата година. В 1/3 от висшите училища част от тях се насочват за увеличаване на работните заплати, но в 2/3 - НЕ.
  КОНКРЕТНИТЕ ИСКАНИЯ НА ВОН-КНСБ КЪМ БЮДЖЕТ 2020 отново са в продължение на политиката на правителството за системата на образованието:
  От м.юли настояваме за допълнителни 63 млн.лв по раздел СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (СИО) от държавния бюджет.
  Мотиви: Среднопретегленият норматив, според ВОН-КНСБ, при ръст средно от 20 % спрямо този за 2019 година, трябва да е в размер на 2 985 лв, за да се осигури ръст на работните заплати - диференцирано за млади учени 30 %, за хабилитираните

  преподаватели 20

  а за служителите 10 %. Ето затова са необходими

  горепосочените 63 млн. лв.
  В проекта на бюджет е заложен 2 820 лв, разликата е от 165 лв.
  От тук е и разминаването с около 23 млн.лв (22,7 млн.лв) и вместо СИО да е 436 млн.лв., в проекта на бюджета тя е 413 млн.лв.
  Съвпадението ни е само в посочената в проекта на бюджета за следващата година бройка на студентите, която по данни на ВОН-КНСБ, е 146 288 обучаващи се (по държавна поръчка), а в проекта на бюджета са заложени 146 752.

  Други искания на ВОН-КНСБ допълнително към Бюджет 2020
  1. Средствата за присъщата на висшето училище научна или художествено¬творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове да се запазят в размер на 8 018 865 лв в субсидията за ВУ, но допълнителните 35,7 млн.лв (чл. 91, ал. 9/г) да са в специалния фонд на МОН, така както бяха заложени в чл.97/ЗДБ за 2019 г.;
  2. Средствата за социално-битови разходи на студентите и докторантите да се увеличат с 10 %, за което допълнително са необходими средства в размер на 6,5 млн.лв.
  Общо нашите очаквания за увеличаване на субсидията за ДВУ бяха за 105,2 млн.лв.
  В така предоставения проект на бюджет за 2020 г. няма достатъчно средства, поради което
  НАСТОЯВАМЕ
  към бюджета на ДВУ за 2020 г. да се осигурят 23 млн. лв. ДОПЪЛНИТЕЛНО, в раздел СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО, с ясни указания за целеполагане за увеличение на работните заплати поне за младите асистенти с 30 %. за да са съизмерими с началните заплати на младите учителите.

  Приложение:
  Първи вариант на предложението на ВОН-КНСБ от 5 юли 2019 г.


  Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева Председател на ВОН-КНСБ
  Приложение от 5 юли 2019 г.

  Чрез КНСБ до МОН и МФ
  Относно: Проекта на БЮДЖЕТ за 2020 г.

  Предложението на ВОН-КНСБ към бюджета за 2020 г. е за 63 млн. лв. ДОПЪЛНИТЕЛНО, конкретно в раздел СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (работни заплати, осигуровки и текуща издръжка), както и за допълнителни средства за социални разходи на обучаващите от 6,5 млн.лв:

  СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО: от 373732 174 ЛВ (2019) 436 669 680 (2020)

  Средно-приравнен брой учащи: от 150 179 (2019) 146 288 (2020)
  Средно-претеглен норматив (лв.) от 2 488 (2019) 2 985 (2020), ръст от 20 %

  Средства за присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове.от В 018 865 лв (и 20 млн.лв- Фонд на МОН по чл.97/ЗДБ2019г. 8 018 865 + доп. 10% от СИО за Фонда в МОН, в размер на 35,7млн.лв =
  43,7 млн.лв (2020)

  Средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите (1+2)
  от 65 200 270 (2019) 71 720 297 (2020), ръст от 10 %
  1. Стипендии от 49 345600 (2019) 54 280 160
  2. Студентски столове и общежития от 15 854 670 (2019) 17 440 137

  Мотиви:
  3. Средствата за издръжка на обучението за ДВУ през 2020 г. да са в размер на 436,7 млн. лв., като броя на студентите е намален до 146 288, т.е. както през учебната 2019/2020г., а увеличението е при 20 % ръст на норматива по качествени показатели /ПМС 328/2015г. Допълнително в бюджетната субсидия за 2020 г., за да се осигури ръст на работните заплати - диференцирано за млади учени 30 %, за хабилитираните преподаватели 20 %, а за служителите 10 %, са необходими още 63 млн. лв.;
  4. Средствата за присъщата на висшето училище научна или художествено¬творческа дейност и за издаване на учебници и научни трудове: при запазване на 8 018 865 лв в субсидията за ВУ и допълнителни 35,7 млн.лв да са в специалния Фонд на МОН, вж. чл.97/ЗДБ2019;
  5. Средствата за социално-битови разходи на студентите и докторантите да се увеличат с 10 %, за което допълнително са необходими средства в размер на 6,5 млн.лв.
  Общо, нашите реални предложения за увеличение на средствата в субсидията на държавните ВУ е за 69,5 млн.лв., а допълнителните 35,7 млн.лв. предлагаме да са в общия бюджет на МОН - средства за Фонд „Наука", така както беше изискването на чл. 97/ЗДБ:2019.
  Следователно, в бюджета за държавните висши училища за СИО и социално-битови разходи, както и допълнителните средства за специалния фонд на МОН, създаден на основание чл.97/ЗДБ за 2019 г., са необходими още 105,2 млн.лв.

  Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева Председател на ВОН-КНСБ
  Форма за търсене
  Ключова дума