Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
27/02/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 01.02.2019 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 01.02.2019 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Славчо Атанасов, които отбеляза, че с предложените изменения и допълнения, се прецизират политиките в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението. Основната цел на законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите, чрез предприемането на законодателни, административни и други мерки по отношение на ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, както и на предлагането и продажбата на деца, на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн. Изразени са и мотивите, наложили това изменение и допълнение.
  Вносителят представи данни от изследване, според което България се нарежда на пето място сред 42 страни по пушене на наргиле поне веднъж седмично сред 11 - 13-годишни ученици и на второ място по пушене веднъж седмично от 15-годишни ученици. По данни на Министерство на вътрешните работи, в смесите използвани за пушене на наргиле, понякога се добавят и наркотични вещества, които многократно увеличават риска за здравето на децата и създават бъдеща зависимост към наркотици.
  С въвеждането на забраната за предлагане и продажба на деца освен на алкохолни напитки и тютюневи изделия, така също и на изделия за водна лула несъдържащи тютюн, Законопроектът предлага изменение и в Закона за закрила на детето.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето е подкрепен със становища от 13 /тринадесет/ институции и неправителствени организации, работещи в областта на здравеопазването.
  Според вносителя законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Стефан Апостолов и Славчо Атанасов.
  Народният представител Стефан Апостолов изрази пълна подкрепа, по така представения законопроект. Народният представител Славчо Атанасов обърна внимание на факта, че поради вдишваните токсични вещества, употребата на наргиле в затворени помещения е по-опасно за здравето, отколкото употребата на тютюневи изделия.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване
  с „ 11 - „ЗА“ гласа, „ПРОТИВ“ - 2 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители на 01.02.2019 г.


  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума