Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
25/09/2019 второ гласуване

  ДОКЛАД
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев на 5 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА


  ДОКЛАД
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, № 954-01-64, внесен от народните представители Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев на 5 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 18 септември 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  Закон за
  изменение на Закона за опазване на обществения ред по време на спортни мероприятия


  (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 от 2019г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона: „ Закон за изменениа на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия“.

  § 1. В чл.11 се правят следните изменения:
  1. ал.3, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
  2. ал.4 става съответно ал.3.

  Предложение на н.п. Иван Ченчев, направено по реда на чл.83, ал.5, т.2 от ПОДНС:
  Параграф 1 да се измени така:
  «§ 1. В чл.11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал.5 изречение първо се заличава.
  3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.»
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл.11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 5 изречение първо се заличава.
  3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.

  § 2. В чл. 45 думите „чл. 11, ал. 1, 3, 5, 7 и 8“ се заменят с „чл.11, ал.1“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТЕФАН АПОСТОЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума