Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
28/10/2020 второ гласуване

  Доклад второ гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-77, внесен от народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Симеон Найденов, Дора Христова, Слави Нецов, Боряна Георгиева, Кръстина Таскова на 24 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 08 октомври 2020 г
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето № 054-01-77, внесен от народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Симеон Найденов, Дора Христова, Слави Нецов, Боряна Георгиева, Кръстина Таскова на 24 юли 2020 г., приет на първо гласуване на 08 октомври 2020 г.  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
  (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101 от 2019 г. и бр.71 от 2020 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 5б, ал. 3, след думите "забранява се" се добавя думата "употребата", а преди думите "на деца" се добавят думите "и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.".

  Предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева:
  Предложение за редакция на § 1:
  В чл. 5б се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите "изделия" се добавя "и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.".
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5б се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите "изделия" се добавя "и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.".
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Забранява се употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия.“


  § 2. В чл. 45, ал. 1 думите "Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца" се заменят с думите "Който извърши или допусне извършване на нарушение на чл. 5б, ал. 3".

  Предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева:
  Предложение за редакция на § 2:
  В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца" се заменят с "Който извърши нарушение на чл. 5б, ал. 3".
  2. Създава се ал. 16:
  „(16) Който допусне нарушение на чл. 5б, ал. 4 се наказва с глоба от 300 до 500 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите "Който продава алкохолни напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца" се заменят с "Който извърши нарушение на чл. 5б, ал. 3".
  2. Създава се ал. 16:
  „(16) Който допусне нарушение на чл. 5б, ал. 4 се наказва с глоба от 300 до 500 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв.“  Предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева:
  Предложение за създаване на нов § 3:
  „§ 3. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 1 - 4“ се заменят с „по чл. 45, ал. 1 – 4 и 16“ и се създава изречение второ: „Когато нарушението по чл. 45, ал. 16 е извършено от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, нарушението се установява с акт от служител от Главна дирекция "Контрол по правата на детето" към Държавната агенция за закрила на детето, а наказателното постановление се издава от председателя на Държавната агенция за закрила на детето или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Боряна Георгиева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  Новият § 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 1 - 4“ се заменят с „по чл. 45, ал. 1 – 4 и 16“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 1 - 4“ се заменят с „по чл. 45, ал. 1 – 4 и 16“.


  § 3. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т.21 със следното съдържание:
  "21. Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" по смисъла на този закон са всички вещества и субстанции, както и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  Предложение на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов, Боряна Георгиева:
  Предложение за редакция на § 3, който става § 4:
  „§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  "21. Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  § 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 21:
  "21. Изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" са вещества, субстанции и изделия на базата на растения, билки или плодове, които не съдържат тютюн и могат да бъдат консумирани чрез процес на горене, нагряване, изпаряване или друг процес, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.“


  § 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  /СТЕФАН АПОСТОЛОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума