Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
01/06/2017 първо гласуване

  Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 01 юни 2017 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за концесиите № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов. Представеният изцяло нов закон е в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. В приложното поле на Директивата за концесиите попадат дейности, чиято регламентация в българското законодателство се съдържа в два отделни закона: Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Анализът на съответствието на тези два закона с изискванията на Директивата за концесиите наложи приемането на нов Закон за концесиите, който да ги обедини. Законопроектът запазва установеното в националното законодателство правило за ограничаване на кръга на субектите, които може да възлагат концесии, обусловени от статута на собствеността.
  В своето изложение вносителят акцентира върху частта от законопроекта, което попада в рамките компетенции на Комисията.
  Вносителят поясни, че Законопроектът предлага две основни форми на концесия: публично частно партньорство, с което публичният партньор възлага строителство или услуги на икономическия оператор и концесията за ползване, която вече познаваме от действалите досега концесионни закони. За първи път Директивата, респективно и Законът въвежда праг от 5 225 хил. евро, който праг разделя концесиите на две групи: на такива с трансграничен интерес и такива, които не са с трансграничен интерес. За концесиите, надхвърлящи този праг, се налага съобразно изискванията на Директивата да има уведомления за държавите от Европейския съюз и респективно повишава изискванията както към регистъра, който специално се създава и се доразвива за концесиите с оглед публичност и прозрачност, така и увеличава безспорно състезателността в процедурите за избор на концесионери.
  Друг важен акцент е специфичното правно и състезателно решение по отношение на концесионните процедури са сроковете. Концесиите стартират като срочни, като концесионният договор се сключва за срок, продължителността на който се определя чрез конкуренция в процедурата за възлагане на концесията чрез включването на срока като критерий, като той не може ла надвишава максималния срок, поставен от концедента. Така всеки от кандидатите се стреми да предложи по-нисък срок, да предложи по-икономически обосновани и атрактивни показатели на концесията, да даде по-кратка възвръщаемост на инвестиционния ресурс, да даде по-добра цена на публичната услуга.
  Три са способите на състезанието: открита процедура, състезателна процедура с договаряне и състезателен диалог.
  Този Закон за разлика от всички закони преди това дава гъвкавостта и възможността да имаме концесии на спортни обекти и съоръжения, концесии по видове социални услуги. По отношение на възможността спортните обекти да се използват от трети лица на състезателно, прозрачно правно основание може да бъде регламентирано в Закона за физическото възпитание и спорта.
  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Славчо Атанасов, Весела Лечева, Стефан Апостолов, Христо Проданов, Валентин Милушев, Теодора Халачева и Иван Ченчев.
  В хода на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха предложения законопроект, като подчертаха, че новите регламенти създават по-добри предпоставки за предоставяне на концесии за строителство на важни за държавата и общините проекти в областта на спортната инфраструктура и тяхната реализация в условия на публично-частно партньорство. Беше подчертано, че концесията е добра възможност и за инвестиции, и за по-добро управление, като това е добър начин да се съхранят много от спортните съоръжения, чието дългогодишно експлоатиране изисква твърде голям финансов ресурс за поддържането им в добро състояние.
  По време на обсъждането беше обърнато внимание, че преди да се пристъпи към прилагане на нормите, които предоставя този закон по отношение на спортни обекти и съоръжения е необходимо бъдат изработени и въведени стандарти с оглед на това, каква спорта инфраструктура е необходима в отделните населени места, във връзка с изпълнение на държавната политика и политиката на местно и регионално ниво в областта на спорта. Това в немалка степен се отнася и за спортните обекти и съоръжения - публичната държавна собственост, свързани с държавната политика за развитие на спорта за високо спорно майсторство, както и представянето на българския спорт в международен план.
  Беше поставен въпросът за необходимостта от гаранции за достъпа до спортните обекти и съоръжения - държавна и общинска собственост, предоставени на концесия, на деца и младежи безплатно или срещу преференциално заплащане, както и лица с трайни увреждания или такива в неравностойно положение.
  Вносителят отговори на поставените въпроси, като поясни, че критериите, определящи спортните обекти и съоръжение на такива от национално значение и на такива, които се експлоатират в полза на общините следва да се определят от специалния закон в областта или в случая това е Закона за физическото възпитание и спорт. Същото се отнася и до поставянето на клаузи в консеционните договора, свързани със социалните ангажименти на държавата и общините в областта на спорта.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ - 12 гласа, „ПРОТИВ“-7 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума