Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
05/07/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на
  22 юни 2017 г.
  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на
  22 юни 2017 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 05 юли 2017 година, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни 2017 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Елена Кременлиева - директор Дирекция „Социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика и д-р Валентин Димитров – зам.-председател на Държавната агенция за закрила на детето.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Весела Лечева, която в своето изложение поясни, че с предложените изменения и допълнения на Закона за семейни помощи за деца се предлага еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за деца в първи клас от семейства с ниски доходи да се разшири и да обхваща и семейства с деца във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.
  Г-жа Лечева подчерта, че предложените промени са насочени към намаляване на броя на рано отпадналите от образователната система, тъй като един от основните проблеми за това е, освен социално-икономическите и семейни проблеми, и демотивацията на учениците още от 1-ви и 2-ри клас. Според вносителя финансовият ресурс, необходим за въвеждането на тези промени в Закона за семейно помощи за деца, може да бъде осигурен в приетият държавен бюджета за 2017 г. и ще обхване приблизително 120 хил. деца.
  В Комисията бяха представени писмени становища по Законопроекта от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Държавна агенция за закрила на детето, Национална мрежа на децата, КНСБ , КТ“Подкрепа“ , Съюз на стопанската инициатива, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
  Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите не подкрепят предложените изменения и допълнения, като в своите писмени изложения подчертават, че по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца" за 2017 г. не са предвидени средства за въвеждане на нов вид семейна помощ, както и че няма посочени конкретни източници, а се приема, че необходимият ресурс може да бъде осигурен за сметка на „преизпълнението на бюджета и налични резерви". Тази обща формулировка противоречи на разпоредбите на Закона за публичните финанси по отношение на финансовата обезпеченост. Посочено е, че основният риск от въвеждането на новия вид помощ, освен липсата на финансова обезпеченост, е неравнопоставеността на учениците до 12-ти клас, както и че задържането на децата в училище не може да бъде осигурено само чрез финансова подкрепа.
  В становищата на Държавна агенция за закрила на детето и Национална мрежа на децата имат принципно изразена подкрепа на Законопроекта, но отбелязват, че е необходимо прецизиране на нормите, както и необходимостта от цялостен сравнителен анализ на различните групи деца, с цел средствата предвидени за отпускане на помощи към семействата с ниски доходи да бъдат насочени целесъобразно към по-широк кръг деца, посещаващи училище до завършване на задължителното образование.
  От работодателските организации - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България не подкрепя предложените изменения, Българската промишлено-търговска палата се въздържа от подкрепа, като мотивите за това са липсата на обратна връзка и сигурност, даването на тази парични помощи да задържи децата в образователната система, както и, че средствата не са предвидени в бюджета. Съюза за стопанска инициатива подкрепят изцяло законопроекта
  От синдикалните организации - Конфедерацията на независимите синдикати в България се въздържат от подкрепа на Законопроекта, тъй като според тях няма аргументирана обосновка и анализ от нейното въздействие. КТ“Подкрепа“подкрепя изцяло Законопроекта.
  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Славчо Атанасов, Светлана Ангелова, Христо Проданов, Валентин Милушев, Иван Ченчев, Теодора Халачева, Боряна Георгиева и Владимир Вълев.
  В хода на дискусията се оформиха две групи становища. Част от изказалите се народни представители изразиха своята подкрепа за Законопроекта, като изразиха мнение, че предложените промени ще стимулират родителите да водят на всяка цена децата си на училище в годините на началното образование, когато те придобиват основните образователни навиците, като според тях финансовият инструмент е нужен, тъй като между първи и четвърти клас е най-рисковия период за отпадане на ученици от учебния процес, като се базират се на данни за 6000 деца, отпаднали от образователната система в този образователен период. Относно осигуряването на финансовия ресурс, необходим да тези промени – не виждат пречка да се актуализира бюджета за 2017 г.
  Друга част от народните представители, участвали в дискусията не подкрепиха Законопроекта, като се аргументираха с недостатъците на предложените промени. Като основни проблеми посочиха:
   няма яснота на какъв принцип се определя целева група от 1-ви до 4-ти клас. Това неименуемо води до неравнопоставеност на учениците от 5-ти до 12-ти клас, тъй като независимо от възрастта на децата, семейството на всеки ученик има съответните разходи в началото на учебната година;
   не са направени сериозни разчети за допълнителния финансов ресурс, както в средносрочен, така и в дългосрочен план.Налагане на промяна на разходната част на утвърден годишен бюджет изисква по-сериозен анализ и оценка на въздействие;
   липса на гаранция за целесъобразното разходване на средствата от еднократната помощ, т.е. дали те ще отидат наистина по предназначението си;
   няма анализ на самата обвързаност между еднократната помощ, в началото на учебната година и ефекта, който се търси - да задържим децата в образователната система. Превенцията на ранното отпадане от образователната система на децата е да се предприемат интегрирани мерки от страна на различните институции.
  Във връзка с изложените становища на участниците в обсъждането и с оглед на това да се постигне ефективен връзка между предоставяне на помощи и постигнати цели, както и да се избегне разделението на децата на групи, в края на дискусията беше предложено като най-добро решение – формирането на работна група от всички политически представени сили в Комисията, която да изготви проект за промени в Закона за семейни помощи за деца, в който да се избегнат всички посочени по-горе недостатъци и се предвиди необходимият финансов ресурс за следващата бюджетна година.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ - 9 гласа, „ПРОТИВ“-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 10 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на
  22 юни 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума