Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
20/07/2017 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14 , внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта


  Първо Гласуване


  ДОКЛАД

  Относно: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14 , внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 20 юли 2017 година Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование № 754-01-14 , внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г.
  На заседанието присъстваха Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, г-жа Соня Кръстанова директор Дирекция „Финанси“ в Министерство на образованието и науката, Теодора Иванова – главен секретар и Цветелина Георгиева- държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.
  От името на вносителите Законопроектът беше представен от г-жа Весела Лечева, която в своето изложение поясни, че предложените изменения и допълнения на Закона за предучилищно и училищно образование имат за цел да реализират ангажимента на държавата да гарантира по-високо ниво на масово образование, условия за качествено образование във всички училища, начална професионална подготовка за младите хора, както и бъдещо успешно развитие на завършващите училише.
  В Законопроекта се предлага по-голямата част от основните Държавни образователни стандарти да се приемат от Народното събрание, да отпадне държавното финансиране за частните училища, предлага се възстановяването на техникумите като специализирани училища, въвеждането на правилото един учебник по предмет за всеки клас, също така - отмяната на текста в действащия закон -„децата до IV да не повтарят годината“. По отношение на педагогическите кадри се предлага провеждане на продължаващата квалификация на учителите.
  Относно нормите, чието действие е в рамките на компетенцията на Комисията, вносителите предлагат в Социално-педагогическите интернати да не се настаняват учениците, които са извършили противообществени прояви, а само учениците, които нямат подходящи условия за живот в семейството или са лишени от родителски грижи и надзор, както и задължението за присъствие в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на представители на органите за закрила на детето.
  В Комисията бяха представени писмени становища, в които Законопроектът в по-голямата му част не се подкрепя, като за някои текстове има конкретна или принципна подкрепа.
  Относно предложените изменения и допълнения в нормите отнасящи се до деца в риск (чл.44), всички представени становища ги отхвърлят с мотива, че по този начин се създават нови институции за деца, а това влиза в противоречие с политиката за деинституционализация на грижата за деца.
  Измененията в чл.188, свързани със задължението за присъствие на представители на органите за закрила на детето в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие, не се подкрепя от Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Института за социални дейности и практики. Мотивите им са, че в действащите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено в екипите за подкрепа да се включват представители на органите за закрила на детето при необходимост. Отделите „Закрила на детето" се включват когато е идентифицирано, че детето е в риск. Във всички останалите становища това предложение се подкрепя, тъй като се свързва с разширяването на мерките, насочени към дисциплиниране на учениците и ангажираност и отговорност на други държавни органи извън образователната система.
  В обсъждането взеха участие народните представители Весела Лечева, Галя Захариева, Михаил Христов, Теодора Халачева, Христо Проданов, Иван Ченчев, Йордан Йорданов и Севим Али.
  В хода на дискусията беше обърнато внимание на няколко важни акцента. Народният представител Михаил Христов постави въпроса за достъпа на децата с увреждания до материалната училищна база, за което държавата е длъжник. Г-н Йордан Йорданов обърна внимание на представителите на Министерството на образованието и науката в работните групи, които изготвят Държавните образователни стандарти, да бъдат включени педагогически специалисти, работещи в училищата, а не само експерти от неправителствени организации.
  Народният представител Севим Али изрази подкрепа за предложението за отмяна на действащата разпоредба „децата до IV клас да не повтарят годината“, както и предложението за един учебник по учебен предмет, но сподели, че не намира за убедителни аргументите на вносителя за отпадане на държавното финансиране на частните училища.
  Народният представител Галя Захариева заяви своето становище за отхвърляне на предложените изменения и допълнения с мотивите, че принципът за държавно финансиране на частните училища е заложен още през 2006г. в Националната програма за образование, приета с консенсус от Народното събрание. Освен това, според действащите в Закона разпоредби финансирането на частните училища е под строг контрол. Също така възможността за избор на повече от един учебник по един предмет създава условия за конкурентна среда и намалява риска от корупционни практики. Според г-жа Захариева една не малка част от предложените текстове в Законопроекта са юридически неиздържани и необосновани.
  Народният представител Теодора Халачева поиска информация от Министерството на образованието и науката дали вече е изготвен Държавния образователен стандарт за физическа среда.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „За“ -6 гласа, „Против“- 8 и „Въздържал се“- 5 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 754-01-14 , внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 1.06.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума