Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
22/11/2017 първо гласуване

  Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система № ПГ-739-01-14, внесена в Народното събрание от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г.
  СТАНОВИЩЕ

  На свое редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система № ПГ-739-01-14, внесена в Народното събрание от Инициативен комитет на 4 септември 2017 г.

  В заседанието взеха участие г-н Васил Николов - председател на Инициативен комитет, г-жа Красимира Бунджулова - директор на дирекция „Управление на спорта за всички“ в Министерството на младежта и спорта, г-жа Даниела Кичева-Соколова – главен експерт в дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Сашка Велкова – експерт от Държавната агенция за защита на детето и г-н Иван Кънчев от Синдиката на българските учители.
  От името на вносителите г-н Николов представи предложенията на Национална гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна система, попадащи в рамките на компетенцията на Комисията, свързани с:
   въвеждане на постоянно наблюдение чрез технически средства във всички помещения на ясли, детски градини и училища. В своите мотиви, вносителя поясни, чe видеонаблюдение в посочените помещения ще послужи за прекратяване на порочни практики особено при най-малките - грубо отношение, обиди и заплахи и т.н ;
   осигуряване адекватен брой специалисти като психолози, логопеди, педагози, социални работници и др. във всички ясли, детски градини и училища, с оглед на това, че в системата на предучилищното и училищното образование все още липсват ключови педагогически специалисти с функции за социализация, адаптация и психологическа подкрепа за децата и учениците;
   предложения за промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване или при смяна на ясла, градина или училище, която включва конкретни и съобразени с възрастта мерки за прилагане на плавен и щадящ детската психика адаптационен подход с цел създаване на една по-добра среда в детските заведения;
   изискване в яслите и детските градини телевизия и интернет да бъдат ползвани единствено с учебна цел.
  С предлаганият проект се въвеждат и нови изисквания, които засягат мандатността на директорите на училища и на началниците на регионалните управления на образованието.
  От страна на Държавната агенция за защита на детето и Синдиката на българските учители беше изразено отрицателно становище относно въвеждането на видеонаблюдение във всички помещения на ясли, детски градини и училища, тъй съгласно чл. 16 от Конвенцията за правата на детето на ООН, детето има право на уединение и лично пространство. Във връзка с искането за въвеждане на мандатност на директорите на образователните институции беше подчертано, че със Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено атестиране на директорите, учителите и другите педагогически специалисти на всеки 4 години, което гарантира ефективен контрол върху дейността на ръководствата на образователните институции.
  В последвалото обсъждане взеха участие народните представители – Димитър Гамишев, Иван Ченчев, Валентин Милушев, Теодора Халачева, Михаил Христов, Севим Али, Георги Марков, Весела Лечева и Славчо Атанасов.
  В хода на дискусията беше предложено да се анализират основните проблеми в детските градини и училищата и да се търси решение, съвместно с родители и учители. Беше подчертано, че голяма част от предложенията на гражданската инициатива са вече нормативно уредени.
  Г-н Славчо Атанасов изрази своята принципна подкрепа и предложи на Инициативния комитет след като конкретизират и систематизират своите предложения да се предоставят на работната група, сформирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на децата за изготвяне на предложения за промени в сферата на законодателството за закрила на детето.
  След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „За” - 17 гласа, „Против и „Въздържали се“ – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта прие следното

  Решение:

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта приема за сведение и препоръчва на народните представители да вземат предвид в своята законодателна инициатива, по тяхна преценка, предложения от Националната гражданска инициатива за качествена и иновативна образователна среда .
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /СЛАВЧО АТАНАСОВ/
  Форма за търсене
  Ключова дума