Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
17/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2017 г. – обсъждане за първо гласуване
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване

  ДОКЛАД

  На свое заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта съвместно с Комисията по труда, социалната и демографска политика разгледаха и обсъдиха Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 година.
  На заседанието присъстваха г-н Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика, г-жа Йоана Германова, началник отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“ в МТСП и г-жа Николина Иванова – началник отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП.
  От името на вносителите Министър Петков представи основните акценти в Законопроекта за изменение на Закона за социално подпомагане, касаещи изпълнителите на социални услуги.
  С предложените изменения, вносителят цели приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Премахва се изискването за представяне на някои удостоверителни документи на хартиен носител. Предвидена е възможност, нормативно да отпадане срока за пререгистрация на доставчиците на социални услуги.
  В заключителната разпоредба на проекта се предвиждат изменения в Закона за закрила на детето. Доставчиците на социални услуги ще ползват административни облекчения по издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за деца. Беше уточнено, че Държавната агенция за закрила на детето по служебен път ще извършва необходимата справка в електронната база данни.
  В последвалата дискусия народният представител Славчо Атанасов изрази своята пълна подкрепа по така предложения законопроект.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ – 19 гласа, „ПРОТИВ“-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерски съвет на 22.12.2017 г.


  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума