Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
31/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване

  ДОКЛАД

  На свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.
  На заседанието присъстваха г-н Лазар Лазаров, заместник- министър на труда и социалната политика, г-н Атанас Колчаков, държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика и г-жа Мира Дукова, началник отдел в Министерство на младежта и спорта.
  От името на вносителите г-н Лазар Лазаров представи основните акценти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
  Според мотивите на законопроекта с предложените промени се цели до 23 май 2018 г. България да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г., относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научни изследвания, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа
  по програми „au pair“.
  С приемането на закона ще се постигне не само съответствие с изискванията на законодателството на ЕС в областта на трудовата миграция, но и подобрена правна регламентация на въпросите относно заетостта и пребиваването на научни работници, студенти, стажанти, ученици и доброволци. Предлагат се нови редакции, с които се извършват необходимите изменения и допълнения относно заетостта, без разрешение за работа на научни работници и след приключване на научно изследователските им проекти. Това се отнася и за заетостта на членовете на техните семейства, както и по отношения по мобилността и заетостта на студентите. Въвеждат се условията за равно третиране на научните работници, студентите, стажантите, учениците и доброволците, както и на членовете на семействата на български, европейски и чужди граждани, включително получили убежище или международна закрила, като за последните е дадена и дефиниция. Урежда се и равното третиране на чужденците, допуснати по силата на международни договори за заетост и трудова миграция, както и в случаите на регистрация на краткосрочна заетост. Регламентира се статута на платените стажанти. Регулират се условията за достъп до пазара на труда без разрешение за работа и на стажантите при условия на трудов договор за стажуване. Утвърден е ангажиментът на работодателя или приемащата организация, относно връщането на работниците от трети държави.
  Направено е обвързване с разпоредбите на новия Регламент (ЕС) № 2016/589 на ЕП и на Съвета от 13 април 2016 г. относно Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъпа на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшното им интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013.
  Законопроектът предлага защита при уволнение, колективно трудово договаряне, свобода на сдружаване и приобщаване, образование и професионално обучение. Признава дипломи и социално осигуряване за граждани на трети държави. Съдържат се и редица разпоредби, целящи усъвършенстване на нормативната уредба в областта на заетостта на чужденци в България чрез отстраняване на установени несъответствия от правно технически характер и даване възможност за по-доброто прилагане на действащите норми.
  Необходими допълнения се правят и в Допълнителните разпоредби на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, където са отразени съответните легални понятия, използвани в Директивата, като „доброволец“, „научен работник“, „научно изследване“, „научноизследователска организация“, „образователен проект“, „приемаща организация“, „програма за доброволческа дейност”, „стажант”, „студент“, „училище” и „ученик”.
  Вносителят счита, че пълно съответствие на българското законодателство с Директивата ще бъде постигнато след приемането и на изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност и на Закон за чужденците в Република България след приемането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Към законопроекта е приложен формуляр за предварителна оценка на въздействието.
  Министерство на правосъдието прилага справка, според която приложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека.
  В последвалата дискусия народната представителка Светлана Ангелова изрази мнение, че приемането на законопроекта ще подпомогне работата по друг важен законопроект, този за доброволчеството и не би трябвало да има опасения за колизии между двата законопроекта. Весела Лечева определи законопроекта като важен за законодателството в България и отправи предложение текстовете по параграфи 9 и 10 да бъдат прецизирани. В отговор г-н Лазар Лазаров от името на вносителите сподели, че не смята, че се отнема право на Министърът на труда и социалната политика да изисква становища и определи структурният диалог със работодателите и социалните партньори от особена важност.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ 12 - „ЗА“ гласа, „ПРОТИВ“-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 5 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2018 г.  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума