Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
12/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.
  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.
  На заседанието присъстваха господин Лазар Лазаров – заместник министър на труда и социалната политика, госпожа Миляна Павлова – държавен експерт в дирекция „Социално включване“, госпожа Радиона Никова– директор на дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ и господин Пламен Таков – главен юрисконсулт от Държавната агенция за закрила.
  От името на вносителите заместник-министър Лазар Лазаров информира народните представители, че с предложените изменения и допълнения, се предоставят допълнителни социални права за една категория деца, които нямат право да получават наследствена пенсия при починал родител, или не отговарят на критериите за достъп до персонална пенсия. Въвежда се нов вид семейна помощ, като редът и условията за получаването на тези помощи са съобразени с класическите видове семейни помощи за деца. Тези помощи могат да се получават заедно с друг вид помощи по реда на този закон. Предвижда се децата които ще са бенефициенти на тази помощ, да са около 5600.
  В Комисията е постъпило становище по законопроекта от Държавната агенция за закрила на детето, което подкрепя по принцип предложените изменения, но предлага да бъде разширен обхватът на предоставяната помощ и за извънбрачните и осиновените деца. Заедно с това в становището се предлага да бъде премахнат подоходния критерий за родителите, получаващи помощта, както и това тя да се предоставя до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, при условие, че детето редовно посещава училище
  В последвалата дискусия взе участие народният представител Весела Лечева, която изрази подкрепа за законопроекта, като посочи необходимостта от прецизиране и допълване на някои от текстовете между първо и второ четене.
  В резултат на проведеното гласуване с 19 гласа - „ЗА“ , 0 гласа „ПРОТИВ“ - и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 802-01-29, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Славчо Атанасов/
  Форма за търсене
  Ключова дума