Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
24/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха госпожа Яна Иванова – директор дирекция „Правно-нормативно информационно обслужване“ от Министерството на младежта и спорта, господин Валентин Венков – инспектор в главна дирекция „Национална полиция“ и госпожа Ева Венева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на вътрешните работи.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Йордан Йорданов, които посочи, че основната цел на предложените изменения е да се предостави правна възможност на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да извършват ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси по реда на чл. 132 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  Разширяването на обхвата на лицата придобили правото на извършват ремонтни дейности по чл.133, дава възможност на лицензираните по реда на Закона за физическото възпитание и спорта - спортни организации да извършват ремонтна дейност на оръжия и боеприпаси, свързани с вида спорт, който те упражняват.
  Вносителят подчерта, че предложеното изменение от една страна ще възстанови правната възможност на спортните организации да извършват тази ремонтна дейност, която са имали преди последвалите изменения на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и от друга страна намали затрудненията, както и разходите на спортните клубове във връзка с използването на външни услуги.
  В Комисията са постъпили становища по законопроекта от Министерство на младежта и спорта и от Министерство на вътрешните работи.
  Становището на Министерството на младежта и спорта изразява принципна подкрепа по предложените промени, като предлага прецизиране на текстовете, както и допълнение, което осигурява правна възможност спортните организации да придобият правото на организиране на складове за съхранение на оръжия и боеприпаси за тях по реда на чл.80.
  По време на обсъждането представители на Министерство на вътрешните работи принципно подкрепиха предложеното от Министерството на младежта и спорта прецизиране на текста, но изразиха несъгласие, относно разширяване на обхвата на лицата, придобили правото за организиране на складове за съхранение по чл.80.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с „ 19 гласа- „ЗА“, „ПРОТИВ“- 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от Александър Сиди и група народни представители на 09.10.2018 г.

  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума