Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
31/10/2018 първо гласуване

  „Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 31 октомври 2018 г., разгледа и обсъди „Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.
  На заседанието присъстваха заместник-министрите на младежта и спорта - г-жа Ваня Колева и г-н Стоян Андонов, г-жа Росица Спасова – Началник отдел, от Министерство на финансите, г-жа Миляна Павлова – Държавен експерт Дирекция „Социално включване“ от Министерство на труда и социалната политика и г-н Емил Милованов - дирекция „Финанси“ от Държавната агенция за закрила на детето.
  В частта, която попада в компетенциите на Комисията - г-жа Ваня Колева представи бюджета в областта на политиките за младежта и спорта. В своето изложение г-жа Колева посочи, че с проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., на Министерство на младежта и спорта са определени разходи в размер на 79 млн. 718 хил. лв., което е с почти 4 млн. лв. повече от средствата определени за 2018 г. В определените за Министерството на младежта и спорта средства в законопроекта са включени 10 млн. 435 хил. лв. за делегирани от държавата дейности.
  С планираните средства за 2019 г. ще се изпълняват дейности по политики в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, за които са определени средства в размер на 17 млн. 534 хил. лв., в областта на спорта за високи постижения - 52 млн. 699 хил. лв., за привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти - 3 млн. 507 хил. лв.
  В областта на политиките за младите хора, предвидените средства са в размер на 3 млн. 305 хил. лв. Обърнато беше внимание на увеличените средства за допълнително финансиране по проекти.
  По отношение на политиките за деца, в бюджета на Министерството на труда и социалната политика се заложени 21 млн. 594 хил.лв. по програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда. За 2019 г. бюджета на Държавната агенция за закрила на детето е увеличен с 8,3% - 1 млн. 996 хил. лв. Предвидена е финансова обезпеченост на програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение от 0-3 години“ на Министерство на здравеопазването, като средствата от 23 млн. 894 хил. лв. са предназначени за продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания, отглеждани в останалите, все още не закрити 16 домове за медико-социални грижи.
  В последвалата дискусия взеха участие народните представители Весела Лечева, Иван Ченчев, Галя Захариева, Илхан Кълков и Славчо Атанасов, като се оформиха две групи становища. Част от изказалите се изразиха съмнение в ефективността на бюджет 2019 г., предвид начина на разпределение на финансовите средства по политики.
  Друга част от участниците в дискусията изразиха своята подкрепа като посочиха, че с бюджет 2019 г. се въвеждат ясни правила при разпределението на публичните средства, като гарант за изпълнение на политиките в областта на спорта.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с „ 10 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ“ - 8 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване „Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29.10.2018 г.

  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума