Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/11/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. -
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спортa

  Първо гласуване


  ДОКЛАД

  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 21 ноември 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. - първо гласуване.
  На заседанието присъстваха господин Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта, госпожа Росица Грудева - директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на Министерство на вътрешните работи господин Валентин Венков – инспектор в главна дирекция „Национална полиция“, господин Иван Бързилов от Българска Т-Клас федерация и господин Живко Антонов от Българска федерация по динамична стрелба.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от госпожа Росица Грудева, която посочи, че основната цел на предложените изменения е постигане на съответствие с разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС и Директива 2014/28/ЕС, както и отстраняване на констатираните противоречия в българското законодателство. Предвидени са изменения, касаещи изискванията за законно предоставяне на пазара на пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански цели. Променени са обозначенията на категориите фойерверки.
  Със законопроекта се въвеждат и разпоредбите на Директива 2017/853/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477 на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие. Променени са сроковете за съхранение на данните в Единен автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“.
  Изменени са категориите огнестрелно оръжие, като е премахната категория D. Въведена е забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет, както и допълнителни изисквания към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за спортни цели. Прецизирани са условията за ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи Република България за ловен туризъм.
  Подобрява се контролът при придобиването на огнестрелни оръжия за спортни цели, автоматични огнестрелни оръжия и оръжия с голяма вместимост на боеприпаси в пълнителя.
  Вносителят подчерта, че с отменянето на § 12 и 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се избягва дублиране с разпоредби на наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.
  В Комисията са постъпили становища по законопроекта от Българска Т-Клас федерация и Армейски спортен клуб „Тракия“. Техните представители изразяват принципна подкрепа по предложените промени, като предлагат прецизиране на текстовете, относно заложените изисквания за брой тренировки,брой състезания и изстреляни боеприпаси за спортистите, практикуващи стрелкови спортове.
  В обсъждането взеха участие народните представители Весела Лечева и Славчо Атанасов.
  Господин Атанасов информира членовете на Комисията, че предвид спецификата на законопроекта, на начина на въздействие и резултата от него, е наложително да се създаде работна група, с участието на спортните федерации, която да изготви необходимите поправки, изменения и допълнения между първо и второ четене.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с „ 15 гласа - „ЗА“, „ПРОТИВ“-0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“-1 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г. - първо гласуване.

  Славчо Атанасов

  Председател
  Форма за търсене
  Ключова дума