Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
19/12/2018 първо гласуване

  Относно: Проект на Закон за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г.
  ДОКЛАД


  Относно: Проект на Закон за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 19 декември 2018 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Проект на Закон за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г. На заседанието присъстваха г-жа Зорница Русинова – заместник-министър на труда и социалната политика и г-жа Елена Кременлиева - директор Дирекция „Социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Зорница Русинова.
  В своето изложение г-жа Русинова поясни, че проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република Българи, като основните му цели са гарантиране на достъпа до качествени и ефективни услуги, както и на правото на живот в домашна среда и в общността, и насърчаването на интегрирания подход и публично-частното партньорство.
  Законопроектът определя социалните услуги като дейности за подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване. В проекта социалните услугите се профилират по различни признаци, като цели, функции, потребители, специфични нужди, групи дейности, продължителност и начин на ползване, среда, организация. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи. На доставчиците на социални услуги е гарантирано право сами да избират как да организират предоставянето им и начина на управление, като от досегашния кръг доставчици отпада държавата, която до сега е посочена като доставчик, но на практика само ги финансира и контролира. В законопроекта се премахва смесването на функциите по финансиране и контрол с функциите по управление и предоставяне на социални услуги.
  По отношение на политиката за социални услуги за деца, освен общият ред за предоставяне на социални услуги, са регламентирани и някои особени правила за резидентните грижи, за ползване на услуги от деца и от лица, поставени под запрещение, за ползване на асистентска подкрепа, за осигуряване на заместваща грижа и др. За децата е направено разграничение в режима за ползване на услуги, когато децата не са в риск. Задължително се прилага Закона за закрила на детето само, когато услугите са за деца в риск.
  Регламентира се правото на децата сами да потърсят подкрепа, забраната за отказ на подкрепа и съдействие на деца и задължителни услуги, определени от съда и от дирекция „Социално подпомагане“, когато чрез тях се прилага мярка за закрила. За ползване на резидентна грижа за деца се запазва съдебният контрол по реда на Закона за закрила на детето, като се прави изключение за случаи на ползването на резидентна грижа до 30 дни в годината от деца с трайни увреждания, които имат нужда от постоянно медицинско наблюдение, когато не са налице основанията за настаняване извън семейството. Намалява се максималният срок на настаняване в резидентна грижа от три на две години с актуализация на оценката на 6 месеца. Въвежда се забрана за предоставяне на резидентна грижа на деца до тригодишна възраст, с изключение на случаите, в които не може по друг начин да се осигури постоянно медицинско наблюдение на деца с трайни увреждания.
  В законопроекта се регламентира заместващата грижа, която се дефинирана като краткосрочна грижа, която се предоставя за подкрепа на семейства на деца с увреждания, семейства на роднини и близки или приемни семейства, в които са настанени деца с увреждания
  Във връзка със създаването на Агенция за качеството на социалните услуги функциите по лицензиране на доставчиците на услуги за деца и контрол относно спазването на стандартите и критериите за социални услуги за деца ще отпаднат от функциите на Държавната агенция за закрила на детето.
  Със законопроекта се изменят и допълват други закони, които са свързани с новата регламентация и различното дефиниране на социалните услуги. Част от промените са свързани и с поетите ангажименти за закриване на домовете за деца. В Закона за закрила на детето се отменят всички текстове, регламентиращи контрола и лицензирането на социалните услуги, правят се промени, произтичащи от закриването на домовете за деца, прецизират се някои функции на органите за закрила на детето. Регламентират се координационни механизми при риск от изоставяне на дете, за ранна интервенция при раждане на дете с увреждане, както и механизъм при насилие на деца. Децата с увреждания отпадат от кръга на децата в риск.
  С промените в Семейния кодекс се създава възможност за определяне от съда на задължително ползване на социални услуги за подкрепа на родители при спор относно упражняване на родителски права, като се регламентират и функции на доставчиците на социални услуги.
  Въвежда се преходен период за някои разпоредби до закриването на домовете за деца. Влизането в сила на забраната за създаване на нови домове за деца и разпоредбите, свързани със закриването на домовете за деца, се предлага да бъде от датата на обнародването на закона в „Държавен вестник.
  В последвалото обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Светлана Ангелова и Весела Лечева.
  Г-жа Ангелова подчерта, че през последните години предоставяните социални услуги са увеличили до голяма степен броя и разнообразието си, като това от една страна е довело до снижаване на качеството им, а от друга страна е довело затрудняване и контрола, което е наложило необходимостта от нов закон, който да регулира тези обществени отношения. В своето изказване г-жа Ангелова подчерта, положителните страни на законопроекта, като посочи като особено важно създаването на Агенция за качеството на социалните услуги, която ще обхване контрола на качеството на предоставяните социални услуги на територията на залата страна.
  Г-жа Лечева подчерта подкрепата си за внесения законопроект, като изрази надежда, че прилагането на разписаните в законопроекта разпоредби, свързани с Националната карта за социалните услуги ще имат своята важна роля по отношение на планирането, прогнозирането и насочването на финансовите средства, предвидени за предоставяне на социални услуги.
  В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „ЗА“ - 18 гласа, „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“- 0 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на Закон за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11 декември 2018 г.г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СЛАВЧО АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума