Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
10/09/2020 първо гласуване

Закон за изменение и допълнение на Закон за закрила на детето
ДО
Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА,
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ПРИ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПЛ. “АЛ. БАТЕНБЕРГ” № 1, ЕТ.1, КАБ. 121
ГР. СОФИЯ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77 от 24.07.2020 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

Във връзка с постъпило в Държавна агенция за закрила на детето писмо (ДАЗД) с Изх. № КДС-053-15-27 от 27.08.2020 г., относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77 от 24.07.2020 г., внесен от г-н Пламен Христов и група народни представители на 24.07.2020 г., изразявам следното становище:
Със законопроекта се предвижда превенция на здравето на децата до 18-годишна възраст, чрез въвеждането на допълнително ограничение за употреба, продажба и предлагане на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия.
Считам, че предложените законодателни изменения са в интерес на децата и съответстват на политиките, които имат отношение към опазване здравето на децата и изграждане на умения и навици за здравословно поведение, начин на живот и култура. Продуктите с неясна субстанция могат да имат вредни последици за подрастващите и да им нанесат сериозни вреди.
Изделията за пушене, различни от тютюневите оказват неблагоприятно влияние на здравето, тъй като се вдишва димът от непълно изгаряне на субстанцията, който е изключително вреден за белите дробове на децата и е възможно да причини замайване, припадъци, свързани с остри отравяния с газове и сериозни усложнения в здравословното им състояние. Устройствата, с които се употребяват изделия за пушене, различни от тютюневите създадат условия за развитие на различни микроорганизмни и да доведат до предаване на заразни заболявания (туберкулоза, херпес, респираторни заболявания и др.).
Употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите изделия също води до прояви на зависимост. Опазване здравето на децата и подрастващите от употребата на изделия за пушене, различни от тютюневите чрез предприемане на законодателни промени, е дисциплинираща мярка за намаляване на тяхната употребата, която би оказала положително влияние освен на здравето им, така и на техните нагласи и навици.
След препоръката на Съвета от 2009 г. за среда без тютюнев дим в европейските страни се предприемат все повече мерки за укрепването на законодателството относно тютюнопушенето на обществени места, както и сътрудничеството в ЕС за контрол на тютюневите изделия. Към момента във все по-голяма част от страните ЕС има всеобхватни закони за среда без тютюнев дим. Според направените проучвания последиците за здравето от законодателството за среда без тютюнев дим са незабавни и сред тях са намаляване на случаите на инфаркт и подобряване на респираторното здраве, докато икономическият ефект от законодателството за среда без тютюнев дим е положителен или неутрален.
С директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС), влязла в сила на 19 май 2014 г., започнала да се прилага в държавите от ЕС от 20 май 2016 г., се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.
По-специално с директивата се забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества; изисква се производителите на тютюневи изделия да информират страните от ЕС за съставките, използвани в техните продукти; изисква се предупрежденията относно здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти: комбинираните предупреждения относно здравето (илюстрация, текст и информация как да се спре) трябва да заемат 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване; позволява се на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти; определят се изисквания за безопасност, качество и уведомяване за електронните цигари; задължават се производителите и вносителите да уведомяват държавите от ЕС за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на ЕС и други.
Според някои проучвания употребата на наргиле е вредна. Тютюнът в наргилето може да съдържа изкуствени химични вещества, които могат да нанесат големи вреди на здравето.
Във връзка с гореизложеното, бих искала да Ви информирам, че Държавна агенция за закрила на детето счита, че направените предложения са в интерес на децата и биха подобрили качеството им на живот.
Форма за търсене
Ключова дума