Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
15/09/2020 първо гласуване

Становище на Министерство на икономиката
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на икономикатаДата ....

до
Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ
Председател на
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при Народното събрание на Република България

ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, внесен на 24 юли 2020 г. от г-н Пламен Христов, народен представител, и група народни представители, № 054-01-77 от 24 юли 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

Във връзка с внесен на 24 юли 2020 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (№ 054-01-77 от 24 юли 2020 г.) от г-н Пламен Христов, народен представител, и група народни представители, представяме на Вашето внимание следното становище:
С § 1 от законопроекта се предвижда добавяне на „изделията за пушене, различни от тютюневи изделия" към въведените със Закона за закрила на детето (ЗЗД), забрани. Същевременно, сега действащата разпоредба на чл. 56, ал. 3 от ЗЗД въвежда забрана за предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на деца.
По смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и на § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба на ЗЗД „изделията за пушене, различни от тютюневи изделия" са изделия, свързани


с тютюневите изделия. В този смисъл изделията за пушене, различни от тютюневи изделия са част от тютюневите и свързаните с тях изделия, за които вече са въведени забрани.
Предвид горното считаме, че:
- в § 1 от законопроекта думите „и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия" следва да отпаднат.
- § 3 от законопроекта следва да отпадне.
Форма за търсене
Ключова дума