Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
16/09/2020 първо гласуване

Становище на Коалиция "За живот без тютюнев дим"
ДО
Г-Н СЛАВЧО АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ОТНОСНО: Законопроект 054-01-77 от 24.07.2020 г. за изменение и
допълнение на Закона за закрила на детето
УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,
УВАЖАЕМА Д-Р ДАРИТКОВА,
Организациите, членуващи в Коалиция за живот без тютюнев дим и членовете
на Сдружение „България без дим“ подкрепят внесения ЗИД на Закона за закрила на
детето от народни представители от парламентарната група „ВОЛЯ - Българските
Родолюбци“.
Ние винаги подкрепяме законопроекти, които ще доведат до подобряване
здравето на българските граждани и най-вече на децата, свързани с ограничаване на
тютюнопушенето, а то е доказан рисков фактор за повече от 25 заболявания.
Стъпвайки върху направените през 2019 г. промени в текста на чл. 5б, ал 3 от
Закона за закрила на детето, вносителите разширяват обхвата на забраната, като освен
предлагането и продажбата включват и употребата на тютюневи и свързаните с тях
изделия, като дават и свое определение за „изделия за пушене, различни от
тютюневите изделия“.
Ние категорично искаме българските деца да не пушат и подкрепяме
включването на “употребата” от децата. Но още преди приемането на този текст
следва да се предприемат необходимите законодателни мерки за осъществяването на
адекватен и ефективен контрол.
До момента нарушенията по чл. 45, ал. 1 - 4 от Закона за закрила на детето се
установяват с актове от полицейските органи, а наказателното постановление се
издава от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните
работи или от оправомощено от него длъжностно лице (чл. 46, ал. 1). Ще бъде ли
възможно само полицейските органи да се справят с употребата от деца на
тютюневите изделия навсякъде: на улицата, около училищата, в паркове и градини и
т.н. Текстът на чл. 56 и 56а от Закона за здравето се отнася само за закрити и
ограничени открити обществени места и въпреки това контролните органи -
държавните здравни инспектори изпитват сериозни затруднения при контрола. Тъй
като в предложението не се посочва къде се забранява употребата, то тя се предполага,
че може да бъде навсякъде, включително и в домовете на децата. Възниква
основателният въпрос: Кой и как ще осъществява контрол по спазването на тази
разпоредба?
Във връзка с горното предлагаме да се обсъди вариант, при който контролът да
се вмени освен на органите на Министерството на вътрешните работи и на другите,
посочени в чл. 5б, ал. 1 органи за специализирана закрила на деца на обществени
места, като: дирекциите „Социално подпомагане“, кметовете, регионалните
управления на образованието на Министерството на образованието и науката,
регионалните здравни инспекции. Последните и в момента осъществяват такъв
контрол, но не са посочени в Закона за закрила на детето като актосъставители и
издаващи наказателни постановления.
Като се има предвид, че децата в България пропушват под 16 годишна възраст,
следва да се предвиди как ще се прилага разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Закона за
административните нарушения и наказания: “По отношение на непълнолетните
административното наказание глоба се заменя с обществено порицание, а
“Общественото порицание за извършеното нарушение се изразява в публично
порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред
организацията, в която членува” (чл. 14 от ЗАНН). Децата-пушачи ще се изправят пред
всички ученици от училището или ще се порицават само пред класа, или пред
семейството?
Приемаме, че по смисъла на Закона за закрила на детето е възможно друго
определение за „Изделия за пушене, различни от тютюневите изделия“ и сме съгласни
с предложения нов текст, особено като отпада текста „и които може да бъдат
консумирани чрез процес на горене“, съществуващ в т. 46 на Допълнителните
разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия. По този начин
се включват всички изделия, независимо дали се ползват чрез нагряване или горене.
Искрено се надяваме, че комисиите ще се отнесат отговорно към необходимите
промени в Закона за закрила на детето, отнасящи се до тютюнопушенето, за да не бъде
България на първо място в Европейския съюз по брой на пушачи както сред
възрастното население, така и при подрастващите.
Форма за търсене
Ключова дума