Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
13/09/2017
  Стенограма от заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 13.09.2017 г.
  П Р О Т О К О Л

  № 8


  На 13 септември 2017 г., сряда, от 15,00 ч. се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Актуални въпроси към министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 5 юли 2017 г.
  3. Разни.


  Списъкът на присъствалите на заседанието народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито и ръководено от господин Славчо Атанасов – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден на всички! Радвам се, че има толкова сериозно присъствие – не само от членовете на Комисията, а и от други организации.
  Нека да кажем „Добре дошъл“ на нашия министър и на неговия заместник-министър.
  Малко нарушавам протокола – това трябваше да го кажа в точка „Разни“, колеги, но след като съгласувахме нещата с нашето Министерство, ще имаме изнесено заседание на 9 и 10 октомври във Варна. Комисията допълнително ще уточни темата. Така че, колеги, всичко оставете на Комисията и на Министерството – от членовете на Комисията се иска само присъствие. Всички други технически въпроси ги оставете на техническите лица и на експертите. Много се радвам, че първото ни изнесено заседание ще бъде във Варна – един от любимите ми градове. Така че на 9 и 10 октомври – още отсега знам, че програмата на всички Ви е натоварена, става въпрос за понеделник и вторник, умишлено сме се спрели на тези дати.
  Имаме необходимия кворум. Можем да започнем нашата работа. Днес господин министърът ще отговаря на наши въпроси.
  Трябва да гласуваме дневния ред:
  1. Актуални въпроси към министъра на младежта и спорта, съгласно чл. 29, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 5 юли 2017 г.
  3. Разни.
  Има ли други предложения по дневния ред? Няма.
  Нека да гласуваме дневния ред. – за 18 гласа, против и въздържали се няма.
  Приема се с единодушие.

  Започваме с въпросите към господин министъра – точка първа.
  Искам все пак да Ви припомня, колеги, макар че в нашата Комисия спазваме определена дисциплина, въпреки че не се придържаме абсолютно точно към буквата на нашия Правилник:
  Право на два актуални въпроса има всяка парламентарна група, като започваме от най-голямата и свършваме с най-малката. Министърът отговаря веднага след задаването на въпроса. Редът на задаването на въпросите се определя съобразно числеността на групата – това вече Ви го казах, по низходящ ред. Последно, времето за изложението на въпросите е до 2 минути, отговорът на министъра е до 3 минути. Репликите и дупликите са до 2 минути.
  Така че сега предоставям думата на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ, да зададе първия си въпрос към нашия министър.
  Госпожа Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник-министър Колева! Господин Министър, моят въпрос към Вас е следният.
  През последния месец беше изнесена информация в медиите, че предстоят ремонти в някои държавни спортни училища. Бихте ли ни дали повече информация за тях – кои са те и на какъв етап са? Благодаря Ви.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря Ви за въпроса.
  Министерството на младежта и спорта има договор като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Култура и спорт в училище – финансирането се отнася за три от държавните спортни училища. Едното е Спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“ в София. Там изпълняваме Проект за ремонт и реконструкция, въвеждане мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъп на хора с увреждания до сградите на Спортното училище и общежитието. Стойността на Проекта е за 910 200 лв., като в момента тече процедура за избор на изпълнител на инженеринг и за осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма. Осъществяването на ремонта ще бъде съобразено с учебната програма на училището.
  Второто е Спортното училище „Георги Бенковски“ в град Варна. Там изпълняваме Проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност“. Стойността на Проекта е 2 700 600 лв. Имаме сключен договор за инженеринг и за осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма към днешна дата. Изготвен е работен проект и е предаден за доклад за съответствие на проектната документация с основните изисквания към строежите за строителен надзор.
  Третото училище е „Майор Атанас Узунов“ в град Русе. Там изпълняваме Проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност“ за Спортното училище и общежитието. Стойността на Проекта е 3 081 000 лв., като в момента решението за избор на изпълнител за инженеринг е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Реплика – госпожа Ангелова.
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Искам да Ви благодаря за полезната информация. Приветствам политиката на Министерството на младежта и спорта по отношение грижата за подобряване на материалната база на държавните спортни училища, тъй като добрата материална база е важен елемент в подготовката на младите спортисти и бъдещи шампиони и е гаранция за високи спортни постижения. Благодаря Ви. Продължавайте по същия начин.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
  От левицата?
  Господин Ченчев, заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Въпросът ми е следният – той е много тревожен поне лично за мен, вярвам и за Вас. Всички станахме, макар и косвени, свидетели на поредния нещастен случай на спортен обект на територията на страната – в Градежница, който завърши, за съжаление, с летален край. Далеч съм от мисълта да драматизираме излишно, като Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, но смятам, че когато се стига до смъртни случаи, наистина трябва да се вземат съответните драстични мерки, за да не се повтаря подобно нещо.
  В тази връзка въпросът ми, господин Министър, е: как Министерството обезопасява стопанисваните спортни обекти, какво отношение е взело по въпроса?
  Ако трябва, Комисията по някакъв начин да съдейства – тук има достатъчно много експерти. Ако трябва, и работна група да се сформира, за да не се допуска повече такъв случай – наистина е много тревожен. Вярвам, че ще има адекватни мерки. Благодаря Ви.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Аз Ви благодаря също за въпроса. В конкретния случай става дума за отговорност само и единствено на общината – тя стопанисва съоръжението. Там, където има държавни имоти, които са наша собственост, разбира се, ние полагаме постоянни грижи – има си хора, които се грижат постоянно за състоянието на съоръженията.
  В интерес на истината, няма институция в държавата, която да разполага с пълна информация за наличните спортни обекти на територията на страната. Точно тук имаме нужда и от Вашето съдействие – вече в самия Закон или ако общините имат противоречие с това изискване всяка спортна инфраструктура, всяко спортно съоръжение да бъде регистрирано, тоест те трябва да го регистрират в списъка, който е към Министерството на младежта и спорта, към държавния регистър, за да може по някакъв начин ние да упражняваме контрол. Не са малко случаите, в които има инфраструктура, а ние въобще не знаем, че има спортно съоръжение там. Общината си го е направила – не ни уведомява. Това е проблем от много години насам. Ако успеем да го решим в новия Закон – да задължим общините и, разбира се, при неизпълнение да има съответните санкции, да бъдат регистрирани тези обекти, бихме могли да пращаме експертите на Министерството, периодично които отговарят за конкретния район, да изискват документи или да ходят на посещения и да виждат какво е състоянието на съответните съоръжения. Там, където има нужда, да алармират нас, съответно ние да се отнесем към общината – ако нямаме средства за реконструкция, да се забрани ползването на съоръжението, докато не се обезопаси. Като не се попълва този регистър, няма как ние да знаем. Това е процес, който трябва да бъде извършен, за да може оттук нататък всеки екип или всеки министър, който ръководи Министерството, да има точната информация – в кой район какво се случва. Разбира се, новите обекти по-лесно ще бъдат регистрирани. Тежката работа ще бъде с актуализиране на сега съществуващите обекти, защото не е тайна, че има много, ужасно много спортна инфраструктура, която е строена през годините, но е занемарена и е в недобро състояние. То си е ангажимент на общините да осигурят контрола, но пък и ние, като държавна институция, ако имаме този регистър, можем да контролираме тях и да обръщаме внимание, за да няма такива тежки последици.
  Така че аз ще разчитам на подкрепа и на идеи от Ваша страна как така да фиксираме нещата в Закона, че да задължим общините да подават своевременно информация.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Ченчев.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Ще бъда съвсем кратък.
  Благодаря Ви, господин Министър. Виждате как във въпросите и отговорите, в диалога с Министерството на младежта и спорта се заражда и идея за бъдеща работа. Ние сме на разположение, защото, повтарям и алармирам – въпросът наистина е много сериозен. Има много такива терени, които са необезопасени. Наясно съм, че е въпрос и на общините, но съм сигурен, че ние можем да допринесем, да помогнем, да изготвим, ако трябва, и препоръки за всяко такова съоръжение, както, разбира се, да помогнем и в тяхното регистриране. Този въпрос е за децата на България и за младежите, пък и на тези съоръжения ходят да спортуват масово и граждани от всички поколения. Наистина смятам въпроса за изключително важен.
  Благодаря Ви за отговора и Ви моля да вземете темата присърце.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Министър, ще ползвате ли право на дуплика? Мисля, че няма нужда.
  Трета поред е парламентарната група „Обединени патриоти“.
  Господин Йорданов.
  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми господин Кралев! Въпросът ми е свързан с актуалното състояние на тревното покритие на Градския стадион в Русе, където през месец август се породиха проблеми. Кои са причините за тези проблеми? Знаем, че там значителна сума беше отпусната точно от Министерството на младежта и спорта. Какви мерки ще се предприемат оттук насетне?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря Ви.
  Веднага, след като бяхме алармирани, направихме една комисия, която включваше различни експерти, които не са служители на Министерството, но поканени – всеки в своята сфера. Направи се инспекция на място – има допуснати грешки, разбира се. Грешката е на ниво проектиране.
  Каква е хронологията на процеса искам да кажа. Общината кандидатства с проект пред Министерството, Министерството отпуска средства, провежда конкурс, фирмата изпълнител – те са спазили проекта, но има грешка при проектирането в началото. Там става въпрос за подновяване на съществуваща система, а не изграждане на нова. Това, което се е случило – каналите, тръбите са подновени, но не е почистен отдолу теренът – има наличие на глина. Навремето така са строени стадионите, за да поддържат влага в тревата. Пропуск е направен. Може, разбира се, да бъде коригиран без големи разходи.
  Компрометирани са няколко малки участъка. Не е толкова драматично положението, но категорично трябва да се реконструира. Утре имам среща с кмета на общината, със заместник-кмета и с нашите експерти, за да можем да изработим план – максимално бързо корекциите да бъдат направени в подходящо време, за да не се пречи на...
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ще ползвате ли реплика, господин Йорданов?
  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Да. Първо, да благодаря за отговора. Второ, надявам се при следващи такива случаи, когато Министерството на младежта и спорта подпомага, предварително да се поучат, както се казва, от грешките и другите общини – да става в предварителна комуникация между Вас.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: До момента това е първият такъв случай. За три години доста обекти са направени, но за първи път се случва подобно нещо – да има грешка при проектирането. Не е забелязана нито на ниво проектанти, нито от общината, нито след това от експертите. Разбира се, на всяко такова ниво би могъл да бъде осъществен контрол.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господата от ДПС.
  Господин Али, заповядайте.
  СЕВИМ АЛИ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, …
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Момент.
  Госпожо Ангелова, ще се върнете ли за гласуването по Законопроекта – втора точка?
  СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Извинявам се, господин Председател. За стенограмата – понеже има заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, ще се избира управител на НОИ и е важно, по втора точка – Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, ще гласувам „въздържал се“.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Господин Али, извинявайте, че Ви прекъснах. Това беше важно – после ще гледаме Законопроекта.
  СЕВИМ АЛИ: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми дами и господа, колеги народни представители! Моят въпрос към Вас, уважаеми господин Министър, е следният. Ние го дискутирахме с госпожа Ваня Колева, но съм поел ангажимент да го задам на Вас. Става дума за спортисти, които имат високи спортни постижения било на световни първенства, било на олимпийски – хора, които са прославили името на България в света. За съжаление, ще дам примера с Величко Чолаков, който почина на 36-годишна възраст, с две деца, олимпийски шампион по вдигане на тежести.
  Не може ли пенсията или парите, които са получавали за постигнатите спортни постижения, да получават техните семейства?
  Мога да дам пример и с Милен Добрев, който е починал през 2015 г., също олимпийски шампион.
  Величко Чолаков е баща на две деца – едното му дете е на 5 г., другото на 9. В момента, доколкото знам, са в затруднено финансово положение. Това ми е въпросът.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: За съжаление, в Закона не е предвидена такава възможност. Пак казвам, ако Вие, народните представители, решите, в парламента ако се вземе такова решение, ако има такава идея, трябва да бъде регламентирана в новия Закон. Сегашният не дава такова право. (Реплика при изключени микрофони.)
  Само в Закон. Решението за такива премии и кои спортисти получават пожизнени премии, по какъв регламент се урежда само със Закон.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Позволете да наруша протокола.
  Господин Али, скоро ни предстои гласуване на новия Закон за физическото възпитание и спорта. Поемете тази инициатива, тъй като наистина става въпрос за много важен проблем. Можете да ползвате експертите на нашата Комисия, съответно и колегите от нашето Министерство – сега е моментът, тъй като ще влиза нов Закон, да предвидим в него такъв член, който да решава тези проблеми.
  Съжалявам, че нарушавам протокола, но давам един съвет – хубаво е да го направите. Вие се ангажирайте, защото Вие зададохте този въпрос. Както се казва, да бъде „поправката Али“ в Закона.
  СЕВИМ АЛИ: Благодаря, господин Председател.
  Благодаря, господин Министър, за отговора. Все пак става въпрос, с риск да се повторя, за хора, които са прославили името на България.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Мисля, че нито една от петте политически сили няма да има нещо против. Просто трябва да го изгладим с юристите. Разбирате как се прави предложение в закон.
  Идеята е много добра, която имате. За съжаление, в стария Закон, виждате, министърът няма какво да направи – просто не е предвидена такава ситуация.
  Много наши световни и европейски шампиони, и олимпийски – животът е такъв, виждате в какви ситуации попадат.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Искам да добавя нещо, господин Председател.
  Имайте предвид, че това неправилно се комуникира в обществото – представата, че това са пенсии, не е вярна. Това са пожизнени премии – точно затова няма как да бъде регламентирано. Онаследяването им трябва да бъде регламентирано само и единствено през нашия Закон, няма как да реферираме към други закони в конкретната ситуация.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбира се. Нарушавам и протокола, но тъй като става въпрос за човешки съдби – това е много важно, което господин Али повдигна, затова, господин Ченчев, вземете думата.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря на всички, и на господин председателя, за търпението. Няма да Ви отнемам много време, но тук наистина трябва да бъдем много прецизни. Естествено, че са човешки съдби. Трябва да видим и в световен мащаб как се процедира в подобни ситуации. Имайте предвид, че всяка ситуация е различна. Даден олимпийски шампион, който си е отишъл от този свят, може да е на пределна възраст. В случая Величко Чолаков и Милен Добрев са на средата на житейския си път, но трябва да се види точно, ако има такъв закон, как да се онаследява – ако няма брак, а има деца и дали, ако има брак, вдовицата или децата, дали децата до навършване на 18-ата си година могат да ползват такава премия, да бъде онаследена. Изключително важно е наистина.
  Аз съм съгласен – идеята е страхотна, но трябва да се прецизира много внимателно, защото, от една страна, семействата имат нужда, от друга страна обаче, има и други спортисти, които са в подножието на върха или също са се трудили цял живот, не са олимпийски шампиони – и те са в затруднено положение. Просто не трябва да сблъскваме тук човешките съдби. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Приключваме темата с господин Али, нашите експерти са на разположение. Предполагам, никой от нашето Министерство на младежта и спорта също няма да Ви откаже сътрудничество. Подгответе такъв член с експертите.
  Още една добавка – с госпожа Весела Лечева си говорихме. Вижте практиката – не, разбира се, Вие лично, в някои други страни как се процедира по този въпрос.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Понеже е важно, прощавайте, че за втори път вземам думата – доколкото разбираме от публичните дискусии, става въпрос за онаследяване на тази премия само в случаите на дете, което не е навършило 18 години. Тоест не коментираме съпруга, по-големи деца и така нататък. Надявам се случаите да бъдат изключително малко, но пък има такива ситуации, така че много лесно могат да се решат, като се регламентира тази част, че става въпрос за малолетни.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Става въпрос за невръстни деца, а вече пълнолетието – всеки отговаря за себе си.
  Госпожо Георгиева, заповядайте.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми господин Министър! Представили сте за обществено обсъждане Законопроект за физическото възпитание и спорта. Иска ми се да разгледаме и една тема, която попада малко извън полезрението ни, когато говорим за спорт, но в същото време тя е доста важна и може да се окаже фатално важна за здравето на определени хора, дори на цели групи хора.
  Фитнесът и бодибилдингът навлизат все повече в ежедневието ни. Във фитнес центровете обаче често инструкторите не притежават квалификация и знания да формират физическото развитие на трениращите. Как в Законопроекта за физическото възпитание и спорта, който внасяте, се третира този казус и какви са мерките, които Министерството на младежта и спорта възнамерява да предприеме в тази посока?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря Ви. Това е много важен въпрос, защото до момента тази сфера от предоставянето на спортни услуги не беше обхваната от никаква законодателна, нормативна рамка. Това, което предлагаме – в Закона се създава регламентация, съдържаща изисквания към всички лица, предоставящи спортни услуги. Няма как отделно за фитнес центровете да има такава регламентация.
  Смисълът на това – там се включват освен сдружения с идеална цел и клубове, така и търговски дружества. Тоест ако си юридическо лице с нестопанска цел или дружество и предоставяш спортна услуга, ти подлежиш на регистрация, контрол по смисъла на този Закон.
  Имали сте възможност да видите критериите – те трябва да отговарят на тези критерии, за да получат лиценз за предоставяне на спортна услуга. Предвидено е да има изисквания и към самите треньори, лицата, които предоставят тези услуги.
  В чл. 102 е казано, че спортните услуги се предоставят чрез лице, вписано в Регистъра на треньорските кадри, притежаващо съответната професионална квалификация. Тоест фитнес услуги няма как да бъдат предоставяни вече, след приемането на Закона, от лица, които нямат такъв лиценз. Лицензите за треньорите и квалификацията зависят от самата федерация и сдружението, примерно както е при тях – има и федерация, има и сдружение на фитнес центровете. Режимът ще бъде такъв, както за всички останали спортни клубове и федерации. До момента поради една от непълнотите на стария Закон беше, че третира само и единствено сдруженията с нестопанска цел, които могат да предоставят спортни услуги. В случая в нормативната рамка поставяме и търговските дружества, които предоставят спортна услуга, тоест няма да има разлика в критериите за контрол в двата случая.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добавка, госпожо Георгиева.
  БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря за отговора. Зададох този въпрос, защото към момента реално не се упражнява някакъв контрол върху самите инструктори, самите зали. В този Законопроект, който сега ще се разглежда, се надявам вече, че ще има достатъчно добро включване, за да може да се упражнява контрол върху хората, които инструктират и тренират младежите.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Вторият кръг от въпроси.
  Колегите от ГЕРБ.
  Господин Вълев.
  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми господин Министър! Моят въпрос е свързан с Федерацията по шах. Какви мерки е предприело Министерството на младежта и спорта след отказа на Комисията по лицензиране и атестиране да възобнови лиценза на Федерацията по шах? Благодаря Ви.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря за въпроса. Отговорът може да ми отнеме малко повече от 3 минути, господин Председател, в детайли да Ви изложа този случай, защото наистина през последните месеци стана много гореща темата. Досега според мен е може би най-тежкият случай на измама с публични средства в областта на спорта, на който сме свидетели.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Не се притеснявайте, господин Министър.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Има няколко доклада, констатации. По силата на констатации на Инспектората по чл. 64 към Министерството в доклади от 2016 и 2017 г. е установено нецелесъобразно и незаконосъобразно разходване на средства, отпуснати на Българската федерация по шах за периода 2011 – 2014 г. на обща стойност 2 097 461 лв.
  По доклад от 2016 г., отнасящ се за дейността на Федерацията през 2014 г., Българската федерация по шахмат нецелесъобразно е изразходвала средства в размер на 381 386 лв.
  По доклад от 2017 г. е констатирано, че Федерацията дължи на Министерството на младежта и спорта възстановяването на далеч по-голяма сума от нецелесъобразно разходваните през 2014 г. Нещо повече, установено е, че средства са преведени по сметка на офшорна компания, носеща името „Европейски шахматен съюз“ ООД, регистрирана в САЩ, щата Делауеър.
  Както е известно, в началото на август тази година Комисията по лицензиране на Министерството на младежта и спорта взе решение да не поднови лиценза на Българската федерация по шахмат.
  По отношение на установеното нецелесъобразно и незаконосъобразно разходване на средства от Федерацията, с председател Силвио Данаилов, за периода 2011 – 2014 г. Министерството на младежта и спорта е предприело всички действия за защита на държавния интерес.
  На 17 август е заведено обезпечително дело върху имуществото на Българската федерация по шахмат – един имот с налична сграда, за се гарантират държавните вземания на отклонените средства.
  На 21 август е заведено съдебно дело за възстановяване на средствата, а на 1 септември Министерството е подало молба в прокуратурата към вече образуваната преписка срещу ръководителите на Българската федерация по шахмат да бъдат добавени и новите обстоятелства, че дължимите средства към държавния бюджет са вече в размер на 2 млн. лв., както и че средствата са преведени по сметка на офшорна компания, регистрирана в САЩ, а не по сметка на Европейския шахматен съюз.
  Обърнали сме се към прокуратурата за съдействие за установяване на лицето, което е получило средствата от офшорната сметка, тъй като в момента не е известно тази компания чия собственост е, кой може да се разпорежда със средствата.
  Както вероятно Ви е известно, на 2 септември присъствах в началните минути на учредителното събрание на нова Българска федерация по шахмат, тъй като получих покана от народните представители Иван Генов и Руслан Тошев. В създалата се ситуация, в която няма лицензирана федерация, която да обединява и организира дейността на шахматните клубове, интересът от страна на Министерството към новосъздаващата се организация е повече от оправдан. Тук мога да подчертая, че нито една от подобните съществуващи организации не е канила нито мен, нито някого от екипа ми на самото учредяване. Така че бях длъжен да уважа, смятам, че е абсолютно редно да уважа подобна покана, за да мога да се уверя с очите си как е сформирано събранието – беше публично, имаше представители на медиите, нищо не е било скрито или покрито от обществеността. В рамките на 2 минути изказах какви са ни съображенията и мнението за управлението на Федерацията през предходния период, какви са ни изискванията оттук нататък за това как такава публична организация трябва да бъде управлявана. След това двуминутно изказване напуснах залата, защото няма как да присъствам на учредяването, на приемането на устав и избор на ръководство, за да не влияем на процеса.
  Многократно публично сме заявявали позицията ни, че при такава ситуация една новосъздадена организация трябва да обединява повече от половината от съществуващите шахматни клубове в страната, за да има нужната представителност.
  В момента има дебат и се появяват коментари от организации, които са създадени с десетина членове, които не допускат през цялото това време, нито са поканили някого да присъства на тяхното учредяване – нито представител на Министерството, нито представител на медиите. Никой не знае как са се създали – организации с по 10 клуба, които искат да представляват Българската федерация, да представляват шахматната общност. Това е състоянието в момента.
  Очакваме да видим какви документи ще представят в Министерството, за да може Комисията да разгледа евентуалното даване на лиценз.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Вълев.
  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Благодаря за отговора, господин Кралев. Значи да разбираме, че евентуално може би ще има нова Федерация по шах, ако съберат определения брой клубове в нея.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: В момента има подадени документи – имената не мога да ги цитирам, от Български шахматен съюз. Доколкото съм запознат, имат сериозни пропуски в документите. Това е организация, създадена преди този период – мисля, че през август месец е създадена, от много малко на брой клубове. В момента има проведено учредително събрание на тази Федерация, присъстваха 62 клуба, но не можем да се произнесем, преди да видим какви документи ще ни представят. Лицензионната комисия има съответните изисквания – като се запознае с документите, ще реши на кого да даде лиценз.
  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря, господин Министър.
  Левицата.
  Михаил Христов – въпрос.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми господин Кралев, уважаеми гости! От 2009 г. до съвсем скоро съм пряк свидетел на нещо, което не бих нарекъл „спорт“, и на нещо, което не бих нарекъл „спортна организация“. За съжаление, ми се наложи през тези близо 8 години да се сблъскам с изключително много проблеми, свързани със спорта за хора с увреждания. Както знаете, тази тема ме вълнува, и то немалко.
  Въпросът ми към министър Кралев е следният: каква е неговата оценка и мнение за водената политика за популяризиране на спорта за хора с увреждания от Българската параолимпийска асоциация, и в частност от нейния председател господин Илия Лалов Коцев?
  Само да добавя – въпросът не е лично към Вас. Надявам се да ме разбирате правилно. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Аз го разбирам правилно.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Тъй като не съм член вече на тази спортна организация и мога да задавам въпроси директно към Вас, без притеснение.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Вие винаги можете да задавате въпрос директно към мен. Проблемът е, че трудно мога да изкажа лично мнение по въпроса. В смисъл, ако трябва да коментираме общо дали цялостната политика за спорта за хора с увреждания е адекватна, или не, ще Ви кажа, че е направено много, но има още много неща, които са пропуснати. Най-важното според мен е, че нашите спортни съоръжения не са пригодени за ползване от хора с увреждания.
  Второто, което е основно, важно задължение на Параолимпийската асоциация – казвал съм го публично многократно, е, че дори малко да са тези съоръжения, тази Асоциация или Федерация трябва да е изключително активна, за да привлича колкото може повече хора към практикуването на различните спортове.
  В този аспект не смятам, че най-важното нещо са медалите от параолимпийските игри. Най-важното нещо е тези спортисти на световно ниво, които участват в подобни състезания – европейски, световни игри, параолимпийски игри, да бъдат пример за подражание на други хора. Знам, че има ужасно много инвалиди – хора, които искат да спортуват, но са отхвърлени от обществото, защото дълги години ние смятахме, че няма такива хора. Съоръженията не са направени за тях.
  В момента най-големият дълг на обществото към тези хора – първо, да изгради адекватната спортна структура, да направи съоръженията достъпни и второ, да има изключително активна публична позиция и политика за приобщаването им. Да се накарат самите клубове – не е необходимо да се правят отделно клубове за хора с увреждания. Тези клубове, които са за здрави спортисти, трябва да приемат и да осигурят условия хората с увреждания да тренират наравно с тях. Ясно е, че има специфични изисквания, но нищо не пречи това да бъде свършено.
  С тази цел именно предлагаме в Закона да бъде създаден за първи път Български параолимпийски комитет, който да включва не само тази Асоциация, а там да се включат всички федерации, които работят с хора с увреждания, да имат представители. Не всички спортове, които участват в параолимпийските игри, са представени в тази Асоциация. Предполагам, там вече всички тези федерации, клубове и хора ще имат възможност да си изберат ръководство, което да е адекватно на тези усилия.
  Аз лично не бих искал да коментирам дейността на председателя.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Христов.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, че сте толкова дипломатичен към господин Илия Лалов Коцев.
  Абсолютно съм съгласен с Вас – най-вероятно приехте въпроса ми като нападка. Не, не беше нападка. Наистина ме интересуваше Вашето мнение, тъй като, доколкото знам, основната цел на спортните организации е популяризиране и развитие на спорта. Популяризиране и развитие на спорта в Българската параолимпийска асоциация няма, такова нещо не съществува. Вече съм спокоен да кажа това, тъй като не съм неин член.
  Само ще добавя – от съвсем скоро съм председател на Българската паратаекуон-до федерация. След около два месеца в България ще бъде проведено Европейско паратаекуон-до първенство, което е организирано от мен и от господин Слави Бинев. Ето как за два месеца мога да направя нещо, което тази Федерация не успя да направи от 1970 г. Благодаря Ви.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Като добавка – въобще не приемам разговорите тук като нападки. Ние може да сме политически противници, но, както сме се разбрали многократно, и в разговори с уважавания от мен господин Ченчев, и с госпожа Лечева, тук няма да политизираме спорта. Говорим абсолютно честно и откровено какво е реалното състояние и трябва да си помагаме, без значение какъв е политическият ни статус, ангажимент.
  В случая това, което виждам, откакто съм министър – от 3 години, в Параолимпийската асоциация – пред нас се отчита дейност само с 10 – 15 души. И съм казвал многократно, че това коренно противоречи на моите виждания за развитието на спорта за хора с увреждания. Там елементът на масовост, социалният ангажимент е много по-силен, отколкото елемента спорт за високи постижения.
  Един медал няма да ни стопли – да, гордост е, не искам да подценявам в никакъв случай труда на тези хора, които са печелили медали. Но основният смисъл е да направим спорта достъпен за тези хора, те да се чувстват пълноценни граждани, а не да се пъчим кой колко медала е взел на олимпиадата. Ти може да си взел и три медала, като тренират 10 души, но има хиляди инвалиди, които стоят по домовете си и не знаят, че могат да се занимават със спорт – не сме свършили никаква работа. Това ми е личното мнение, пък и като министър позицията ми е, че трябва да се насочим към социалния елемент.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Точно това ме интересуваше – Вашето мнение. Благодаря Ви много.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, само да добавя за информация на цялата Комисия – взели сме присърце случая. На 27 септември пак ще заседаваме – поканили сме шефа на Параолимпийската асоциация да представи своите идеи пред Комисията, Вие да му задавате въпроси. Една от точките на 27-и ще бъде точно изслушването на председателя на Параолимпийската асоциация, който на практика е извикан от Комисията да направи, ако щете, и отчет за дейността си. Предполагам, много от Вас – поне аз имам доста въпроси към него, ще има въпроси.
  Моят въпрос към господин министъра може би е малко неудобен, но няма как: какви ремонтни дейности са извършени в зала „Фестивална“, господин Министър, и откога реално тази зала не е ползвана от леката атлетика?
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Благодаря Ви.
  Залата не е ползвана от 2011 г. – тогава е затворена. В момента се извършват последните довършителни дейности. Мога да кажа, че ремонтът в основната зала е завършен преди месеци окончателно. Официалното откриване го бавим, защото има довършителни работи във фоайетата и в търговските площи. Долу се изгражда много голям фитнес, който също преди официалното откриване искаме да бъде максимално добре оборудван.
  Има подписан договор с „Асикс“, които дават името си на залата – залата ще се казва „Асикс Арена“, като контрактът е за шест години. Фирмата ще заплаща за това 100 хил. лв. годишно. Цялата стойност на ремонта е 7 млн. лв., от които 4 милиона са собствени средства на „Академика 2011“ и 3 милиона са по договор за енергийна ефективност. След ремонта „Арена“ ще разполага с капацитет от 2 270 седящи места – старата беше с 1800, тоест имаме 470 места увеличение. За концертни и културни събития може да приема до 6 хиляди човека.
  Съоръжението е оборудвано с нова лекоатлетическа писта марка „Мундус“ – 4 коридора. Залата е подходяща за практикуване на редица спортове и провеждане на състезания по лека атлетика, футзал, танци, аеробика, всички бойни спортове, гимнастика, художествена гимнастика, фитнес и други. Има обособени помещения за администрацията, ВИП ложи и сектор за представители на пресата. Изградени са и помещения, предназначени за нуждите на персонала, съдийските комисии, делегатите, допинг контрола и отборите. Въведени са мерки за енергийна ефективност, като топлоизолации на стените и покривните участъци. Всички мерки за осигуряване на пожарната безопасност са взети. Въведени са мерки за енергийна ефективност, като енергопотреблението трябва да се понижи с 36% минимално на годишна база. Старото осветление е подменено с ново – тип LED, с постигане, освен на икономия, и максимална осветеност на всички участъци на залата. Допълнително 2000 кв. м площ са усвоени и развити, които до момента са били неизползваеми – сега са превърнати в търговски обекти. В тази част влиза включително и фитнесът.
  Залата е направена така, че да е достъпна за хора с увреждания – както в състезателната си част, така и по трибуните.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Аз съм доволен от отговора. Само да уточним, тъй като въпросът беше зададен от лекоатлети – залата вече ще бъде годна за лекоатлетически тренировки. Това ме интересуваше.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: В момента в основната зала могат да се провеждат тренировки. Казах, че бавим официалното откриване – да не фиксирам деня, но до 15 – 16 октомври в този участък би трябвало да се открие официално. Реално атлетите започват да ползват залата след месец ноември. Планираме през февруари – първата седмица на февруари, да направим Балканско първенство за мъже и жени в тази зала.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Отговорът ме удовлетворява.
  ДПС – господин Али или господин Кълков? Нямате въпроси.
  Разбрах от колежката заместник-председател госпожа Георгиева, че също няма въпроси към Вас.
  Да Ви благодарим, господин Министър, за изчерпателните отговори и да Ви пожелаем успешна работа!
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: За следващия път – за откритото заседание, бих Ви предложил две теми, които да можем да дискутираме. Едната – можем да започнем работата си по Закона, ако искате, дори в неформален порядък да се мине по основните теми. Може да коментираме другия важен въпрос според мен за цялостната политика на държавата в областта на спортната инфраструктура.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Моите сътрудници записаха ли какво предлага все пак Министерството? В края на краищата ние като Комисия ще преценим.
  МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ: Разбира се, каквото предложите – съм готов.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Успешна работа!

  Колеги, предлагам да преминем към втора точка – поправките в Закона за младежта, изготвен от госпожа Весела Лечева и група народни представители.
  Ще дам думата на госпожа Лечева да представи Законопроекта и мотивацията по него. След това предлагам да процедираме по следния начин: ще чуем мнението на Министерството; има 8 становища на различни институции и министерства, предполагам, всички сте ги чели – няма да влизам в подробности, ще кажа само коя институция подкрепя, коя не подкрепя; подкрепата и против Законопроекта са разнопосочни – трябва да бъда откровен; след това ще дадем думата и на психолози по въпроса, които присъстват тук – едната е моята дългогодишна колежка, с която още от 1990 г. работим като психолози; след това вече преминаваме към същинския дебат между народните представители.
  Само ще помоля – кратки изказвания. Специално към колегите, които са гости на Комисията – все пак трябва да спазваме някакви правила, до две, до три минути максимум. Иначе по Правилник трябва да говорите една минута – представяте ли си? Ще Ви дадем повече време, но все пак не злоупотребявайте, защото после ние си влизаме в нашия дебат – на Комисията.
  Нека първо госпожа Лечева да представи Законопроекта, след това – Министерството, след това – психолозите.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Добър ден на всички! Уважаеми господин Председател на Комисията, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Заместник-министър, уважаеми гости! Явно е включена и тежката артилерия, след като видни психолози специалисти ще участват в днешния дебат. Надявам се, че след дългата ваканция все още сме далеч от политическите страсти и горещи политически дебати. Надявам се, че дебатите по този Законопроект ще бъдат конструктивни най-вече защото той е очакван от десетки младежки организации.
  Първо искам да кажа, че Законопроектът за изменение и допълнение на сега действащия Закон е изцяло в синхрон със сега действащата, приета Стратегия 2010 – 2020 г., чиято основна цел, разбира се, е създаването на условия за подобряване качеството на живот на младите хора и най-вече – създаването на условия за успех на всеки млад човек.
  В сега действащия Закон, в т. 2 можем да прочетем следното: „Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации“. Дотук ще спра, защото няма отношение към сега действащия Закон.
  Държавата и общините са тези, които реализират младежката политика и когато говорим за тях, като субекти по отношение на младежката политика, ние трябва ясно да си дадем сметка, че за тях вече има изградена много ясна правна рамка по отношение на техните функции, по отношение на техния правен статут, какви са техните отговорности и права по отношение на младежката политика. Докато за младежките организации единствените разписани условия и изисквания за техните отговорности и функции са в сега действащия Закон за младежта. Ето защо ние считаме за необходимост допълнителното усъвършенстване на законодателството по отношение на правната рамка за съществуването на младежките организации, усъвършенстване на организационната рамка, по която те заедно кореспондират и работят с общините и с областните съвети.
  В този Законопроект сме изразили желанието на младежките организации да участват пряко във формирането на младежката политика и най-вече да участват чрез своите младежки представители във формирането на младежката политика.
  Най-важно, разбира се, за една успешна политика е устойчивата рамка. Имаме за цел с предложените изменения и допълнения да създадем устойчив механизъм, по който съществуват и работят младежките организации. Знаем много добре, че в правния мир съществуват безброй младежки организации. За съжаление, голяма част си отиват, без да оставят някакви последствия, нови се създават, но без да имат достатъчно ясна и устойчива перспектива за тях. Ето защо считаме за необходимо чрез тези законодателни промени да им дадем устойчива рамка и достатъчна законова гаранция, по която те да съществуват, да работят и да осъществяват младежката политика. За да имаме възможност в процеса на работа да имаме достатъчно добър анализ по отношение на младежката политика. Когато нямаме устойчиви субекти, чрез които се реализира младежката политика, няма как да направим достатъчно добър анализ. Затова претендираме нашата цел с тези законови промени – именно да даде тази законова гаранция за устойчивост на младежкото пространство и на младежките организации.
  За целта е създадена нова Глава „Национално младежко представителство“, с която формулираме какво означава националното младежко представителство, на какви критерии трябва да отговаря, колко организации, на какъв принцип да бъде даван статут – национално младежко представителство.
  На това национално младежко представителство се възлагат и публични функции. Както виждате, в мотивите ние сме изписали: информационни, застъпнически, правозащитни – те могат да бъдат и допълвани. Тези функции са достатъчна гаранция за качествен процес. Освен функции, на тях възлагаме и права по отношение на реализирането на младежката политика. Освен права, възлагаме и отговорности вече на това национално младежко представителство. Има много ясно разписани механизми, по които то да съществува, механизми, по които то да се реализира в обществения и правен мир.
  Този Законопроект дава и доразвива нормативната основа за насърчаване, подпомагане на доброволчеството. Всички знаем, имаме опит, особено спортистите имат огромен опит от участието в големи спортни събития, където доброволчеството е съществена част при реализирането на големите спортни събития. Доброволчеството е огромна възможност за придобиване на знания, умения на всеки млад човек.
  Освен това, е изключително ефективен механизъм за успешната социализация на всеки млад човек, за успешната негова професионализация и специализация.
  Има нужда от доусъвършенстване и на нормативната основа, свързана с доброволчеството, в България.
  Не претендираме да сме изключително прецизни, но в крайна сметка сме положили усилия да създадем допълнителен по-широко достъпен механизъм и да разширим нормативната база, която да гарантира и регламентира най-вече доброволчеството в България.
  Създали сме нова Глава „Младежки обекти“, която е нова по смисъла на този Закон. Тя има за цел и претендира да даде допълнително гаранции и най-вече защита от страна на държавата и общините за провеждането на успешна младежка политика. Успешна политика на местно ниво по отношение на младите хора – местата, където да са ясно регламентирани, условията, при които да бъдат изградени, програмирани и най-вече условията, при които да се управляват и съществуват подобни младежки обекти. В крайна сметка единствената цел е да даде възможност за по-добро усвояване на свободното време на всеки млад човек в населените места. Това съвсем накратко са основните точки в нашето предложение за изменение и допълнение на сега действащия Закон за младежта.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, преди да дам думата на заместник-министъра, длъжен съм да Ви прочета осемте становища – разбира се, те са обемисти, ще прочета много накратко как се отнасят към Законопроекта.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството: „Не изразява конкретна подкрепа или неподкрепа. Посочва обаче непрецизирани текстове и такива, противоречащи на други закони, най-вече – Закона за регионалното развитие“.
  Нашето Министерство, тук заместник-министърът ще има думата: „Не подкрепя предложените изменения и допълнения“.
  Министерството на образованието и науката: „Не подкрепя“.
  Министерството на вътрешните работи: „Не изразява конкретна подкрепа или неподкрепа, посочва непрецизирани текстове и прави предложения за допълнения“.
  Министерството на труда и социалната политика: „Не подкрепя предложените изменения и допълнения“.
  Държавната агенция за закрила на детето: „Подкрепя някои от предложените текстове, като ги определя като правилни и навременни. Предлага допълнения“.
  Национален младежки форум: „Изразява подкрепа по Законопроекта“.
  Български червен кръст: „Принципно подкрепя предложените изменения и допълнения в Закона“.
  Затова Ви казах, че мненията са разнопосочни. Този Законопроект, предполагам, ще има много „за“ и „против“.
  Сега – нашият заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, гости! Радвам се, че виждам и представители на неправителствения сектор. Ще направя всичко възможно да бъда кратка, но предвид важността на този Закон и предвид това, че Министерството на младежта и спорта осъзнава необходимостта от законодателни изменения в този Закон, ще ми дадете възможност да изразя становището на Министерството за малко по-дълго време.
  Преди всичко Проектът според становището на Министерството не е мотивиран от идентифицирани конкретни проблеми при прилагането на сега действащата нормативна уредба. Не се основава на обективен анализ на действащия Закон, а преповтаря изложеното в мотивите за приемане на акта.
  Предварителната оценка на въздействието е формална, в голяма степен несъответстваща на предложените текстове. Предлаганите изменения не са породени от конкретни проблеми, не са подкрепени и липсва такава статистика, данни, нито са посочени ясни и измерими показатели относно очакваните ползи от направените предложения.
  По същество се предлага увеличаване на административната тежест, създават се нови режими и тяхното администриране се възлага на Министерството на младежта и спорта, като в същото време не е преценено има ли то достатъчна финансова обезпеченост и човешки ресурси да поеме тези допълнителни функции.
  Считаме, че недостатъчно е анализирано ще допринесе ли това разширяване на обема на държавното регулиране за позитивното развитие на младежките политики или по-скоро ще доведе до възпиращо въздействие на младите хора.
  Преди да се предприемат промени в Закона за младежта, според Министерството на младежта и спорта е добре да се направи подробен и независим анализ за начина на провеждане на младежката политика на национално и местно ниво.
  Позволявам си да кажа това, защото в момента Министерството на младежта и спорта създава така наречения „Обществен съвет“ към Министерството по въпросите на младежта и точно с тези въпроси ще започне работата на този Обществен съвет. Тоест ние искаме да поставим проблематиката, да изясним това какви са проблемите на младите хора на обществено ниво. Време е младежката политика да се приеме като водещ приоритет, който да се подкрепи от модерна, отговаряща на съвременните търсения и очаквания от младежите нормативна уредба, която, за съжаление, не намира отражение в предложения акт към момента.
  Ще се постарая по-подробно да отговоря точно на конкретните неща, които бяха предложени.
  „Насърчаване на младежи с изявени дарби“ – това е едно от нещата, на които Министерството на младежта и спорта отделя внимание, тъй като част от младежите по смисъла на Закона за младежта до 18 години са и деца по смисъла на Закона за закрила на детето. Техните дарби се ползват със закрилата, установена със Закона за закрила на детето. Законодателят е предвидил и е преценил, че децата имат нужда от специално насърчаване за развитие на своите дарби поради тяхната социална уязвимост и непълноправното им участие в обществения живот, предвид личностната им незрялост.
  Прилагането на същия подход към възрастова категория над 18 г., както е предложено в Акта, означава ангажиране на държавата със задължения да стимулира, включително и финансово, дарбите на пълноправни граждани. Логически – това е просто отживяло. Вече икономически е неоправдано. Възможностите за пълна професионална и творческа реализация на всеки дееспособен гражданин са естествен стимул за развитието на неговите качества и дарби. Не е обосновано според нас държавата да подпомага граждани, които не са уязвими, в състояние поради възрастови, социални, здравословни и други особености.
  Предлага се създаване на още една младежка организация с представителни функции – Национално младежко представителство, успоредно с наличието и наличните съгласно действащия Закон национални представителни младежки организации. Не е достатъчно ясно каква е разликата между двете, защо е необходима още една такава формация. Предвижда се министърът на младежта и спорта да признава и отнема статута на тази организация. Следва да се прецени много добре свръхрегулирането дали ще насърчи самоорганизирането на младите хора, или по-скоро ще доведе до бюрократизиране на младежките инициативи, а оттам и до намаляване на привлекателността им за самите младежи.
  Мислим, че прекалено се бюрократизира институтът на младежкото доброволчество чрез въвеждане на нов субект посредник – организации, осъществяващи доброволческа дейност. Радвам се, че колегите са тук и много се надявам, че те също ще изкажат своето мнение по темата. Те подлежат според предложения текст на вписване в регистър, воден от Министерството на младежта и спорта, както и чрез ограничаването на младежите да извършват доброволческа дейност само като членове на тези организации. По този начин според нас се влиза в противоречие с естественото качество на доброволчеството, като резултат от определена ценностна нагласа на личността – да избере всъщност в каква кауза иска да се включи и какво иска да прави.
  Считаме, че доброволчеството не следва да се професионализира, да бъде разглеждано като дейност, която се упражнява по занятие. Това би имало по-скоро демотивиращо въздействие за потенциални доброволци.
  По отношение на младежкото доброволчество в Проекта има залегнали още няколко недостатъчно добре обмислени идеи. Предвижда се финансово подпомагане и контрол върху дейността, които ще се уредят с наредба, като в Закона не са засегнати начините, по които това ще се случи. Искам да Ви кажа, че незаконосъобразно е първичната правна уредба на съществуваща материя, толкова важна като финансирането и контрола, да не бъде уредена в Закона, а да се уреждат в допълнителен акт.
  Механично се пренася режимът на спортните обекти от Закона за физическото възпитание и спорта към така наречените „младежки обекти“. Не е достатъчно обмислено според нас, тъй като „спорт“ и „младеж“ са категории от различен порядък. От една страна, спортът, който е специфична човешка обществена дейност, от друга страна, младежта, която е възрастова категория, лицата от която могат да се реализират в най-разнообразни отрасли на човешката дейност. Спортните обекти и съоръжения имат отчетливи конструктивни характеристики, наложени от вида човешка дейност, също така от вида спорт, за който са предназначени. Дори когато могат да се ползват и за други цели, те се строят според нуждите на конкретния вид спорт.
  Младежките дейности, регулирани в Закона за младежта, по своята отраслова принадлежност се отнасят към образователни, консултантски или информационни дейности. Този тип услуги не налага използването на сгради или помещения със строго специфични особености. Практически подходяща е всяка зала или офис. Затова е неоправдано създаването на сложен режим за тяхното ползване – отново вписване в регистър и други обременяващи Министерството на младежта и спорта с прилагането му, а общините – със задължение да създават условия за разкриване на младежки обекти. Тук следва да се има предвид и сега действащият Закон, по реда на който финансовото подпомагане за младежки дейности е предвидено през действащите програми. Така държавата по оптимален начин е решила въпроса за осигуряване на обекти, в които да се провеждат младежките дейности.
  Искам да ме разберете правилно: в заключение да кажа, че ние не отхвърляме направените предложения. Считаме, че е добре тези предложения да се обсъдят с неправителствения сектор. Всички заедно да преценим кои са належащите промени, кои са тези важни акценти, които в момента затрудняват работата за младежки дейности, и да внесем законодателни изменения, които да бъдат представени на Комисията, подкрепени от неправителствения сектор.
  Министерството на младежта и спорта ще постави пред този Обществен съвет два основни въпроса: единият – законодателните изменения, както казах, а вторият много важен въпрос – новата Стратегия, върху която ще започнем работа. Точно в този смисъл, предвид това, което каза госпожа Лечева, че дори тези законодателни изменения са основание на базата на Стратегията, считаме, че една нова, съвременна Стратегия, отговаряща на съвременните изисквания на младите хора, заедно с добре обсъдени предложения от страна на неправителствения сектор, заедно с Министерството и всички институции, които имат отговорност, ще бъде по-добре приета.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Колева.
  Сега да дадем думата на представителите на младежките организации. Още един път – бъдете кратки.
  Заповядайте.
  РЕНЕТА ВЕНЕВА: Тук съм в качеството си не на психолог. Председател съм на Управителния съвет на Националния алианс за работа с доброволци – организация, която работи повече от 20 г. в малки и големи населени места в цялата страна. Освен това, имам поет ангажимент и пред още 150 организации в България, които работят всеки ден с български доброволци на терен. Няма да влизам по същество в нашите предложения, защото сме ги изразили в становище, което е изпратено до Вас, господин Председател, до Комисията – искам само нещо принципно да кажа в рамките на една минута.
  Ние смятаме, че има нужда от Закон, който регламентира доброволчеството в България. Разглеждането на доброволчеството като сектори или пък от гледна точка на различните възрасти няма да мотивира гражданите да бъдат доброволци – не само възрастните, а и младите. В България има достатъчно надеждни проучвания през последните десет години, които показват, че доброволчеството не е приоритет като практика само на младите хора, а хората над 40 г. – до 60, 70 г. са също толкова активни, колкото са и младите хора. Защо да регламентираме в отделен Закон доброволчеството, което ще противопостави тази практика със същата в другите възрасти? Какво да правим с доброволците в една инициатива, които са над 30 г.? Те нямат нужда от обучение ли, нямат нужда от подходящо облекло ли на спортното събитие или на Голямата базилика, или в центровете за деца? Те нямат нужда от пътни ли? Те имат нужда от същата подкрепа, бидейки възрастни, както младите доброволци.
  Казвам Ви като практик, 20 години работещ всеки ден с доброволци – имаме нужда от Закон за доброволчеството. Правили сме много усилия, внесли сме такова предложение в рамките на миналото Народно събрание, стигна до комисиите и хайде, сега започваме отначало целия този процес.
  Ние мислим, че ако само в Закона за младежта бъде регламентирано доброволчеството като практика, ще прекъснем – смисълът от доброволчеството, което е солидарност между поколенията, младите и възрастните да бъдат заедно, да се учат един от друг. Няма логика в това да има регламент за едните, да се улесняват едните, да се подпомагат едните, а другите да бъдат незащитени или немотивирани.
  Така че нашето принципно становище е да отпаднат от този Проект членовете, които касаят доброволчеството изцяло и да имаме нов Закон.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Следващата организация.
  ТОДОР ЙОСИФОВ, председател на Национално сдружение „Младежки глас“: В момента е единствената национално представителна организация съгласно Закона и организация със специален консултативен статус към Икономическия и социален съвет на ООН от тази година.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник-министър! Тук сме във връзка с предложенията за промяна в Закона, които разбрахме съвсем случайно, че ще стават факт. Смятаме, като една от мащабните български организации, работещи вече над 10 години с млади хора, че не беше подходящ начинът, по който разбираме как държавата подготвя тези промени. Мислим, че това трябваше да мине през широко обсъждане през младежките организации, най-малкото защото през годините, също както колегите от другите организации, които споменаха, сме давали своите предложения – те не са залегнали въобще в тези промени в Закона. Несъмнено има добри идеи в него, несъмнено има и неща, които трябва да се реализират, но ние сме категорично против, защото като национално отговорна организация, защитаваща интересите на младите хора, смятаме, че трябва да има прозрачност, трябва младите хора да виждат подкрепата на държавата, трябва да искат да останат тук, тяхното мнение трябва да бъде чуто. Начинът, по който се предлага промяната на този Закон, въобще не е пример за това.
  Мислим, че ресорното Министерство на младежта и спорта в България трябва да събере всички нас – организациите, които работим с млади хора, и да попита за нашето мнение, да изразим нашите становища. И не само националната организация, която сме ние в случая, не само големите други организации, а и тези малки НПО, които работят във всеки град. На много партньори имаме клонове в цялата страна, работим с много партньори, които са с по 15 – 20 души, и все пак правят нещо за младите хора. Те също са засегнати в този Закон.
  Мислим, че задължително трябва да се направи корекция в това, първо, да бъде обсъден Законопроектът с тези хора, да мине през широко обсъждане, той да бъде подкрепен или променен, добрите точки в него също така да бъдат обсъдени, за да може да се стигне до общо мнение.
  Имаме две позиции, по които сме категорично против, за промяна в Закона. По едната от тях ние сме изразили писмено становище. Не може за национално представителните младежки организации да се променя критерият, цитирам: „от 200 души да се учредява Национално представителна младежка организация“ – не звучи сериозно 200 души да представляват младите хора. Ние сме дали промени този срок да бъде увеличен от 5 години за съществуващите национални организации, да има по-сериозни критерии, защото това е отговорно – да представляваш младите хора.
  Писмено сме входирали нашето мнение по този въпрос – то не е отразено в Законопроекта. Второто, за националното младежко представителство – смятаме, че в момента съществуват национални представителни младежки организации. Всеки може да кандидатства. Би било добре да не делим административно младите хора, а да ги обединяваме.
  Би било добре да видим с какво можем да помогнем: тук се спомена за финансиране – това е изключително добро; комуникация с общините – отлично; как да помогнем на съществуващите, независимо национални или не организации, а не да създаваме нови, особено когато това не е комуникирано с организации, като нашата, и други малки и средни организации в България.
  Смятаме, че това трябва да се случи в Министерството на младежта и спорта, което обединява всички младежки организации. Там да обсъдим тези промени, както и по градове, да има прозрачност, публичност, интернет и да дойдем при Вас, за да предложим заедно най-качественото за хората.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Последното изказване нека да бъде, както първите две, синтезирано.
  АЛЕКСАНДРА МИРЧЕВА, заместник-председател на Национален младежки форум: Ще се опитам.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, госпожо заместник-министър Колева, уважаеми колеги и приятели, бих казала, от гражданския сектор и представители на младежките организации! Национален младежки форум – също да дам кратка информация – е най-голямото формално обединение на младежки организации в България. Към момента представляваме 48 различни по своята същност – от местни, национални, национално представителни като колегите… (Реплика от председателя Славчо Атанасов при изключени микрофони.)
  Уточнение от гледна точка на коментарите, които ще направим. Ние също сме предоставили своето становище и, както видяхме, то е качено в документите за подготовка на Комисията. Уточнението е, че изразяването на подкрепа е изразяване на подкрепа от наша страна към нуждата, изказана и от Министерството на младежта и спорта, от изменение и допълнение в настоящия Закон. След това систематично сме посочили нашите мнения по предложените членове и нови глави.
  Синтезирано бих наблегнала на частта от становището ни, която говори за междуинституционалната координация в сферата на държавната политика. Виждаме, че много от институциите и министерствата са дали своите становища по Законопроекта.
  Смятаме, че Националният консултативен съвет по въпросите на младежта, специално чл. 10, ал. 3, трябва да бъде разширен, за да отразява максимално мненията на различни групи млади хора, следвайки принципа, че младите хора не са хомогенна група.
  Акцент бихме поставили и върху общинските консултативни съвети по въпросите на младежта, които са регламентирани с чл. 15, и задължителността им, свързана с по-доброто представителство по отношение на младежкото включване и младежкото овластяване на местно ниво.
  По отношение на Националното младежко представителство, което стана обект на няколко коментара от колеги, то касае създаването на изцяло нова глава в Закона – Глава четвърта. Тук бих цитирала няколко документа на европейско ниво, по които водим и нашата положителна оценка за включването на такава глава, а именно: регламентиране на правния статут на Националното младежко представителство в изпълнение на препоръка от 2006 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки за ролята на националните младежки съвети. Чрез „Национално младежко представителство“ – тази глава, всъщност се визират национални младежки съвети, каквито има във всяка от европейските държави, не само членки на Европейския съюз.
  Това синхронизира законодателството в сферата на младежта в България с още една политика на европейско ниво, а именно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Разграничаването между национално представителните младежки организации и националните младежки съвети, или както са описани в главата „Национално младежко представителство“, по своята същност се отличава с това, че едните представляват физически лица, другите в лицето на националните младежки съвети консолидират мненията на различни по своята същност, дейност и големина дори младежки организации.
  Мога да приведа за пример едно становище, което изискахме от Европейски младежки форум и Експерти младежки политики на европейско ниво, за това как е уредена тази правна рамка в рамките на европейското законодателство. Ще цитирам страни като Литва, Люксембург, съседните ни Румъния, Словения, Белгия, Ирландия, Италия, Дания, Германия, дори Босна и Херцеговина, и Косово за това, че в техните закони за младежта или други закони към министерства, обхванали сферата на младежта в споменатите държави, се регламентира именно това Национално младежко представителство. В тази глава са ясно изписани, като според нас могат да бъдат – подлежат на коментар, подлежат на допълване и изменения, какъв е статутът на тези национални младежки съвети и каква е ролята им.
  Национален младежки форум е една такава организация. Но ние не смятаме, че е важно нашето име да фигурира в рамките на този Закон, както е изписано в цитираните държави. Смятаме, че е важно младежкото представителство да бъде регламентирано така, че да се придобива статут, така че този статут да се дава въз основа на изисквания и критерии, които са ясни и при промяната им с времето да може да се отнема статут и да се дава на друга организация, която изпълнява тези критерии.
  По отношение на доброволчеството – бихме се съгласили с колегите, че от години наред работим в рамките на това да бъде създадено законодателство – комплексно, изчерпателно и ясно, по отношение гарантирането на правата и задълженията на доброволците в България, и с това – създаване на правна рамка, която да повиши популярността на доброволчеството като цяло.
  По отношение на младежките обекти – ще бъда изключително кратка, тъй като в рамките на Националната младежка среща във Варна и тази година – национален дебат, ние имаме декларация, която ясно регламентира какво разбират 120 организации от България за младежко пространство. Ние казваме, че освен младежки обекти, инвестирането в нова инфраструктура и допълнително финансиране, разполагаме с достатъчно добра такава и можем да говорим за младежките пространства и като неформални такива, на които се извършва младежка работа. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
  Сега, колеги, нека, като председател да си позволя да кажа някои неща, преди да започнем нашия дебат.
  Проследих историята на този Закон от 2013 г. Лично аз смятам, че такъв Закон, който касае нашата младеж, трябва да се приема с пълен консенсус между всички политически сили. Вижте резултатите от обсъжданията през 2013 г. – Законът е почти копи-пейст на това, което е в момента. През 2013 г. този Закон влиза пак в парламента. От заседанията на Комисията по регионална политика и местно самоуправление – колеги, вижте как партиите се разделяме почти по равно: гласували „за“ – 9, „против“ – 8, „въздържали се“ няма. Това е заседанието на Комисията от 28 ноември 2013 г. – тогава министър-председател беше господин Орешарски. Няма никакво значение кой е министър-председателят. Моята мисъл разбрахте каква е.
  Следващата е точно нашата Комисия – по въпросите на децата, младежта и спорта. Дебатите няма да ги чета, тъй като са доста дълги, доста спорове има. Накрая гласуването е: за 9, против няма, въздържали се 5. Пак Комисията се е поделила.
  Убеден съм, че сега ако влезем в дебат по почти същия Закон като този от 2013 г., ще постигнем същото. Даже мога да прогнозирам как ще гласуваме. Личната ми прогноза – както се казва, всички пророци след Мохамед били магарета – е следната: ще бъдем 9 на 9. Какво постигаме с това нещо? Какво всъщност постигаме? Вкарваме в нашия парламент един закон, който абсолютно ни разделя като партии. Колегите от БСП, най-вероятно ДПС и „Воля“ ще го подкрепят, колегите от Патриотите и ГЕРБ ще се въздържат – едва ли ще гласуват „против“, защото има и много рационални неща в Законопроекта. По този начин нашето послание като водеща Комисия към парламента ще бъде един лют дебат, а не ми се ще точно по тази материя – по законите за децата и младежта, в парламента да водим жестоки спорове.
  Моето предложение е следното – разбира се, аз съм пръв между равни (primus inter pares): този Законопроект да не го вкарваме в парламента, да подготвим работна група от петте партии, повтарям, представители на петте партии, тъй като има и много рационални неща вътре. Аз лично имам осем забележки към Проекта – не искам да влизам в подробности. Тази работна група да изготви един общ проект и всички ние да го внесем в парламента, тоест да няма дебати и по преса, по медии да ни осмиват как заради младежите пак сме се изпокарали – по толкова важен въпрос за държавата.
  Това е моето предложение: създаваме работна група от нашата Комисия, представители от всички пет политически сили, започва да се работи с нашите младежи, с психолозите, с нашето Министерство, тъй като е водещо по въпроса. Можем да привлечем и колеги от Образованието и Социалното министерство, тъй като там наистина някои противозаконни текстове.
  Иначе в момента – да, ще направим дебата, ясно е. Всеки има аргументи, чухме аргументите на госпожа Лечева, чухме аргументите на Министерството, на младежите, може би ще чуете и нашите, ако тръгнем на дебат – Вие ще си отстоявате тезата, вкарваме в парламента спорен Закон, и то по тема, която за мен е деликатна – не бива тук да се делим на партии. Резултатът от гласуването знаете ли как ще завърши? Ще завърши с 3 – 4 гласа, независимо дали Законопроектът ще бъде отхвърлен, или ще бъде приет. Това ще стане в парламента, което не е добре. Това е моето мнение по въпроса – ако желаете, го приемете; ако желаете, си тръгваме в момента на дебата и накрая ще гласуваме. Вижте колегите как са гласували 2013 – пак са се поделили.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА: Господин Председател, само искам да благодаря за това предложение и да кажа, че всъщност това беше и предложението на Министерството – заедно да обсъдим и след това да внесем консолидиран нов Законопроект.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Все пак политици сме – колеги от БСП, ясно е, че Вие сте вносители на този Законопроект, тоест политическият дивидент, грубо казано, ще си го изкарате, въпреки че ще направим, ако желаете, обща група и всички заедно ще го внесем. Ясно е, че Вие сте инициаторите на този Проект, но не е хубаво парламентът да се раздели с 3 – 4 гласа разлика в полза на едните или на другите. Това е.
  Госпожо Лечева, заповядайте.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, колеги! Дали ще преминем към пό съществен дебат не знам, но от това, което чух като предложение от страна на нашия председател на Комисията, като чух и становищата на неправителствените организации и на Министерството, обединяваме се около това, че има необходимост от законови промени по отношение на сега действащото законодателство. В крайна сметка ние сме депутати, които не искат само да отстояват политически дивиденти, а да реализираме политическа дейност и политика.
  Приветствам Вашето предложение да създадем работна група от състава на Комисията, която да разработи и да оформи съществуващите проблеми по отношение усъвършенстване нормативната уредба по отношение на младежки организации, на младежкото представителство, ако щете, дори и по отношение на доброволчеството, дори да е конкретизирано в нашия специализиран Закон. Разбира се, знаем за приетата декларация във Варна по отношение на младежките пространства и възможността да има младежки обект, разписан в специализирания Закон за младежта. Така че ако се обединим около това създаване на работна група на паритетен принцип, по един представител…
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Аз ще Ви предложа.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: …която да разработи и да го внесе в пленарната зала, за да не отхвърляме, ако Вие…
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Разбира се. Има един много хубав израз – нека с мръсната вода да не хвърлим бебето.
  Само една скоба, госпожо Лечева – задължително обаче в нашата работна група, освен политици, трябва да присъстват и експерти, както казах, и младежките представители, и Министерството, и министерствата, защото като юрист видях много противоречия – различни закони се бият. Ето, аз съм специалист по Закона за регионалното развитие като кмет осем години. Някои норми в Закона за регионалното развитие противоречат, но не искам да кажа моите осем забележки по Законопроекта, на сегашното предложение. Затова при всички случаи трябва да имаме юристи, да изгладим текстовете и да няма колизия между самите закони.
  Предлагам Ви следния вариант. Тъй като горе-долу е ясно как политически сме разделени, ако системата бъде по един представител от политическа сила, ще стане така – в един момент БСП, ДПС и „Воля“ ще бъдат трима, а ние и ГЕРБ ще бъдем двама. Не е редно да е така, защото ГЕРБ са най-голямата политическа сила.
  Предлагам… (Реплика от народния представител Иван Ченчев при изключени микрофони.)
  Чакайте, чуйте ме, господин Ченчев.
  Мисля, че ще се съгласите от ГЕРБ да са двама, като най-голяма политическа сила, всички други ще имаме по един представител и ставаме трима на трима. Какво повече от това?
  Иначе в един момент, ако тръгнат, за жалост, да се политизират нещата, могат да се извиват ръцете съответно на ГЕРБ и на Патриотите. Затова Ви предлагам – трима на трима: двама от ГЕРБ, един от Патриотите и по един от всички други партии. (Реплика от народния представител Севим Али при изключени микрофони.)
  Господин Али, ясно е – трябва да се изгладят нещата.
  Обаче от печален опит Ви казвам, че по някой път в политиката става така, че тази Комисия може да се взриви, ако започнат едните на другите да извиват политически ръцете. Ще бъде глупаво. Затова Ви предлагам: 6 човека работна група, експерти от министерствата, младежите.
  Господин Ченчев, заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Не ме разбирайте погрешно, уважаеми колеги, гости, господин Председател, и Вие. Предложението Ви е хубаво. Няма нищо лошо в това да има работна група, за всеки един закон да има. Но в този смисъл може за всяко предложение от парламентарна група да има работни групи. Дайте тогава да не идва инициативата от парламентарната група, а да си се създават работни групи и да се правят законите. В смисъл – по всеки един можеше да се действа така.
  Бил съм народен представител в Четиридесет и второто народно събрание – това, което се случва тук, поне за мен е безпрецедентно. Това е някаква воля – за да сме го направили този акт и да сме предложили подобен Законопроект, все пак има някаква логика.
  Имам много бележки по отношение изказването на заместник-министър Колева, които бих искал да ги споделя пред нея. Така или иначе за мен гадаем колко гласове ще бъдат, после как ще се гласува в залата, дали 3 – 4 ще има повече или по-малко.
  Господин Председател, при цялото ми уважение, днес гласуваните закони как минаха? Предишните как минаха?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Ченчев, ще Ви отговоря. Както винаги, сте много логичен, но тук става въпрос за специфична материя. Става въпрос за деца и младеж, където според мен политическите сили наистина трябва да имаме консенсус. Не става въпрос за други закони – икономически, финансови, където всяка политическа сила има своята идеология и философия. Левицата има определена философия в насока финанси, бюджет и така нататък, десницата има друга философия. Там няма как да се създават такива работни групи. Но децата няма как да ги делим на БСП, ГЕРБ, Патриоти и така нататък. Затова Ви казвам, че са специфични закони.
  Предлагам Ви следното: ако се обедините около моето предложение да се гласува и не го приемете, да си вървим към дебата и партиите да гласуваме накрая – дали ще влезе в парламента примерно с 9 на 9 гласа, или 9 на 8, горе-долу ще бъде това.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Господин Председател, не знаем резултатът какъв ще е. Аз вярвам в демократичните процеси, които се случват в българския парламент – всички сме свидетели на тях. Каквото и да е общественото мнение, мисля, че много полезни неща се решават в пленарната зала.
  Съгласен съм – точно аз, който целия си живот съм отдал на спорт, професионален, и ще продължавам да го правя, че материята е специфична, но в тази връзка къде беше общественото обсъждане по Закона за спорта в Четиридесет и третия парламент, когато беше внесен? Къде е сега общественото обсъждане?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожа Колева.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Това беше единственият Закон, който стоя осем месеца за обсъждане. Това е единственият Закон, който беше осем месеца на страницата на Министерството за обсъждане. Единственият Закон, който толкова дълго време беше обсъждан с абсолютно всички федерации, с абсолютно всички институции, които са ангажирани.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Колева, благодаря Ви.
  Обръщам се към Комисията, тъй като Вие сте изпълнителната власт, вече си е в нашите ръце какво ще направим. Ако се обедините около моето предложение, но категорично няма да го приема, ако предложението ми примерно победи с 2 гласа – ще се откажа от него и ще преминем към редовен дебат и съответно гласуване.
  Моето предложение би следвало да се приеме, ако решите, с пълно мнозинство от Комисията. Ако няма такова мнозинство, си минаваме към редовния дебат и съответно си гласуваме кой както прецени.
  Господин Марков, заповядайте.
  ГЕОРГИ МАРКОВ: Извинявайте, че се намесвам, но очевидно ситуацията е деликатна. Прав сте в това, което казвате – материята е специфична. Опозицията си внася Законопроект, можем спокойно да го гласуваме и каквото стане.
  Предвид днешния тежък пленарен ден – започнахме с храните, минахме през боклуците и дойдохме на младежта, без да се считам специалист по проблемите на младежта, към момента сме чули всички експерти, включително и министерства.
  Ако прецените, като председател, тук ще се съгласим, нека да отложим гласуването за следващото заседание на Комисията, когато ще бъде, ще бъдем само във формат народни представители и ще решим. Да помислим малко по този въпрос. Няма да загубим – една седмица.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Както винаги, господин Марков е мъдър. Предлагам Ви, ако искате, да отложим въпроса, всяка партия да го обсъди в своите среди. Чухте предложението ми. Другият вариант си върви по класическата схема – гласува се и толкова.
  Този път Комисията ще си направи заседанието без експерти и други странични специалисти и още другата седмица, на 20 септември имаме заседание, ще го включим като точка. Мисля, че тогава даже няма да има толкова дълги спорове. В един момент ще трябва да се гласува. Чухме аргументите от едната и от другата страна.
  Предложението на господин Марков го приемам за изключително разумно – нека всяка партия да си види ситуацията в нейните среди и на 20-и да преценим какво правим. Не е толкова спешно сега да внесем Законопроекта. (Реплика при изключени микрофони.)
  Предлагам на 20-и да го обсъдим, не сега, защото сега пак ни хвана емоцията. Да го включим като точка в дневния ред и на 20-и да се обсъди и моето предложение. Ако не се приеме, преминаваме към класическото гласуване по Законопроекта.
  Който е съгласен с предложението на господин Марков, моля да гласува – за 20-и, за следващото ни заседание другата сряда. – за 18 гласа, против и въздържали се няма.
  Колеги, благодаря на всички.

  Преминаваме към точка „Разни“.
  Имам да Ви направя много важно съобщение.
  Колеги, помните, че направихме кръгла маса, в която участваха всички политически сили – петте. На тази кръгла маса петте политически сили взехме категорично решение до 20 септември ние да формираме работна група, която да направи промени в различните закони, които касаят децата и младежта – конкретни промени в законодателството. След къртовска работа, тук искам да поздравя моите служители – през целия август е работено по този въпрос, искам да Ви кажа, че никога не съм виждал такъв случай, когато са били толкова единни институциите. Шест министерства са подкрепили участие в такава група, прокуратурата е заявила участие, всички са потвърдили – ДАНС, съдът, психолози, представители на неправителствени организации. Там се взе решение, по предложение на госпожа Лечева, тъй като това без политици не може да се реши, защото са законодателни промени, всяка партия от петте да посочи по един представител на паритетен принцип в тази комисия. Ще Ви помоля, тъй като само ние не сме взели решението от всички други институции, до петък всяка от политическите формации да посочи своя представител. Да се обади или на мен директно, ако искате, в парламента, или на нашите експерти – всяка партия по един представител. След 20-и ще направим първата работна среща. Повтарям, всички институции, до една, потвърдиха участие в тази работна среща. Става въпрос не общи приказки да си говорим колко са важни децата и колко много им дължи България, а конкретни промени в различните закони, които касаят децата и младежите.
  До петък, много Ви моля, дайте своя представител – всяка партия, в Комисията.
  Други въпроси има ли в точка „Разни“?
  Направете съобщение.
  РУМЯНА АТАНАСОВА, експерт в Комисията: Има отправена покана от Информационното бюро на Европейския парламент в България за една дискусия, която е насрочена за 18 септември, понеделник, в Дома на Европа – „Раковски“ № 124 от 13,30 ч. Тя е на тема „България и Европейският съюз – модерни и устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“. Сред една от темите, които ще се обсъждат, е и предстоящата реформа на Европейската младежка стратегия.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Това, което касае в момента точно нашия Закон. Всеки от Комисията е поканен. Аз лично ще присъствам.
  РУМЯНА АТАНАСОВА: Ще Ви помоля, тъй като се изисква потвърждение, да се обадите в Комисията при нас най-късно до петък – кой ще присъства, освен господин Атанасов.
  Има още една покана. Тя е изпратена също до председателя на Комисията и до заместник-председателите персонално, но бяхме помолени да уведомим цялата Комисия. Отново на 18 септември от 11,00 ч. в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе Форум „Европа на два стандарта при храните. Защитени ли са правата на българските потребители?“, в това число и на най-ценните потребители – децата. Също ще помоля за потвърждение.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Молбата ми е да го направите до петък, за да може нашите сътрудници да информират институциите, които организират тези кръгли маси.
  И последно съобщение. В понеделник от 11,00 ч. – това касае нашите заместник-председатели, Националната спортна академия открива учебната година. Знаете, това е нашият университет.
  Обръщам се към моите заместници – тримата, тъй като в 11,00 ч., по същото време ще бъда на една от тези кръгли маси в парламента. (Реплики между председателя Славчо Атанасов и заместник-председателите Весела Лечева, Боряна Георгиева и Стефан Апостолов.)
  Благодаря на всички.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,55 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Славчо Атанасов
  Стенограф: Райна Зарев
  Форма за търсене
  Ключова дума