Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Стенограма от заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 28.09.2017 г.
1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19 септември 2017 г.;
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21 септември 2017 г.;
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
П Р О Т О К О Л
№ 10

На 28 септември 2017 г. се проведе извънредно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19 септември 2017 г.;
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21 септември 2017 г.;
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре дошли на всички!
Преди да гласуваме дневния ред, искам отново да поясня причината, за това извънредно заседание.
Разбрахте от експертите, че за 27 септември – сряда, част от членовете на Комисията имаха неотложни ангажименти и в друга ситуация аз нямаше да насроча това извънредно заседание. В случая, воден от желанието да се влезе възможно най-бързо в сила тази промяна на Закона за физическото възпитание и спорта, за която има абсолютен консенсус в Комисията, и, за да спазим сроковете на процедурата, прибягвам до това решение.
Мисля, че и двата законопроекта са с по един параграф, в които текстовете уреждат едни и същи проблеми. Следват обаче два различни подхода, трябва да подчертая. Няма да Ви затруднят за решението по принцип и изцяло. Даже вече сме го обсъждали този въпрос в други заседания.
След като премине в залата на първо гласуване, разбира се, ще бъдат приети и двата законопроекта и ще направим тогава общ законопроект и ще процедираме текстовете на второ четене.
Специално за предложението на ДПС – там има един момент, че те отхвърлят... Както и да е, когато стигнем до там, аз ще го подчертая и ще трябва да изгладим това нещо в Комисията, защото на практика те признават едно право колегите от ДПС, но по член от Закона на практика отменят друго право. Ще го уточним, когато видим самите законопроекти.
Откривам заседанието на Комисията при следния дневен ред.
1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19 септември 2017 г.;
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-60, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 21 септември 2017 г.;
3. Разни.
Аз имам едно предложение към дневния ред: да се включи нова точка на основание чл. 81 от Закона – няма да чета защо имам това основание – колеги, създава се нова точка
3. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-64, внесен от Весела Лечева и група народни представители.
Предлагам сегашната точка 3 да стане точка 4, а точка 3 да стане предложението на колегите от левицата.
Моля да преминем към гласуване.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Вие сам в началото казахте, че всички колеги в тази Комисия проявихме разбиране, защото двата законопроекта, които бяха включени в дневния ред, касаят една изключително целесъобразна и важна идея, с която ще подкрепим определени деца. Никой не е имал съмнение в това, че трябва да се съберем и да разгледаме тези текстове.
Предложения ни днес като допълнителна точка трети законопроект не касае тази сфера на нашето обсъждане и аз не смятам, че като е спазен 24-часовия срок да ни бъде разпределен е основание днес да го разглеждаме. Нямаме становища, а това е текст, който е обвързан финансово, така че ние от групата на ГЕРБ ще се въздържим от разглеждане на този текст в днешното заседание на Комисията.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, Галя Захариева има абсолютното право. Членът в нашия Правилник е такъв, че може да се приеме двояко тълкуване. Колегите от левицата наистина го внесоха в абсолютно извънреден порядък вчера. (Уточняващи реплики.)
Личното мое мнение беше това предложение на колегите от левицата да не се гледа на днешното заседание, защото извънредното заседание беше за двата законопроекта – на ГЕРБ и на ДПС за прословутото изменение за децата на известни спортисти.
Нека да чуя все пак и мнението на колегите от левицата.
Моето предложение е да го гледаме на друго заседание в по-спокоен дневен ред. Получава се прецедент, а на мен хич не ми се иска да внасям точките в извънреден порядък от днес за утре. (Реплики.)
Да чуем мнението на левицата и после, колеги, ще го подложа, разбира се, на гласуване. (Народният представител Даниела Дариткова иска думата по процедура.)
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Може ли по процедура, като гост на Комисията?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Може, разбира се, ние сме толерантна Комисия.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Виждам, че сте прекалено толерантен, уважаеми господин Председател, но Правилникът на Народното събрание трябва да се спазва. Недопустимо е без становища на министерства да се приема за разглеждане на първо четене законопроект, който е с една несериозна оценка на въздействието. А всъщност краткият прочит показва, че той води до сериозни финансови последствия. Смятам, че изобщо не е допустимо, даже да го предлагате. Доколкото сравних часовете с кратка математика и 24-часовият срок не е осигурен.
Оставете колегите, които искат да го предлагат, да мотивират предложението си. Защо Вие, като председател, се ангажирате със Законопроект, който е пристигнал снощи, за който нямате становища, и за който няма нормална оценка на въздействието, каквото е задължително изискване вече по закон? В този смисъл ще бъдат подведени и народните представители.
Моето становище е, че изобщо не бива да се допуска гласуването на подобен дневен ред, а да си остане предварително предложеният и когато дойдат становищата по този Законопроект, вече за второ четене можем да ги обединяваме. Това го допуска процедурата, но сега, към този етап днешното разглеждане на Законопроекта изглежда несериозно и безотговорно от гледна точка на нашия Правилник и на нормативната уредба.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Не искам да влизам в юридически спор. Има вратичка, която наистина може да се използва, но след като получих информацията – от 4,00 ч. следобед няма прословутите 24 часа.
Нека да чуем и Вас, ако имате желание да вземете отношение. Лично моето предложение към Вас е, че е най-добре да влезе между първо и второ четене и тогава да гледаме нещата. Така ще е най-добре.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Господин Председател, уважаеми членове на Комисията, колеги, гости! Първо, искам да кажа, че ние сме подготвени, въпреки да виждам, че леко побързаха да Ви се скарат за тази Ваша толерантност. Ние тук, в Комисията през цялото време така сме работили. Благодарим на господин председателя за това, че изключително диалогичен. Мислим, че това, което сме записали, е наистина нещо, което, първо, не касае много хора, но касае заслужили хора. Който е в спорта разбира за какво става въпрос и разбира мотивацията, естествено някаква награда трябва да има за хората, които са създали всъщност олимпийските шампиони на България. (Реплики.)
Смятаме, че предложението ни, след като е допуснато в дневния ред, не виждам защо чак толкова скачате... (Шум и реплики.)
Ще го гласуваме, но не виждам какъв проблем има толкова. Ще имат заседания и другите комисии, ще дадат становища.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Лично моето становище го казах: това засяга важна тема и наистина не бива в рамките на 24 часа без да са подготвени най-малко нашето Министерство, самият аз не съм особено подготвен по точката.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА: И ние нямаме становище.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Въпреки огромното ми уважение към госпожа Дариткова, все пак ще го подложа на гласуване, да влезе в протокола, че специално точката на БСП е отхвърлена. Това държа да го гласуваме.
Който е „за“ отпадане на точката от дневния, моля да гласува.
РЕПЛИКА: За отпадане ли?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Тя не е влязла.
Значи, моето предложение е такова, сега трябва да го отхвърлите. (Шум и реплики.)
Който е съгласен да влезе като извънредна точка това предложение, моля да гласува.
За – 6, 9 – против, 2 – въздържали се.
Колеги, моето предложение се отхвърля.
Гледаме това, за което сме свикали извънредно заседание на Комисията – двете предложения: на Цветан Цветанов и група народни представители, и на господин Карадайъ и най-вече на господин Селим Али от нашата група.
По точка 1.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 754-01-56, ВНЕСЕН ОТ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 19 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

Между другото обсъждахме доста на предни комисии. Не знам дали трябва да си губим времето, а госпожа Дариткова е тук да защитава предложението, дали да се обосноваваме, а ние абсолютно всички сме съгласни с това предложение и ще Ви помоля, колеги, , консултирах се и с нашия министър – без да чуваме различни мотивировки, направо да преминаваме към гласуване на двата законопроекта. (Шум и реплики.)
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Господин Председател, за първи път присъствам във Вашата комисия. Каня всички присъстващи на заседание на Комисията по здравеопазване, защото смятам, че там, благодарение на моите експерти, наистина спазваме Правилника на Народното събрание.
Първо, не прегласувахте дневния ред. Макар и да отхвърлихте тази точка, на всяко заседание на комисията предварително обявеният дневен ред трябва да се подложи на гласуване.
Освен това, не може еднолично да лишите народните представители от правото да мотивират своите предложения. Това също трябва да бъде подложено на гласуване.
Изключително важно е да спазваме процедурата. Ние сме представители на законодателя и, ако самите ние не спазваме правилата и нормите, даваме лош знак.
Затова моите уважения към толерантността и дружеския тон във Вашата Комисия, но Правилникът трябва да се спазва. Правилата важат за всички.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колежке, ще Ви кажа нещо.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Чакайте да се изкажа.
Затова настоявам съвсем накратко да изложа мотивите по нашия Законопроект, който сме подготвили. Няма да Ви отнеме много време. Надявам се, че в залата поне ще ни дадете възможност да се мотивираме и след това да пристъпите към гласуване, защото иначе другото би означавало, че отнемате право на народен представител, без да са го одобрили членовете на Комисията.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ние достатъчно време сме ги обсъждали, колежке.
За съжаление, дай Боже, да присъствате на всички заседания на Комисията ни, ще видите, че специално тези две предложения – на ГЕРБ и на господин Али, са обсъждани поне на две комисии, и, ако щете в точка разни, и, ако щете, като идеи на Комисията. Не виждам смисъла в момента да се обосновава Вашето предложение. Виждам, че сте изключително толерантна, изключително държите на Правилника, но в края на краищата това е нашата Комисия, а не е Вашата на здравеопазването. Нека да имаме уважение.
Смятам, че не е нужно в момента нито господин Али да си защитава предложението, нито Вие да защитавате Вашето предложение, поради това, че в протоколите на две комисии е отразено водените разговори. Всички сме единодушни по въпроса.
Затова предлагам най-простичкото нещо – да преминем към гласуване, да ги утвърдим, а вече на първо и второ четене, госпожо Дариткова... (Шум и реплики.)
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА: Почерпете се за мое здраве, имам рожден ден. Пожелавам Ви успешна работа.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: О, съжалявам, че така се получи. (Народният представител Даниела Дариткова напуска заседанието.)
Всичко добро и приятен ден. (Шум и реплики.)
Колеги от Комисията, не се възмущавайте, в края на краищата и аз ще отида на една Здравна комисия и там може някои неща да поговорим. (Шум и реплики.)
Ще пропусна тези думи покрай ушите си, но наистина, тук в едно е права госпожа Дариткова, че трябва да гласуваме, че се отказваме да правим дебати по тези два законопроекта, които са единодушно приети от Комисията.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Не са абсолютно еднакви, има разлика между предложението на ГЕРБ...
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Затова ще ги гласуваме поотделно, а не анблок.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Затова трябваше да се мотивира.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Ами можеше с две думи да се обясни, не с едночасов дебат?! (Шум и реплики.)
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Господин Председател, току-що д р Дариткова искаше да обясни мотивите като вносител на нашето предложение. Това е решение на парламентарната ни група, не че някой от нас не може да го направи, но това е решение на парламентарната ни група – тя да представи Законопроекта като вносител.
Беше й отказана тази възможност, извинявам се на колегата, но... (Шум и реплики.)
Не ме прекъсвайте, в процедура на изказване съм. По-късно може да ме репликирате.
... е абсолютно нередно някой друг да ми представя каква е разликата между законопроектите. Ако някой трябва да го представи, това беше д-р Дариткова.
Щом няма да спазваме тази процедура...
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Така е.
Затова предлагам следното. Нека да гласуваме, защото трябва да гласуваме по това да няма разисквания по двата законопроекта и след това си ги гласуваме, като между първо и второ четене – още сега Ви обяснявам, ще влязат и двата законопроекта и между и първо и второ четене...
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Имам процедура: 10 минути почивка, ако може. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, ако трябва ще го гласуваме, но аз съм против.
Който е съгласен да имаме 10 минути почивка, моля да гласува.
Трима са „за“.
Така, преминаваме към гласуване на първия законопроект на господин Цветанов и група народни представители: Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-56, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 19 септември 2017 г.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. Бройте Весела Лечева, Проданов и Теодора Халачева.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Преминаваме към точка 2:

Преминаваме към другата точка:
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 754-01-60, ВНЕСЕН ОТ МУСТАФА КАРАДАЙЪ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
Който е „за“ предложението на господин Карадайъ, моля да гласува.
Всички сме „за“. Обявявам за протокола: За – 19, против и въздържали се няма.
Вече може по процедура.
ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА: Искам да заявя нашата позиция, че не сме удовлетворени от факта, че не бяха представени мотиви, не подложихме и тази процедура на гласуване. Имаме решение на нашата парламентарна група и смятаме, че не е изпълнено основното право на всеки един депутат да обоснове мотивите за внасяне на определен законопроект.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре, аз ще отговоря, госпожо Захариева. Ще изкарам протоколите от старите ни заседания. Поне на две комисии обсъждахме точно тези неща. Моля Ви, нека да не повтаряме едно и също нещо постоянно и да го обосноваваме.
Затова предложих, затова идеята беше тази Комисия да бъде изключително кратка. Не се знаеше, че парламентът ще свърши толкова бързо, идеята беше да приключим в рамките максимум на половин час. Абсолютно всички сме съгласни с това и Вие като парламентарна група предлагате, а и колегите от ДПС предлагат. Няма смисъл да обосноваваме неща, които сме си казали в Комисията, а на всичкото отгоре, разбира се, има право д-р Дариткова, но все пак тя е представител на друга комисия. Може всеки да има право да защитава законопроект, но в края на краищата аз не съм видял човек от нашата Комисия по въпросите за децата, младежта и спорта да ходи да защитава законопроект, касаещ здравеопазването.
Както се казва „нека да не си сменяме капите“.
СЕВИМ АЛИ: Държа да подчертая, че едното обсъждане беше в присъствието на министъра. (Шум и реплики.)
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: На всичко отгоре, както ми подсказа господин Али, обсъждането на тази идея беше в присъствието на самия министър. Той изрази огромното желание да го вкара в новия законопроект. Да не се хващаме за буквата, а да гледаме позитивните неща.

Колеги, точка
РАЗНИ.
Господин Марков.
ГЕОРГИ МАРКОВ: Използвам точка разни да отправя молба към колежката от Министерството на спорта: в следващото заседание, когато гледаме текстовете, касаещи треньорите на олимпийските шампиони, ако обичате, това не трудно, аз ако се напъна, мога да го направя, цифрово горе-долу колко са останали живите, макар че чета, че и занапред е по-важно какво ще бъде. Все пак да имаме ориентир колко хора засяга...
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И каква сума засяга.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КОЛЕВА: Точно заради това казах...
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ако бяхте допуснали, но не допуснахте законопроекта на госпожа Лечева, точно по този въпрос аз не бях подготвен: каква е финансовата обосновка? Нямаме финансова обосновка. Колко треньори засяга това нещо и така нататък. (Шум и реплики.)
Другия път ще го... (Реплики от заместник-министър Ваня Колева.)
По точка разни, колеги?
Госпожа Боряна Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа, че нашата група подкрепяме подобни добри каузи, защото тези каузи трябва да бъдат и да отнемат по-голяма част от нашето време.
В тази връзка направихме малка промяна на Законопроекта. За съжаление го внесохме малко късно. Надявам се на следващата Комисия да има възможност да се гледа и тогава ще изразя добре нашата позиция. Ако дотогава реално не са влезли в залата двата законопроекта – на ДПС и на ГЕРБ, моето предложение ще бъде просто да има възможност да се гледат успоредно, защото става въпрос за абсолютно едно и също.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: По Правилник, даже когато Законът най-после влезе в... (Шум и реплики.) Колеги, моля Ви, да се изслушваме.
По Правилник дори, когато... (Шум и реплики.) Много късно е внесен.
РЕПЛИКИ: Ще се гледа заедно с този на БСП.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, заедно с този на БСП ще се гледат предложенията.
Смятам, че накрая ще стигнем до един общ текст.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: И аз така мисля. Така или иначе всички подкрепяме.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Всички партии в парламента да го гласуваме.
Сега сме в точка „Разни“, но текстът трябва да се прецизира, колеги. Най-вероятно ще излезем с един общ текст и текстът трябва да се прецизира, защото колегите от ДПС, може би по невнимание в предложението са направили хубаво, но сте цитирали една точка 9 ли беше, (реплики) там на практика без да искате, колеги, отнемате правото на еднократната помощ. (Шум и реплики.)
Там те отнемат правото на еднократна пенсия. (Шум и реплики.)
РЕПЛИКА: Помощ!
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: За еднократна помощ. Затова смятам, че като обединим законопроектите, ще направим един добър и работещ член, и то със съдействието на нашето Министерство.
Специално предложението на колегите от ГЕРБ е доста добро и мисля, че заедно с другите предложения ще ги формираме в един общ текст.
Нали забелязахте това? Просто без да искате отнемате правото на еднократна... (Шум и реплики.)

(Извън протокола се води разговор относно изнесено заседание на Комисията.)
Колеги, закривам заседанието.


(Закрито в 12,05 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Славчо Атанасов


Стенограф:
Емилия Огнянова
Форма за търсене
Ключова дума