Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
04/10/2017
  Стенограма от заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 04.10.2017
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта


  П Р О Т О К О Л
  № 11

  На 4 октомври 2017 г. се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:
  1. Обсъждане на тема „Децата, държавния бюджет и дългосрочното инвестиране в човешкия капитал на нацията“. (Представяне от Генералния секретар на Eurochild-европейска мрежа госпожа Жана Хансурд – на общия коментар № 19 от 2016 г. върху публичното бюджетиране за реализиране на правата на децата на Комитета за правата на детето на ООН и изследване по проект Cildonomics, свързан с бюджетирането.)
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Славчо Атанасов.

  * * *

  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден на всички! „Добре дошли!“ на нашите гости!
  Имаме кворум. Откривам заседанието.
  Дневният ред Ви е раздаден. Има ли съображения по него? Няма. Който е съгласен с него, моля да гласува. „За“ – 19. Против и въздържали се няма. Приема се единодушно.
  Преминаваме към
  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
  (Представя гостите.)
  В началото давам думата на Георги Богданов – изп. Директор на Националната мрежа за децата.
  ГЕОРГИ БОГДАНОВ: (Представя темата „Как държавата трябва да разходва средства за осигуряване правата на децата“ с помощта на мултимедия. Съдържанието на слайдовете се прилага към протокола.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря на г-н Богданов.
  Сега предоставям думата на г-жа Жана Хансурд да представи изследванията на европейско равнище на Еurochild.
  ЖАНА ХАНСУРД: Здравейте! Много съм щастлива, че съм тук с Вас. Благодаря на Националната мрежа за децата за възможността да присъствам.
  Базирана съм в Брюксел и работя активно с европейските институции. Днес тук съм с много членове на борда, работещи на национално и на правителствено ниво.
  Ще дам информация защо е необходимо да се инвестира в деца, защо това сега е приоритет повече от всякога. Надявам се презентацията ми да даде отговор на този въпрос. На първия слайд виждате как точно да поставим децата в сърцето на политиките и вземането на решения. Има група от 100 членове на Европейския парламент, които се ангажираха с тази тема. Дошъл е моментът българският парламент също да се приобщи към групата.
  В много от европейските страни едно от четири деца расте в риск от бедност. Цифрите са много лоши – около 50 % от децата в България са в риск от бедност и социално изключване. Това не важи само за детската възраст. Това впоследствие се транспонира в зрялата възраст.
  Грижите в ранна възраст за образование и общите грижи са недостатъчно финансирани в Европейския съюз. Това е „хронично заболяване“, въпреки че тук-там се виждат някои подобрения. Последните проучвания на една мрежа от експерти показва, че има влошаваща се ситуация за децата относно жилищното настаняване и жизнената среда. Деинституционализацията е приоритет в България, а и не само, но децата влизат в подобни институции заради заболявания, липса на грижи или инвалидност. Има пет точки, в които смятаме, че можете да се намесите чрез Вашите публични политики.
  Първо, като шампиони в инвестирането в децата можете да инвестирате в ефективността на икономическите политики не точно като финансови средства, а като резултати, важни за децата, семействата, общността и обществото.
  Второ, високо качество на образованието, социално благополучие, здравни услуги, достъпни за всички.
  Третото е свързано с гарантиране – уязвимите деца и семейства да са в центъра на решенията, които влияят върху живота. Това означава с тях да работят професионалисти, които поставят правата на децата на първо място. Ще дадете приоритет в подкрепата на родителите и семействата, което означава подкрепа на родителите, съпроводена с други видове услуги като доходи, образование, грижа за ранната детска възраст. Да продължите да работите за прекратяване на предлагането на институционална грижа за семействата и децата. Смятаме, че на уязвимите деца това вреди повече отколкото да има полза.
  На следващия слайд е показано как ние можем да Ви помогнем да постигнете тази цел.
  Първо, като мрежа от неправителствени организации ние застъпваме тезата, че не всичко, което се прави на европейско ниво, постига своите цели. Има препоръка от 2013 г. за инвестиране в децата и прекъсване на неравностойното им положение. Тази препоръка подчертава необходимостта да се инвестират средства в най-необлагодетелстваните. Дава се конкретен приоритет за грижи в общността и предлагане на висококачествени алтернативи. Можете да се възползвате от нашата помощ, да почерпите опит от нас.
  Втората част на моята презентация се отнася до проучването „Childonomics“. Целта е да измери дългосрочната социална и икономическа стойност на инвестирането в деца.Ние сме в последната фаза на това проучване. Методологията е разработена в Малта и Румъния и е в процес на тестване там. Работата с методологията е двегодишна. Внедрява се от изследователски екип. Има пет стъпки.
  Първо, опитваме се да разберем контекста на политиката от социална гледна точка.
  След това анализираме като цяло системата за подкрепа. После преценяваме какъв е обхватът на услугите, които ще се предлагат.
  По-нататък разглеждаме резултатите, които искаме да постигнем. Това е много трудна стъпка, защото няма достатъчно показатели, по които да се премери. Резултатите, които искаме да постигнем, не винаги са количествено определими. Не винаги с число може да се покаже благосъстоянието на едно дете и приобщаването му към обществото. Все пак има начини това да се направи. При дефинирането на резултатите ние ангажираме деца и семейства.
  На четвърто място са разходите. В Малта и Румъния проучихме разходите за услугите за деца. След това се сравняват разходите спрямо резултатите. Важно е резултатите да се преценят спрямо доказателствата. След преценка на резултатите от Малта и Румъния ще организираме редица работни срещи с вземащите решения лица, за да ги запознаем с тези резултати.
  Услугите за семейства и деца можем да разглеждаме в тясна връзка – институции спрямо отглеждане у дома. Можем да ги разглеждаме в много по-широк аспект – изцяло предоставените, дори и скъпите услуги и резултатите от тях. На слайда виждате, че от лявата страна е универсалният достъп до услуги, който покрива голям брой деца и семейства, но придвижвайки се надясно в слайда виждаме, че все по-малко семейства и деца се възползват от услугите с по-висока цена. Това е сложен сценарий. Създаването на тази методология е сложно, защото са намесени много фактори – грижата в ранна детска възраст, жилищно настаняване, доходи, образование и т.н. Никога не бива да забравяме, че децата са много уязвими и предизвикателствата пред тях са много големи. А услугите, които им се предлагат, всяка година стават все по-скъпи.
  Ето и последния слайд – как потенциално могат да се използват резултатите от този проект. Те по-скоро са предмет за разсъждение и за вземане на решения. Това не е точна статистика, но инструмент, с който можем да подпомогнем да се направят промени в политиките.
  Освен това може да се предложи рамка, която да послужи за обединяване на вземащите решения лица – професионалисти и изследователи, за да не се вземат решенията едностранно.
  С този анализ се надяваме да докажем, че потенциално Вие можете за изградите сценарий относно какви инвестиции могат да се направят в страната. Така за повече от 10 години ще имате резултати за децата и семействата, които ще имат икономическо въздействие за развитието на страната. А страната има ангажименти, защото е ратифицирала Конвенцията за правата на децата на ООН.
  Най-важният извод ще бъде, че има икономическа полза от инвестиране в ранната детска възраст. (Ръкопляскания.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да благодарим на г-жа Хансурд за интересната презентация.
  Имате възможност за въпроси. Могат да ги задават не само членовете на Комисията, но и гостите.
  ГЕОРГИ БОГДАНОВ: За нас като граждански организации е важно, че колегите от „Юрочайлд“ от Финландия, Уелс, Ирландия са пред нас, за да представят това изследване. Трябва да сме фокусирани върху разходите, които правим, защото трябва да гледаме на парите като нещо, което променя живота на децата и семействата. За нас е важно партньорството между държавата, законодателните институции, медиите и цялото общество, за да се канализират разходите и да станат реални инвестиции – там, където не достигат парите, да се увеличат, а там където неправилно се изразходват пари, да се прекрати тази практика и да се преформулира държавната политика, така че това да стане разумно.
  Радваме се, че на това събитие има и икономисти. Трябва да се правят такива законодателни промени, които да водят до конкретни резултати. По наше разбиране трябва да правим държавния бюджет така, като правим и семейния.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря.
  Има ли други въпроси? Няма.
  Благодарим на госпожа Хансурд за изнесените добри практики, които ще са много полезни за нас. Благодарим Ви за участието в работата на нашата Комисия. Надяваме се да се възползваме от Вашия опит. (Гостите напускат залата.)
  Преминаваме към
  ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - РАЗНИ
  Искам да обсъдим въпроса относно още два законопроекта за физическото възпитание и спорта. Вече разгледахме два – единия от ДПС, а другия от ГЕРБ. Има още два законопроекта – от БСП и от „Воля“. Правилникът според чл. 81, ал. 1 ни задължава да обсъждаме едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание, докато водещата комисия започва обсъждането. Ние сме водещата комисия. Всички предложения за изменение и допълнение са в Разпоредбата от Закона – чл. 59, т. „б“, която урежда разпределението на средствата от постъпленията на Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“. Кой има достъп до тези средства е регламентирано подробно в съответните алинеи. Имаме две възможности: да забавим внасянето на докладите от разглежданите законопроекти до другата седмица, като направим извънредно заседание утре в почивката на пленарното заседание, за да обсъдим и гласуваме останалите два законопроекта – на госпожа Весела Лечева и на Боряна Георгиева. Така можем да излезем с общ доклад.
  Другата версия е да ги гледаме на 11 октомври след изнесеното заседание във Варна. Така ще се забавим. Комисията не трябва да изпада в смешно положение пред колегите си от Народното събрание. Като председател на Комисията мога еднолично да определя извънредно заседание утре, но предлагам всички да се обединим за извънредното заседание утре.
  Подлагам това предложение на гласуване.
  За – 19, против и въздържали се няма. Предложението се приема единодушно.
  Ще направим заседанието в зала „Изток“.

  * * *

  ГЕОРГИ МАРКОВ: Тази година тръгваме към промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Отиваме към промени за четвърти път. Веднъж правихме промяна в Закона за концесиите, във връзка с нелепия инцидент на щангиста и така нататък. Това показва, че няма държавна политика в областта на спорта. Намерението е да се приема нов закон. Иска ми се когато министърът идва на блиц контрол, да направим кратък дебат за състоянието на спорта, за да чуе министърът и да предаде в Министерския съвет – можем ли да направим генерална промяна в държавната политика в областта на спорта или не.
  За сведение – унгарското правителство внесе в унгарския парламент през 2014 г. шестгодишна Програма за развитие на спорта и отпусна 500 млн. евро за развитие на 16 вида спорт, без ханбал и водна топка, които там са обезпечени от мощни икономически структури като „Ауди“. Тази година се проведоха 15 световни първенства по основни олимпийски дисциплини. Ще дойде времето за олимпиадата в Токио. Ако сме още в мандата, ще ни питат: „Като направихте този Закон за спорта, какво се случи?!“. Нищо няма да се случи.
  Дебатът ще стане по време на приемане на Закона. Там обаче ще се занимаваме как се регистрират дружествата, федерациите, а не дали имаме сили да променим политиката в спорта.
  Не може да се отрече, че се построиха доста зали, но там се правят само концерти. Въпросът е на финансови възможности, затова дебат трябва да има, министърът да докладва въпросите в Министерския съвет и да се прецени какви средства могат да бъдат отпуснати.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Съгласен съм, че такъв дебат трябва да има. Не трябва да се делим на политически партии. Подкрепям господин Марков. Този дебат трябва да се проведе, преди да гледаме Закона в нашата Комисия. Законът е доста обемист – 153 члена. Ще поканим министъра за дебат относно цялостното развитие на нашия спорт. Това ще стане най-късно до края на октомври.
  Накрая ще подложа на гласуване предложението на господин Марков.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: Приятно съм изненадан от казаното от господин Марков. Той каза нещо много важно – дори да се приемат новите предложения в Закона, какво ще променим? Нищо! Трябва да се обединим около закон, който да измени философията. Това, което се предлага, не променя философията. В това ние от БСП виждаме проблем. Подкрепяме, че спортът трябва да се превърне в държавна политика. В България едва ли имаме такива финансови възможности, както в Унгария, но заставаме зад предложението да се намерят повече средства за спорта.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: На миналото Световно първенство по кану-каяк в Пловдив унгарците размазаха цялата конкуренция. А Унгария е по-малка страна по територия от България – 93 хиляди квадратни километра.
  Предлагам най-късно до края на октомври да имаме заседание на Комисията за дебатиране с министъра относно развитието на българския спорт.
  Който е съгласен с предложението на господин Марков, моля да гласува.
  За – 12, против и въздържали се няма. Пълно единодушие!
  Експерт -СЛАВКА АНГЕЛОВА: Философия, свързана само с пари, не е философия. Отпуснатите средства миналата година бяха около 150 млн. лв. Трябва да помислим дали да оптимизираме харченето на тези пари и къде отиват те. Не е въпросът само да дадем повече пари, за да сменим философията на спорта. Ако ще правим такава дискусия, нека всички, които имат някакви идеи, да са ясни и конкретни – да кажат, че не им харесва конкретна организация, искаме да се смени, тя ще донесе такива и такава ползи. Иначе нищо няма да направим.
  Притеснена съм от случилото се с четирите законопроекта. Досега няма случаи някой да предложи четири неща за една и съща цел. Всички вървим към една и съща цел по четири различна начина. Ако искахте тази цел да се постигне светкавично, сега в края на годината децата щяха да получат парите си. Но понеже всеки иска да покаже какво може да напише, сега децата ще получат парите си след Нова година. Трябваше да се съберем, да уточним един текст и да го пуснем. Щеше да излезе указа и децата през ноември щяха да получат първата си сума.
  Изпаднах в неприятно положение – тичам при едните, при другите. Утре пак ще имаме заседание. Ако решим кой е текстът, който искаме да предложим за децата, може единият законопроект да мине на първо и второ четене и децата да вземат парите навреме. А сега ще се занимаваме утре с два законопроекта, после ще правим общ законопроект, той ще се приеме от Комисията, а след това ще тече времето за предложения между първо и второ четене, а като дойде време тази промяна да влезе в сила, този Закон ще изчезне, защото ще влезе новият закон. Отново ще започнем да броим месеците, докато приемем новия закон, за да могат децата да получават парите си.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Имаме четири законопроекта по една и съща тема, но аз съм позитивно настроен към нашата Комисия, защото виждам, че всеки от нас иска да направи нещо за спорта и за децата. Най-важното е духът на Комисията. Убеден съм, че с този дух можем да свършим много работа.
  ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Дават се пари за спорта, но колко стигат до състезателите и спортистите? Николко! Федерациите вземат пари и ги оправдават, но състезателите не получават нищо на финала. Младите състезатели се демотивират и се отказват рано, защото не виждат перспектива в спорта. Да кажеш, че си спортист в днешно време не е гордост.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Идеята на господин Марков беше точно тази – тези въпроси да ги поставим пред Комисията и пред нашия министър, да се дадат насоките относно философията за развитието на спорта по-нататък.
  Предлагам да прекратим разговора. До края на октомври ще имаме обсъждане. Ще се свържа с министъра, за да видим кога ще може да присъства на такъв дебат.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Извинявам се, че закъснях. Закъснявам за второ поредно заседание, но в Социалната комисия трябваше да представя Закона за възрастните хора. Ние сме вносители. Не че не зачитам важността на проблема, който се разглежда тук.
  Ще обсъждаме ли нашето предложение?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Комисията беше напълно единодушна. Много се радвам, че не се делим на партии. Гласувахме с пълно единодушие предложението утре да имаме извънредно заседание на Комисията от 11,30 ч. в зала „Изток“, за да разгледаме Вашия законопроект и законопроекта на Партия „Воля“.
  Второ, господин Марков имаше предложение за дебат за развитието на нашия спорт. Предложението беше подкрепено от цялата Комисия. Изказаха се господин Марков, господин Вълев, господин Ченчев и аз. Колегите ни подкрепиха.
  Смятам, че повечето неща ще обсъдим във Варна, на изнесеното заседание, когато два дни ще бъдем по цял ден заедно. Благодаря. Утре в почивката ще проведем извънредното заседание.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 16,00 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов
  Стенограф:
  Карамфил Матев
  Форма за търсене
  Ключова дума