Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Стенограма от заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 05.10.2017
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спортаП Р О Т О К О Л
№ 12


На 5 октомври 2017 г., четвъртък, се проведе извънредно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-64, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 27 септември 2017 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-66, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 28 септември 2017 г.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 11,50 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден!
Предлагам да започваме.
Ще Ви запозная с дневния ред за днес:
1. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-64, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 27 септември 2017 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 754-01-66, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 28 септември 2017 г.
3. Разни.
Моля да гласуваме дневния ред.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Единодушно е приет.
Искам да Ви съобщя, че, за съжаление, на днешното заседание няма да присъства нито един представител от нашето министерство, не успяха да реагират толкова бързо. Знаете, че вчера взехме решение за това извънредно заседание и всъщност министърът и заместник-министърът, които могат да дадат компетентно становище за тези два законопроекта, за съжаление, имат неотложни ангажименти днес сутринта. Имаме писмено искане за становище, но все още няма отговор, въпреки че минаха шест дни.
Колеги, аз предлагам да разгледаме законопроектите, още повече, че Правилникът ни позволява да разгледаме тези законопроекти, без становища и това не спира нашата дейност. Можем да преминем към обсъждане на законопроектите.
Ще бъдат представени заедно – първо госпожа Лечева, след това представителите на госпожа Георгиева, разбира се, след това ще бъдат гласувани поотделно.

Започваме с първата точка:
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 754-01-64.
Внесен от Весела Лечева и група народни представители.
Предоставям думата на вносителя – госпожа Лечева.
Имате думата, госпожо Заместник-председател.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги народни представители! Нашето предложение за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта е продиктувано от желанието ни да откликнем и да възнаградим усилията и труда на нашите български специалисти, треньори, които са положили неимоверни усилия, труд и постоянство по отношение изграждането на нашите състезатели, които са донесли слава на България на Олимпийския подиум.
Нашето желание е продиктувано и от осъзнаването на значението колко важна е ролята на българския треньор – на треньорите и специалистите по отношение на изграждането на един състезател, от формирането на един състезател от най-детска възраст до стигането на призовите места на олимпийски игри.
С голямо огорчение трябва да Ви кажа, че голяма част от нашите специалисти напуснаха пределите на България, работят за чужди школи, работят в други държави заради невъзможността да получат адекватно финансиране за техния труд, опит, знания и умения, които имат.
Аз съм сигурна, че Вие като членове на Комисията по спорт осъзнавате какво огромно значение има треньорът, който реализира методиката във всеки един отделен спорт към всеки един състезател.
В голяма част треньорите са повече от родители към състезателите. Ето защо ние считаме, че техните възнаграждения, които са определени от този Закон като пожизнени премии, трябва да бъдат съобразени и съпоставими по отношение на онези премии, които получават и техните състезатели.
Ние сме изложили нашите мотиви, изложили сме нашата оценка на въздействие. Пред мен е списъкът на всички треньори, които получават по този Законопроект пожизнени премии. Те не са много, те са около 150 човека, има много от този списък, които, за съжаление, вече са починали. Тези хора, които ще бъдат в обсега на нашето предложение, голяма част от тези хора са на пределна възраст. Аз смятам, че с днешното решение, ние ще успеем с едно знаково от нас решение да възнаградим всички техни усилия в дългогодишния им труд за постигане на успехите на Република България.
Знаете, че се помнят имената на големите спортисти и винаги треньорите остават на заден план и в сянка, по-скоро остават скрити техните неимоверни усилия. Ето защо считам, че трябва да им дадем заслуженото и да им дадем адекватно възнаграждение, съобразено с техните постижения.
Мисля, че това е накратко, което касае нашето предложение. Мога да отговоря на някои въпроси, ако има към предложението или ако считате, че не е пълно или нещо не можете да разберете по него. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Лечева.
Колеги, имате възможност да дебатираме по въпроса, който има желание, моля да го изрази.
Господин Стефан Апостолов, заповядайте.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, аз не крия, че според мен Законопроектът не е лош и от гледна точка на това, че ще се помогне на заслужилите спортисти. Ние правим нещата на парче напоследък. Ще кажа защо ги правим на парче, защото, първо се приема законопроект, който ще продължи премията да се унаследява от починалите спортисти, което също е много добро предложение. Обаче предстои приемането на нов Закон за спорта. Всички знаем, че като се приеме новият Закон за спорта, тези неща, ако не са включени, правим нещата на парче и както казахте вчера, господин Председател, правим това нещо за два-три месеца.
Отделно от това предстои и приемането на нов бюджет. Вече сме към края на годината, всички знаете, че бюджетът на Министерството на спорта е около между 65-70 милиона, ако не бъркам. Ние сме накрая на бюджетното разпределение и сме точно в края на годината. Мисля, че не е сега времето да приемаме този Законопроект. Моето лично мнение е, че при приемането на новия Закон за спорта, да предоставим нашите предложения на колегите от Министерството на спорта, да ги включат в новия Законопроект, и тогава да направим широки дебати. Мисля, че това е по-добрият вариант, защото, първото нещо, да попитаме откъде ще дойдат тези пари за тези изявени треньори, тези спортисти? Тъй като те са около 150 човека, както каза госпожа Лечева, Министерството по мои данни в момента дава около 5 милиона на година за премии на спортистите. Тези премии са на база на минималната работна заплата – знаете, че правителството на ГЕРБ и на господин Борисов са поели ангажимент минималната работна заплата да се вдига всяка година, като при това положение за 2018 г. се предвижда минималната работна заплата да стане от 460 лв. на 510 лв., което означава, че автоматично ще се вдигнат и премиите на самите спортисти. При това положение тези около 150 човека, които са треньорите, 80 % означава, че трябва да утежним бюджета на министерството с още 6-7 милиона, които не са предвидени в бюджета за тази година, а не са предвидени все още и в бюджета за следващата година.
Моето предложение е да направим една дискусия с министерството, да направим нашите предложения, първо, писмено към тях – има ли откъде да дойдат тези пари, за да направим това нещо в новия Закон за спорта, защото, ако не се лъжа, един треньор на олимпийски медалист, получава една минимална работна заплата – нали така? При това положение това означава, че ние пак им вдигаме дохода, може би не чак толкова заслужено, колкото заслужават хората. Мисля, че по-добрият вариант е да изчакаме няколко месеца и да го включим в новия Закон за спорта.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Лечева, заповядайте за реплика.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Първо, по отношение на това откъде ще дойдат средствата? Разбира се, те са записани в този член, в който ние разглеждаме нашето предложение. Всички тези предложения, които направихме по отношение на наследяване на пожизнените премии и нашето предложение касае чл. 59в, което касае средствата от спортния тотализатор. Една по-елементарна сметка – аз съжалявам, че министерството не е излязло с финансова обосновка по отношение на нашето предложение, защото е лесно да бъде направено. Средствата ще бъдат сигурно около 50 000 лв. на месец за 150 треньори. Това е по груби сметки.
Това, което Вие считате, че е необходимо да го свържем с новия Закон е, че това е на парче. Когато гледах предложението за новия Закон, което е на сайта на министерството, той включва де факто абсолютно същите положения, които са записани в чл. 59в по отношение на пожизнените премии. Философията и логиката на новия Закон е същата каквато е в стария Закон. Мисля, че сега е по-подходящо време за нашето предложение, преди обсъждането на държавния бюджет за да бъдат предвидени тези средства, свързани с нашето предложение.
По принцип днес обсъждаме предложението по принцип, ако искате и по същество – аз говоря и по същество в момента. Ако считате, че е подготвено удачно, да си кажем по принцип мнението, че трябва да има съотносимост на възнагражденията на треньорите по отношение на това, което получават техните състезатели. Не може да има уравниловка на тези треньори, които имат медалисти, взели бронзови отличия и онези треньори, които имат медалисти, завоювали златни отличия. Това е нашето предложение – да бъдат съобразно постиженията на техните състезатели. Това сме направили с нашето предложение, и, разбира се, да има баланс между това, което получава състезателят и това, което получава треньорът, защото усилията и на едните, и на другите са почти еднакви. Въпросът е, пак казвам, че винаги се знаят имената на състезателите и на спортистите, а треньорите винаги остават на заден план. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз благодаря.
Има ли други колеги, които искат да вземат отношение?
Господин Михаил Христов, заповядайте.
МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз умея да чета между редовете. От изказването на колегата от ГЕРБ какво разбрах? На първо място, логично, те няма да подкрепят нашето предложение, но мисля, че не е коректно да се употребяват цифри и да се хвърлят във въздуха – 60 милиона, някакви неща на парче. Египетските пирамиди не са били построени за един ден, но… Какво също разбрах? Буквално Вие искате да вземете нашето предложение и да си го присвоите. Ще Ви дам пример. На по-миналото заседание, когато обсъждахме и предложението дойде от ДПС, Вие внесохте еднакво предложение – ставаше въпрос за пожизнените премии на починали олимпийски медалисти, аз това разбирам. Вие искате и това предложение да присвоите. Мисля, че не е коректно и не е спортсменско – като спортист Ви го казвам.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Реплика на господин Христов? Няма.
Други изказвания?
Господин Александров, заповядайте.
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми колеги, и аз искам да взема отношение. Естествено, че винаги ще е малко, това, което трябва да дадем на нашите спортисти, на техните треньори, винаги би могло повече да се желае. Много правилно е да бъдат отчитани постиженията, едно е за олимпийски медалист, друго е за сребърен, за бронзов, но аз си мисля, че тук трябва да се направи едно голямо уточнение, ако бъркам, просто пояснете ми, допълнително да разискваме тези неща. Имам чувството, че става дума само за индивидуални спортове. Примерно един волейбол – олимпийски шампиони, един футбол – олимпийски шампиони, какво става? Тук се казва 80% от премията на състезателя. Освен това в индивидуалните спортове има едни щафети, примерно в леката атлетика – четири по сто мъже, дай Боже, ако станат всичките олимпийски шампиони – какво става? Има спортове, които са по двойки – бадминтон, тенис – може би и някои други, сега не се сещам. Освен това има отборно класиране – може да са четвърти, пети, шести и да станат първи. Всички тези неща, защото в такъв случай ние пренебрегваме тези треньори. Тези неща би трябвало да се уточнят – това е едното.
Другото е, колегата Апостолов, което каза, че може би всичко това трябва да стане в един Закон за спорта. Ние на никой нищо не искаме да вземем, искаме да станат така нещата, че хората достойно да могат да упражняват професията си и да славят България. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Някой ще вземе ли думата за реплика?
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Искам да направя пояснение, защото нашето предложение включва точки 7 и 8 от ал. 2, което касае треньорите на националните отбори и личните треньори. Точка 7 е за личните треньори, т. 8 е за треньорите на националните отбори и за колективните спортове.
Във всеки един колективен спорт, участва отборът, който участва в дадено състезание от около 12-13-15 състезателя, които в определен ред самата Спортна федерация определя техните възнаграждения и всеки един състезател получава своето собствено възнаграждение на базата на брой играни минути, постове и така нататък.
Всички тези треньори, разбира се, имат и лични треньори, които получават пожизнените премии на базата на постижението на техният състезател. Първо, че той участва в този отбор, и, второ, на базата на неговото индивидуално участие по време на мача или на състезанието, се определя възнаграждението на всеки един състезател в колективните спортове.
Неслучайно тук, например в баскетбола – 6 треньора получават по този Закон… Защото те са индивидуални треньори на всеки един от участниците вътре в състезанието. На всеки един треньор възнаграждението му се определя на базата на постижението на самия участник. Ето защо ние сме включили и т. 8. Нашето предложение е 80% от най-високото постижение, класиране или да кажем възнаграждение на негов състезател.
Не знам дали успяхте да разберете логиката, но така се формира премията.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: За изказване?
Господин Йорданов, заповядайте.
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Честно казано аз съм объркан поне по отношение на финансовите параметри, които бяха цитирани от нашите заместник-председатели. Господин Апостолов каза, че са необходими 6-7 милиона, които са необходими годишно, впоследствие госпожа Лечева цитира – 50 000 месечно, които, ако ги сметнем по 12 месеца, сумата е съвсем различна. Редно беше това, заради което не разгледахме на предишното заседание предложението на госпожа Лечева и заместник-министърът Ваня Колева, мисля, че присъстваше и каза, че от министерството няма как толкова бързо да дадат становище, редно беше на това заседание да има становище, за да мога аз за себе си лично да бъда убеден дали да подкрепя предложението за Законопроекта. С учудване разбирам в началото, че такова няма за нито един от двата – така ли е?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: За нито един от двата.
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Благодаря – за мен това беше достатъчно.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Вълев, заповядайте.
ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Моят въпрос също е, ако един треньор е на няколко национални състезателя, които имат отличията, от всички ли ще взима тези премии?
РЕПЛИКИ: Не. (Уточнения извън микрофоните.)
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Като гледах предложението, въпросът беше много резонен, господин Вълев. Взима се най-доброто негово постижение, но в предложението чисто юридически има пропуски – директно ще го кажа. Иначе като идея, аз съм говорил с госпожа Лечева, това е идеята – той взима най-доброто постижение.
ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Ако има трима състезатели?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Най-доброто – едно от най-добрите.
Колега, заповядайте.
ДИМИТЪР ГАМИШЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моят въпрос беше същият, но питането ми беше, ако един състезател има три златни, треньорът 3 по 80 % ли ще получи.
РЕПЛИКИ: Не. (Уточнения извън микрофоните.)
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, има ли още въпроси? Ако няма, да преминем към втория законопроект и след това ще преминем към гласуването поотделно и на двата
Госпожо Лечева, заповядайте.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Аз още веднъж ще кажа, че днешното предложение ще касае около 150 човека. Сметката може да бъде много опростена. След като ние предлагаме 80% от най-доброто класиране на техен състезател, да речем, че е 500 лв. средното увеличение или актуализиране на пожизнената премия – 150 или 140 – списъкът не е точен, можете да изчислите колко средства годишно са необходими за нашето предложение. Шест-седем милиона за мен това е… Тези цифри просто не са коректни и не касаят тази разпоредба.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря.
Преди да дам думата на господин Андон Дончев да представи законопроекта на госпожа Боряна Георгиева, няма да скрия от Вас, колеги, че още на 28 септември сме изпратили покана до нашето министерство да представят становище. Също така подчертах, че по Правилник, ние можем да гледаме Законопроекта и без становище.
Онзи ден говорих с Министерството, обясних им наистина колко е важно да дадат становище, както виждате, това становище липсва и за двата законопроекта.

Преминаваме към втора точка от дневния ред:
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 754-01-66.
Внесен е от Боряна Георгиева и група народни представители на 28 септември 2017 г.
Заповядайте, господин Дончев, да представите Вашия законопроект.
АНДОН ДОНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, нашият Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, считам, че е още по-тесен и конкретен, и има по-тясно обременение и засяга много по-малко бюджета и много по-малко хора ще засегне този Закон. Мисля, че би следвало той да възстанови определена несправедливост в обществото, както знаем в момента, когато живеят съпруг и съпруга и някой почине преждевременно – говоря за пенсионери, другият човек получава половината от неговата пенсия, което е достатъчно социално справедливо до края на дните си. В случая нашите промени, които предлагаме, са свързани с това, което би следвало да получават децата на преждевременно починали наши олимпийски звезди.
Това са много, редки случаи, но все пак има такива в България. Ако преждевременно почине, докато има малки деца, които още не са завършили своето образование, определен състезател, който е положил много усилия през целия си живот, за своята спортна кариера, би следвало неговите деца да получават поне до края на образованието си това, което би се полагало на него като някакво пенсионно възнаграждение.
В нашия Закон предлагаме да се въведе такова изплащане на такива деца, на такива семейства, до завършване на тяхното образование. Обърнете внимание, всички групи подкрепяме усилията на правителството и на Вашата партия също така за стимулиране на образованието на децата, връщането им в училище, уточняваме, че при положение че имат успех над „много добър“ – над 4,50. Искаме да стимулираме допълнително тези деца, все пак да полагат усилия в образованието.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Има ли въпроси към вносителите?
Аз мога спокойно да кажа, че Законопроектът много прилича на този на колегите от ГЕРБ. Добър е според мен, аз лично ще го подкрепя. Това вече в гласуването ще се види.
Мисля, че е един добър Законопроект, нека четирите вървят и в един общ доклад.
Сега вече преминаваме към гласуванията.
Първо, гласуваме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от госпожа Весела Лечева и група народни представители на 27 септември 2017 г.
Моля, който е „за“, моля да гласува.
За – 9, против – няма, въздържали се 8.
Преминаваме към гласуване на втория Законопроект.
Който е „за“ Законопроекта на госпожа Боряна Георгиева и група народни представители, моля да гласува.
За – 14, против – няма, въздържали се 3.
Колеги, гласувахме и двата законопроекта.

Преминаваме към трета точка:
РАЗНИ.
Господин Марков, заповядайте.
ГЕОРГИ МАРКОВ: Аз се връщам на това, което вчера говорихме, с оглед и на липсата на представители на Министерството, с оглед на Законопроекта на госпожа Лечева, който повдига един много малък въпрос от общия въпрос за статута на българските треньори – малък въпрос от общия въпрос.
Докъде сме се докарали в областта на спорта, включително и с възнаграждението на треньорите. Нека всички, които сме в тази зала, добре да се подготвим, когато дойдат представителите на Министерството този месец, да дискутираме следните три неща: състоянието на спорта, диагнози от нашата Комисия; второ, какво би могло да се направи с оглед на опита на Унгария и на бившите Юго-републики, които жънат успехи в колективните спортове, за да може Министерството да го внесе в Министерския съвет и ясно да кажат: може ли да има промяна в политиката, ако въобще има такава в спорта в България или не може, защото: няма ресурс, няма желание или така нататък и тогава хич да не внасят Закон за спорта, защото лично аз не смятам, може би, тук има млади колеги и ще кажат: тоя Марков е юрист, какво се пали в спорта. Така ми се е стекъл животът, че последните тридесет години съм бил дилетант в областта на спорта, и в областта на хокея, на футбола, вицепрезидент на футболния съюз съм бил, сега сме колеги с госпожа Лечева в олимпийския комитет – в бюрото съм на Олимпийския комитет.
Повече така няма да може! Министерството трябва това добре да го разбере, да чуе добре за какво става дума и вече да обсъди наистина какви са финансовите възможности, които аз не мога да кажа. Ако само ще се вкарва Закон, за да кажем, че нещо правим, как се регистрират отбори, какво става там и как се раздават имотите, просто няма смисъл. Трябва революционна промяна в отношението на държавата към спорта – доколкото това е възможно. До колко е възможно – ще го обсъдим, но предварително трябва да знаят колегите от Министерството да не стане, започвайки обсъждане на Закона, вместо Закона да започне дебат за състоянието на спорта. Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Марков.
Аз винаги съм бил откровен, ще бъда такъв и сега към всички колеги от Комисията.
Лично мен страшно много ме обиди това, че на днешното наше заседание не присъстваха хора от спортното министерство. Наистина може да гласуваме законопроекти без становище на съответните министерства, но това са много важни предложения. Тук поне заместник-министърът трябваше да присъства и да обоснове позицията на нашето министерство. Имаха достатъчно време, миналата седмица, ако си спомняте, госпожа Ваня Колева каза, че много бързо вкарвате, господин Атанасов, извънредна сесия, ние още не сме готови със становищата. От тогава видяхте колко дни минаха. Ние сме пратили официално искане за становище – никакъв отговор.
Вчера водих телефонни разговори с министерството, днес нямат свой представител. Аз исках да чуя от нашето министерство, техните разчети.
Господин Апостолов добре се беше подготвил, но все пак друго си е експертите от министерството да ни кажат някои неща, по тези, които искаме да внесем. Благодаря Ви.
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател, уважаеми гости! Това, което вече на няколко заседания се говори, се потвърди и днес. Аз благодаря, че в подкрепата си „за“, получихме разнородни гласове, доказано е, че в тази Комисия не би трябвало партиите да натежават в своето мнение, а по-скоро нуждите на българския спорт, българските спортисти, треньори. Мисля, че това, което се случи днес в Комисията, е един много хубав сигнал за сектора като цяло. Повярвайте ми, всеки от Вас сигурно е ходил в своите области, в своите райони, говорил е с представители на спорта и те имат редица и забележки, и препоръки – не само към Комисията, а въобще към организацията, към дейността и на министерството, и на различни спортни организации и структури. Аз мисля, че именно това е нашата задача тук, по възможно най-добрия начин, това, което на експертно ниво се реши, да сме в помощ на българския спорт.
Спортът, не само в България, а в целия свят е здраве, уважаеми колеги. Той има отношение освен към здравеопазването и към образованието, така че един изключително важен въпрос е за хората, които са главни виновници, след прекратяването на повечето от тях на състезателната кариера, продължават с треньорска. Условията в България – нито инфраструктурата, нито материалните условия в клубовете позволяват към момента ние да правим спорт на ниво високо спортно майсторство и това го доказват резултатите.
Българската нация се слави с това, че има спортни заложби в себе си. Почти всеки втори българин е с много добро ниво на координация. Вие знаете, че това е било от край време и имаме достатъчно успехи…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Ченчев, с цялото ми уважение към Вас, извинявайте, но трябва да слизаме в залата.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря на Комисията.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Чудесно говорите, но това е извънредно заседание на Комисията – трябва да слизаме в залата.
Закривам днешното заседание на Комисията.


(Закрито в 12,31 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Славчо Атанасов
Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума