Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта
П Р О Т О К О Л
№ 18


На 14 февруари 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни

Към протокола се прилага Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, и гости.
Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на комисията господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Добър ден на всички! Имаме необходимия кворум.
Откривам редовното заседание на Комисията по въпросите за децата, младежта и спорта.
Предлагам следния дневен ред на днешното заседание:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.

Има ли други предложения за включване на точки в дневния ред? Не виждам.
Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема с пълно единодушие.

На днешното заседание присъстват господин Лазар Лазаров – заместник министър на труда и социалната политика, госпожа Калина Петкова – директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ и госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт.

Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА, № 802-01-7, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 2 ФЕВРУАРИ 2018 Г. – ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Колеги, трябва да кажа на Комисията, че Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно подкрепя Проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Давам думата на заместник-министър Лазар Лазаров да представи законопроекта и да изложи пред основните мотиви.
Колегите са запознати със законопроекта. Мисля, че няма да имаме специални спорове по този законопроект, но все пак представете нещата в по синтезиран вид.
Заповядайте, господин Лазаров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
За мен е трудно да представя законопроекта в синтезиран вид, но ще положа нужните усилия.
Преди това обаче, господин Председател, дами и господа народни представители, колеги, партньори, позволете ми да изразя своите пожелания по случай рожденият ден на господин Председателя, и да му пожелая много здраве, късмет и успехи във работата и преди всичко в личния му живот. На всички останали пожелавам много здраве, много късмет, да бъдат обичани, да обичат, тоест да се чувстват живи и да може в този хубав ден, по стара българска традиция, да имаме и една много хубава реколта с нещото, с което сме известни в света, да продължим нашата традиция. Благодаря.
Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда предвижда по-благоприятни права за осиновителите на деца до 5-годишна възраст.
С този законопроект се предвижда всички осиновители, които осиновяват дете до 5-годишна възраст, да могат да ползват едногодишен отпуск за осиновяване на дете, като този отпуск е в размер на 365 дни. Въвежда се една унификация в сравнение със сегашните действащи режими на отпуски и съответно се предвижда, освен този по-благоприятен режим на отпуска, един по-висок размер на обезщетението за ползването на този отпуск при осиновяване. Това обезщетение ще бъде в размер на 90 на сто от средния осигурителен доход или средното брутно трудово възнаграждение на осигурените лица. По този начин се постига една унификация и един по-благоприятен режим.
В хода на целия законопроект са предвидени съответни изменения освен в Кодекса на труда, който урежда самите отпуски; изменение в Кодекса за социално осигуряване, който урежда обезщетенията и размерите и начина на ползването, както и всички релевантни закони, които имат отношение по реда на ползването и използването на отпуските и обезщетенията.
Както споделихте, законопроектът урежда трудовите и осигурителните отношения. Разглеждан е на Националния съвет за тристранно сътрудничество и е подкрепен. Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря, господин заместник-министър. Бяхте абсолютно изчерпателен и коректен. Колеги, имате думата.
Заповядайте, госпожо Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми господин заместник-министър, госпожо Караиванова, колеги! Ще бъда кратка.
Този законопроект е изключително важен и дългоочакван. Много се радвам, че Социалното министерство успя да се организира бързо и той е вече факт. Няколко пъти съм задавала въпрос на блиц контрола на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика дали ще има такава законодателна инициатива? През месец юли миналата година, Комисията за защита от дискриминация, на база на една жалба на осиновителка на дете на едногодишна възраст, постанови, че има дискриминация по отношение осиновителите на деца до двегодишна възраст, защото те нямат право на този отпуск от 365 дни – целия, и на съответното обезщетение, както осиновителите на деца между две и петгодишна възраст.

Много се радвам, че този законопроект е факт и се надявам, че ще бъде подкрепен от всички народни представители, от всички парламентарни групи, защото с този законопроект се изравняват правата на всички осиновители на деца до петгодишна възраст и те ще могат да се възползват от платения отпуск в размер на 365 дни, както и на съответното обезщетение, което се получава от Националния осигурителен институт, считано от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на тази възраст.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Има ли реплики към госпожа Ангелова? Не виждам.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин заместник-министър, уважаеми гости! Становището и позицията на парламентарната група на БСП е „за“ този законопроект. Считаме, че това е стъпка в правилната посока, макар и закъснял и дълго очакван, както сподели и госпожа Ангелова.
Нямам точните спомени, но мисля, че в предишните парламенти е предлагана такава разпоредба, но или време, или политическата воля е била недостатъчна, за да бъде подкрепена. Затова се радвам, че все пак е намерила място в Програмата на Министерския съвет.
Разбира се, имаме и забележки, които ще отразим като предложения и допълнения между първо и второ четене. Те касаят границата във възрастта на децата, чиито родители имат право да се възползват. Считаме, че този така наречен „целеви отпуск“ не трябва да има ограничение във възрастта с оглед на това, че това е един различен период за самото дете, който се различава от рождените деца, които имат същата необходимост, чиито отпуск ползват родителите. Касае се за така наречения „адаптационен период“, от който това дете има нужда да бъде поставено и, разбира се, да бъде предоставена тази грижа от страна на държавата, измерено в безплатен отпуск от 365 дни, който Вие предлагате. Затова го наричаме „целеви“ или може би трябва да бъде наречен „адаптационен“ и да бъде различен от онзи режим, от който се ползват рождените деца, защото този отпуск има съвсем различна цел.
Затова считам, че в тази му част този закон няма да изпълни своята крайна цел – равнопоставеност на всички осиновени деца.
Прочетохме и доста от становищата на неправителствени организации, които се в сферата на осиновяванията, прочетохме мнения на родители на осиновени деца. Те също имат своите възражения. Разбира се, когато се обсъжда един такъв законопроект, не би трябвало да ги отхвърляме или да ги подминаваме. В крайна сметка, ние сме длъжни да развиваме законодателството на България именно в тяхна полза. Много от родителите казват, че тези мерки са недостатъчни и закъснели.
Затова смятам, че трябва да обърнем сериозно внимание на техните забележки.
От таблицата, която сте ни предоставили, считам, че между първо и второ четене, трябва наистина да проведем една дискусия по отношение на възрастовата граница за тази целева грижа, която предоставя държавата.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря на госпожа Лечева.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Ангелова.

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо Лечева, Вие поставихте два въпроса. Единият е вътре в самия законопроект, а другия – става въпрос за съвсем друг законопроект и за съвсем други права на родителите-осиновители на деца над 5-годишна възраст.
Към момента законодателството е следното. Осиновители на деца до двегодишна възраст нямат право на този отпуск – целия, от 365 дни и на съответното обезщетение, което се плаща от Националния осигурителен институт, за разлика на осиновителите на деца от две до петгодишна възраст. Ние сравняваме правата и даваме такава възможност този отпуск от 365 дни да се ползва от всички осиновители.
Това, което поставихте за адаптация, касае съвсем други права. Защото платеният отпуск от 365 дни за осиновители на деца до петгодишна възраст е свързан с обезщетенията, които са плащани към Националния осигурителен институт от всички осигурени лица.
Това, което казахте за отпуск за адаптация, се урежда с Кодекса на труда. Мисля, че има такъв отпуск за адаптация. Въпросът, които поставяте, беше поставен в предишно Народно събрание.
Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря.
Госпожо Лечева, дуплика?
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Имам предвид следното, за нас с това обезщетение и с този полагаем отпуск от 365 дни се изравнят правата на всички деца, независимо дали са рождени или осиновени и им се предоставят едни и същи грижи от страна на държавата.
В този смисъл осиновените деца, имат нужда от по-различна грижа. За тях, този период ние наричаме целеви или по-скоро адаптационен.
Затова считаме, че тук трябва да бъде направена разграничителна линия между двете цели, които си поставят този вид отпуск.
Вие се опитвате и рождените и осиновените деца да ги поставите при равни условия, което е факт и което е добре, но в крайна сметка, за да изпълни своята цел, трябва да има по-конкретни мерки, които искаме да постигнем с премахването на срока за възрастта.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря.
Господин заместник-министър, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Разбира се, ние ще очакваме с нетърпение предложенията, анонсирани от госпожа Лечева, за да ги обсъдим, но може би, просто само като реакция на това, което споделихте, вероятно ще пренесем дискусията в съответния момент между първо и второ гласуване.
Държа да отбележа, че това, което споделяте като идея, и това, което предлагаме, са различни цели. В момента, забележете, решението за уеднаквяване на унифициране на отпуските на лицата, които осиновяват, и тези, които са рождените родители, го търсим в социалноосигурителната система. Социалноосигурителната система винаги разглежда всяко едно от плащанията, за които изплаща обезщетение, като определен осигурителен риск. Българската осигурителна система има едно предимство – осигурителен риск „Осиновяване“ не съществува нито по Международната организация на труда, в съответните конвенции за социална закрила или в специализираните директиви на Европейския съюз. Това е специфично българско решение.
Що се касае до възрастта от две до петгодишна възраст, този отпуск влезе през 2013 г., предложен тогава от народни представители от коалиция „За България“ и подкрепени от колегите от парламентарната група на ГЕРБ. Тогава стана част от осигурителното законодателство.
Границата от две до пет, тоест до петгодишна възраст, беше съобразена с етапите от ранното детско развитие.
След петгодишна възраст децата започват задължително своето участие в предучилищна и училищна форма на обучение и образование. Това е отпуск, който се дава на майката или бащата, на осиновителя или осиновителката, или родителя на осиновителката или осиновителя, или на родителя на майката или осигурения баща, който полага грижи за детето.
Тоест той не участва в трудовия процес.
Предполагам, не можем да намерим достатъчно основания в това лица след тази възраст на детето, да получават осигурително плащане.
Просто през по-голямата част от деня децата посещават друг тип услуги.
Що се касае до решението на Комисията за защита от дискриминация, както сподели госпожа Ангелова, там не фигурира решение по отношение на горната граница на възрастта. Тоест по отношение на 5-те години няма определение за това, че е дискриминация. Понеже това решение на Комисията за защита от дискриминация е разглеждано от Върховния административен съд, той е потвърдил решението на комисията само в частта изравняване на отпуските в хипотезите до петгодишна възраст. Всеки един осигурителен риск има определени граници и тези граници са свързани с ранното детско развитие, със становища, взети от психолози.
Тази граница не е избрана произволно.
Разбира се, ние ще обсъдим Вашите предложения. Просто исках да имате предвид тези съображения.
Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря, господин заместник-министър.
Колеги, има ли други изказвания? Не виждам желаещи.
Колеги, аз също мислех да правя изказване, но няма да го направя и ще Ви кажа защо.
Според мен, моето изказване ще бъде безсмислено. Чухме госпожа Ангелова и госпожа Лечева. И двете страни имат сериозни аргументи. Ще Ви кажа само, че този законопроект, го чакаме два парламента. Радвам се, че няма политическа сила, която да е против такъв законопроект.
Да, колегите имат определени забележки, но това ще се вярвам, ще се изглади между първо и второ четене и не в нашата, а във водещата комисия.
Предполагам, че колегите от „БСП за България“ ще направят своите бележки и предложения, за да може, този законопроект да бъде наистина вкаран в парламента в най-добрия си вид.
Колеги, предлагам да преминем към гласуване и мисля, че няма партия, която да не подкрепя този законопроект.
Който е съгласен с предложения законопроект, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се – няма.
Законопроектът е приет с пълно единодушие.
Благодаря на господин заместник-министърът и на неговия екип.

Колеги, преминаваме към точка – „РАЗНИ“.
Има ли някакви предложения? Не виждам.
Благодаря на всички за участието в работата на комисията.
Закривам заседанието.(Закрито в 15,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Славчо Атанасов)
Стенограф:
(Мая Станкова)
Форма за търсене
Ключова дума