Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
28/03/2018
  1Изслушване на председателя на сдружение Българска параолимпийска асоциация на тема „Проблеми в дейността на организациите, занимаващи се със спорт на хора с увреждания".
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

  П Р О Т О К О Л
  № 20

  На 28 март 2018 г. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на председателя на Сдружение „Българска параолимпийска асоциация“ на тема: „Проблемът с дейността на организациите, занимаващи се със спорт на хора с увреждания“.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 15,00 ч. и ръководено от председателя на комисията Славчо Атанасов.

  * * *

  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Точно 15,00 часа е, така че започваме нашата работа.
  Уважаеми дами и господа народни представители, имаме необходимия кворум и в тази връзка откривам редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Четиридесет и четвъртото Народно събрание, при следния дневен ред:
  1. Изслушване на председателя на Сдружение „Българска параолимпийска асоциация“ на тема: „Проблемът с дейността на организациите, занимаващи се със спорт на хора с увреждания“ и
  2. Разни.
  Други предложения или забележки по така предложения дневния ред?
  Ако няма, колеги, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.
  За – 18, против – няма, въздържали се – няма.

  Преминаваме към точка първа:
  ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ПАРАОЛИМПИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“ НА ТЕМА: „ПРОБЛЕМЪТ С ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СПОРТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“.
  Колеги, това изслушване, което е с решение на Комисията, беше планирано през месец декември 2017 г. Различни причини наложиха отлагането му. Искам да обърна внимание, че Министерството на младежта и спорта в така поисканото изслушване не се явява страна. По наше искане, Министерството предостави информация за размера на финансовите средства, получени от Българската параолимпийска асоциация за периода 2014 – 2017 г. Тези данни, колеги, са пред Вас.
  Комисията ще запознае, в рамките на своята компетенция, Министерството на младежта и спорта, в случай, че е необходимо да се предприемат конкретните действия, за резултата от днешната дискусия.
  Колеги, преди на преминем директно към поставянето на въпросите, искам все пак да Ви припомня Правилника: „Изложение на въпроса до две минути, отговорът е до три минути, реплики и дуплики до две минути“. Неслучайно го казвам това, за да не се превърнем в една говорилня, както досега сме се опазили от тези неща.
  Преди да Ви дам думата за въпроси, ще обявя и гостите на нашата комисия.
  Това са: Българската параолимпийска асоциация – господин Илия Лалов, председател на Асоциацията, професор Стефан Стойков, господин Захари Захариев и легендарния ни спортист от близкото минало - господин Иван Лебанов. Те ще отговарят на нашите въпроси.
  Колеги, преминаваме към въпросите.
  Първи въпрос, кой желае?
  Господин Михаил Христов, заповядайте.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема Параолимпийска асоциация! На първо място, искам да уточня нещо. Това изслушване днес е инициирано лично от мен. Знаете, че съм бил състезател във Вашата организация. За нас, народните представители, за Спортната комисия като цяло е изключително важно развитието на спорта и това е основната ни мисия – да подпомагаме спортистите, както за високи постижения, така и за цялата общност.
  Колеги, извадихме си справка, в която се оказа, че за периода 2014 – 2017 г. на Параолимпийската асоциация е предоставена сумата от 3 млн. 782 хил. 064 лв. Ще направя една съпоставка с Федерацията по таекуондо. Тя има около пет хиляди състезатели и получава финансиране от 400 хил. лв. на година.
  Първият ми въпрос към господин Лалов е: какъв е Вашият прочит за развитието на спорта за хората с увреждания през последните четири години и тук имам предвид детско-юношесткия спорт, спорът за всички и този на високо ниво?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Само за момент, господа. Преди да отговорите, искам да уточним нещо извън темата на въпросите.
  Господин Христов, ще Ви кажа нещо от кухнята на нашата Комисия. Моите експерти бяха подготвили сценария точно така, нашата Комисия да направи това изслушване по предложение на Михаил Христов. Но аз като председател реших, че няма значение кой предлага това изслушване, важно е какво е поискала и как е гласувала Комисията. Тя гласува с пълно единодушие и затова казах на експертите да преправят сценария, днешната дискусия да е по искане на цялата Комисия. Вие може да сте предложили темата, но цялата Комисия поиска това изслушване.
  Така че, не се сърдете, че не сме Ви споменали. (Реплика извън микрофоните от народния представител Михаил Христов.) Това е вече решение на цялата Комисия.
  Господин Лалов, заповядайте да отговорите на въпросите.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Добър ден, уважаеми дами и господа! Въпросът, който е поставен, първо, за сумите, които е получила Параолимпийската асоциация в периода 2014 – 2017 г., това са средства, отпуснати по Програма на Министерството на младежта и спорта, на основание дейността на Асоциацията, класирането на параолимпийските спортисти в европейски и световни първенства и Параолимпийски игри, провеждането на състезания – национални, държавни първенства, в които участват 26 – от днес вече 27 клуба на спортистите с увреждания в България, провеждането на националните ученически състезания – веднъж за деца с увреждане на опорно-двигателния апарат, другото е за деца с нарушено зрение, като последното състезание за деца с нарушено зрение беше точно преди месец в „Юндола“ по традиция. Господин Лебанов беше един от главните организатори. Стана един голям спортен празник за тези деца, на които беше осигурено, освен участието в състезанието и осемдневен тренировъчен лагер на сняг, с подкрепата на Община Велинград, материални награди на спонсори от общината. Така че аз смятам, че това е една от най-важните наши дейности – развитието и разширяването на спорта сред децата и младежите с увреждания.
  Ние сме изправени пред проблем и то пред много сериозен проблем, главно засягащ децата и младежите с двигателни увреждания. Тъй като до времето, когато съществуваха санаториалните, или така наречени болнични училища, тези деца бяха занимавани редовно в рамките на тяхната рехабилитация с различни спортове в зависимост от възможностите на училището, но след преминаването към обучение в масовите училища на тези деца, ние вече много трудно осъществяваме връзка с тях. Плюс това, според мен децата са пръснати по едно-две в училища и те обикновено са лишени и от физическо възпитание, и от всякакви други занимания със спорт в рамките на училището.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Реплика, господин Христов.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Лалов, аз всъщност не чух отговор на въпроса си: как се е развил спорта за хора с увреждания през последните четири години? Но от Вашето изказване ми изникна нещо интересно – казвате, че децата са пръснати в различни училища и на Вас Ви е трудно да ги съберете. В крайна сметка целта на Вашата организация не е ли точно да събере тези деца и те да практикуват масов спорт?
  Така че аз наистина не чух отговор на въпроса си. Чух как са изразходвани средствата за тези четири години, как децата сте им направили един спортен празник и сте им осигурили осемдневен лагер. Но аз не чух отговора на конкретния си въпрос към Вас: как се е развил спорта за хора с увреждания през последните четири години – детско-юношески, високо майсторство и масов спорт?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов и благодаря, че и двамата се придържате към Правилника – влизате в необходимото време за изказвания.
  Господин Лалов, дуплика?
  Може и господин Лебанов да отговори, няма проблем.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Той също ще допълни евентуално, но ние сме представили статистика на резултатите на параолимпийските спортисти, участието им в световни европейски първенства и паролимпийски игри, както и световни европейски първенства за юноши и младежи. Мисля, че ги имате тези резултати – брой медали, класирания в призовата осмица, което, мисля, съвсем наясно показва как се е развил спорта в тези години и как продължава да се развива.
  Що се отнася до децата с увреждания – децата с нарушено зрение са в специалните училища, а другите деца ние се опитваме да обхванем и засега имаме известни успехи, чрез така наречената НАРУ – Националната асоциация на ресурсните учители. И всяка година – и миналата, и по-миналата година провеждаме състезания с тези деца заедно с тази Асоциация. Това според нас е най-прекият и най-добрият начин да обхванем децата с двигателни увреждания в занимания със спорт.
  Не само това, Националната спортна академия проведохме състезания за деца с увреждания на опорно-двигателния апарат с повече от 100 участника, със съдействие на катедра „Лека атлетика“, катедра „Кинезитерапия“, на катедрите по отделните видове спорт, с които запознахме децата – бадминтон, тенис на корт, тенис на маса. Бяха направени и съответно фланелки с щампа: „И ние обичаме игрите и спорта“ и раздадени на всички участници.
  Така че нашите усилия не спират и ние се стремим колкото може повече деца да обхванем в тези занимания, но не е лесно здрави деца да се ангажират със спорт, още по-трудно е деца с увреждания. Още по-трудно е да се преодолее и психическото състояние на някои деца, а и на техни родители, които не искат да се наричат децата им инвалиди, грубо казано. Просто избягват контакти и участия в прояви на деца с увреждания. Това са нещата.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Михаил Христов.)
  Господин Христов, нямате вече възможност да вземете отношение. Само ако имате и допълнителни въпроси, ще можете да ги зададете.
  Нека видим и други колеги, ако имат въпроси. След това може да се върнем към Вас.
  Колеги, някои други въпроси от Комисията?
  Кой желае да вземе отношение? Изчакайте, господин Лебанов, нека Ви зададем въпроса и тогава да отговорите. Колеги?
  Добре, господин Христов, втори въпрос.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема Параолимпийска асоциация! Всъщност реално погледнато първият и вторият ми въпрос се припокриват с едно допълнение – Програма за развитие на спорта за хора с увреждания, като тук целта й е подпомагане на спортната организация, адаптирана физическа подготовка и нещо много интересно – да се наблегне не на печеленето на медали, а на масовия спорт.
  За 2016 г. и 2017 г. са отделени 509 хиляди и 521 хил. лв. Това е за Програма за развитие на спорт на хора с увреждания. Сега Ви зачитам само как са изразходвани средствата: подготовка на спортисти за високи постижения, месечни средства за спортисти, треньори и длъжностни лица, средства за международен спортен календар, средства за държавен спортен календар, наеми на спортни обекти, средства за осъществяване на проекти за спорта за свободното време на хора с увреждания. Вие трябва да ми отговорите конкретно този път на този въпрос. Вие трябва да имате такава статистика.
  Срещу тези 509 хиляди и срещу тези 521 хиляди колко хиляди души с увреждания са запознати със спорта, тренират активно, занимават се със спорт и колко нови спортисти за високи постижения и високо спортно майсторство от 2014 г. досега сте набрали като кадри?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
  Отговор – господин Лебанов, Вие ли ще отговорите? (Реплики извън микрофоните.)
  ИВАН ЛЕБАНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта! Много съм доволен от факта, че сте предприели такава стъпка именно в тази посока – разглеждане на спорта при параолимпийците и техните проблеми. Искам да кажа, че не само последните три-четири години, а от началото на Българската параолимпийска федерация участвам в нейния живот. Искам да кажа, че тогава тя беше една Федерация, меко казано – със социална насоченост, просто за да имат възможност децата да спортуват. През годините тя се разви доста. Благодарение на председателя и на ръководството достигнахме до 18 летни и зимни спортове, които се практикуват в асоциацията. Започнаха да се печелят медали, включително от параолимпийски игри, което е постижение за България и трябва да отчитаме всичко това.
  Тука искам да вмъкна, че трябва да обърнете повече внимание на професионалното начало в параолимпийския спорт.
  Колкото до масовия спорт, мога да кажа откровено, че и той също придоби съществени размери в развитието си при хората с увреждания, но понеже имах възможността да бъда Ваш колега, господин Атанасов, знам какво е състоянието на спортните съоръжения по общините – липсата на зали, липсата на уреди за тези хора с увреждания. Бил съм и директор на спортната база „Белмекен“. Тогава беше министър на спорта госпожа Весела Лечева. Тогава за първи път направихме и тоалетни и стаи за хората с увреждания, за да имат възможност да се предвижват.
  По текста на въпроса от моят съпартиец господин Христов, за парите. Много съм против да се противопостави таекуондото на Българска параолимпийска асоциация.
  Мисля, че примерът не беше удачен. Българската параолимпийска асоциация развива 18 вида спорт…
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Процедура по начина на водене.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Процедура по начина на водене.
  Да, кажете.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, тук се отправят конкретни заключения срещу Параолимпийската асоциация и това как някой е бил настроен към нея. Не мисля, че това трябва да се случва в Спортна комисия и някой да казва защо ние сме направили това изслушване все пак. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Така е господин Христов, в това отношение имате право.
  Моля Ви, господин Лебанов, легендарен спортист сте и кмет – не правете такива заключения, защото…
  ИВАН ЛЕБАНОВ: Аз казах какво казва господин Христов. Дава примерът с таекуондото, че 400 000 лв. от държавата, Министерството на спорта…
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Въпросът е – не правете обобщения. Нали ме разбрахте.
  ИВАН ЛЕБАНОВ: Добре, разбрах Ви.
  Българската параолимпийска асоциация развива 18 вида спорт и плюс четири, пет – по пет да го умножим като дисциплини, то е едно мегаминистерство в Министерството на спорта. Така че този въпрос трябва да се разглежда по същия начин.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Лебанов.
  Много се радвам, че влизате в уточненото време.
  Реплика, господин Христов, имате ли?
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много интересно ми става. Да, реално погледнато, Българска параолимпийска асоциация е едно мегаминистерство в Министерството поради една проста причина. Футболът в България получава милион и 200 хиляди, а Федерацията за 2016 г. е получила милион 320 хиляди, така че наистина си имаме едно мегаминистерство в Министерството. (Шум.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Дуплика, господин Лалов.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Извинявайте, колко е получила 2016 г.?
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: 2016 г. – милион 321 хиляди.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Много хубаво щеше да бъде, да. Само че са 500, 500 и колко хиляди…?! (Реплика от народния представител Михаил Христов извън микрофоните.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Нека да се изслушваме.
  Господин Христов, уточнете колко е получила…? (Реплики извън микрофоните.)
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Извинете, господин Лалов, има малка грешка от моя страна, чета втората таблица.
  Но все пак искам да ми отговорите на въпроса, който Ви зададох. Той беше свързан с Програма за развитие на спорт за хора с увреждания.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре, господин Христов, тука и нашите експерти видяха, че има някакви разминавания в цифрите.
  Господин Лалов, заповядайте за отговор.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: По въпроса за парите нека Захари Захариев да каже.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, господин Захариев.
  ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Благодаря.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искам да кажа основните неща, които са принципните начала при финансирането на спорта, включително и за Параолимпийската асоциация, защото в тези рамки става дума за финансиране, става дума за пари.
  Първо, тези средства са целеви, по договор от Министерството на младежта и спорта и те са по редове – за конкретни цели, от които Параолимпийската асоциация не може да излезе и може да ги разходва целево само за целта, посочена в съответното перо и което е договорирано с Министерството на младежта и спорта. Ако някъде има разминаване, тогава Федерацията ще носи отговорност, ако няма разминаване, тогава ние трябва да си изпълняваме договора. Това е съгласуване на воли.
  На второ място, освен на 18-те спорта, а не един спорт – искам да кажа, че Параолимпийска асоциация осъществява всички форми на дейност – олимпийска подготовка, неолимпийски спортове, училищен спорт, спорта за всички и ги осъществява пряко. Тя фактически осъществява дейност, която нейните клубове не могат да осъществят, с цел развитието на този спорт. Тази дейност, която при другите федерации е прехвърлена, и съвсем правилно, на клубовете, тук се осъществява от Асоциацията.
  На следващо място, това, което искам да споделя, е, че Параолимпийската асоциация осъществява две функции. Много е важно това да се има предвид. От една страна, тя играе ролята на Федерация, която е с особени функции и, от друга страна, играе ролята на Параолимпийски комитет, което също е изключително важно.
  Тук ще си позволя да добавя за краткост, че в Проекта на новия Закон за физическото възпитание и спорта този вид дейност е насочен в така наречените специални спортни организации, тоест новият Проект отделя и прави разлика, съвсем правилно, на тези форми на дейност. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
  Други въпроси?
  Аз искам да задам един въпрос към Организацията. Тука в момента погледнах две цифри – едната цифра е за дейност. За дейност Вие давате 537 хил. 050 лв., тоест получавате, а за награди от Министерството – 734 хил. 114 лв. Тези цифри мен ме притесняват, няма да го скрия. (Реплики извън микрофоните.)
  Няма значение за коя – за 2016-та… (Силен шум и реплики извън микрофоните.)
  Колеги, нека да не допускаме да става говорилня.
  Аз зададох конкретен, много кратък въпрос. Как ще го отговорите това? Значи седемстотин хиляди лева за награди, 537 хил. лв. за конкретна дейност.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Уважаеми господин Председател, тези 700 хил. лв. за награди не ги определяме ние. Това са пари, които Министерството дава както на другите спортове, така и на нашите спортисти за класиране на европейски, световни първенства и параолимпийски игри. Ние само предлагаме хората, които имат нужното класиране и от там нататък Министерството определя какви са сумите, с които награждава всеки спортист и треньор. Така че ние не можем да влияем, нито пък можем да разхождаме нещо от тези средства. Те са персонално определени.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви за отговора.
  Аз и очаквах подобен отговор, защото никой не казва, че Федерацията е виновна за това нещо. Направи ми впечатление наистина колосалните разминавания в сумите. Това наистина прави впечатление. (Силен шум.)
  Заповядайте.
  ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ: Това говори добре за работата на Федерацията, тоест с малко средства се създава спортен продукт, който държавата оценява добре, високо като заплащане. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Теодора Халачева искаше да зададе въпрос.
  Заповядайте, госпожо Халачева.
  ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Подготвила съм се за днешните дискусия с един конкретен въпрос, а именно какви са спортните прояви, които осъществява Вашата организация на територията на Република България?
  В справката на Министерството на младежта и спорта няма отразени данни, или поне аз не видях, за разлика от справката, предоставена от Спортната федерация на глухите в Република България, от която е видно, че се провеждат такива спортни мероприятия. Като човек, който не е запознат с дейността на Вашата организация, искам да ме запознаете. Благодаря.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Извинявайте, госпожо Халачева, не можах да чуя финала на въпроса, защото те са го посочили в справката. Какво друго казахте на финала, че не чух?
  ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Казвам, че искам просто да разбера по-подробно за организираните мероприятия от Федерацията.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Това вече е друго, защото първият Ви въпрос, те са го посочили в справката.
  ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Аз не го видях конкретно.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте за отговор.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Аз не зная какво е дало Министерството, но ние сме представили справка за 2016 г. и 2017 г., която задължително представяме на Министерството на спорта, заедно с протоколите от проведените състезания.
  Ние провеждаме 24 държавни първенства по различните видове спорт. Искам тук да подчертая голямата помощ от страна на някои общини, тъй като за разлика от здравите спортисти, нашите клубове с финансирането, което получават, трудно могат да осигурят за участието на своите спортисти в тези първенства разходите за храна, нощувки по време на състезанията. И благодаря на община Варна – на кмета на общината господин Портних, на община Бургас – на кмета господин Димитър Николов, на община Стара Загора, на община Сливен, на община Ямбол и дори от две години на малката община Полски Тръмбеш, които успяват да осигурят средства за участие на нашите спортисти в държавните първенства. (Реплика от народния представител Михаил Христов.) Ние сме дали справка и там е записано колко състезания, къде са проведени и колко души са участвали.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Лалов.
  Господин Христов, имате процедура по начина на водене.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, правя процедура по начина на водене.
  Тъй като беше зададен конкретен въпрос, чухме благодарствени хвалебствия за общини, а беше зададен конкретен въпрос какви състезания са организирани, как са организирани, кой участва в тях, колко души са участвали в тях, какви са резултатите?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Вярно е. Господин Лалов излезе малко извън темата, като започна да дава конкретни истории с различни общини. Опитайте се да отговорите на госпожа Халачева конкретно на въпроса.
  Госпожа Халачева.
  ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Идеята ми беше, че ние имаме пред нас нещо съвсем схематично, но според мен ще е за улеснение на всеки един от народните представители запознаването с Вашата дейност, когато Вие ни разкажете какво точно правите, какви са най-големите Ваши постижения. Просто да ни разкажете повече за дейността си. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Лалов, все пак влезте в рамките на времето.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Аз не говорих конкретно, тъй като ние сме представили тези справки и не зная до кого са стигнали.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, тази справка я има.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Но, за 2017 г., мисля, че имате справката – 24 клуба с 872 души са участвали в нашите 24 държавни първенства. (Реплики извън микрофоните.) Най-големите състезания…
  ПРЕДС.СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Лалов, извинявайте, че Ви прекъсвам.
  Теодора Халачева, тази справка я има наистина. Сега той трябва да чете това, което ние сме имали възможност още от декември месец да прочетем. Има я тази справка.
  Госпожо Халачева, имате ли реплика?
  ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА: Не, нямам.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Бих искал да допълня, ако ми разрешите.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Не, няма да допълвате, достатъчно.
  Други въпроси?
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Аз имам ли право да задам въпрос, или нямам право?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: По принцип можеш да зададеш, защото в момента, наистина в нашия Правилник специално за такива изслушвания има пропуск – няма да го скрия, но пък не бива и да прекаляваш.
  Последен въпрос задай, господин Христов, защото вече задаваш три въпроса.
  Заповядай.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За трети път ще задам конкретен въпрос и надявам се за първи път да получа конкретен отговор. Мен не ме интересува справката, която е дадена, защото и аз мога да си направя една справка, защото тази справка е направена от Вас. Вие сте направили за нас тази справка.
  РЕПЛИКА: Не.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: А кой? (Силен шум и реплики извън микрофоните.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Няма да позволя тук да стане селски пазар.
  Господин Христов, продължете.
  Господин Лалов, ще Ви дам и на Вас думата. Моля Ви се, това не е селски пазар.
  Господин Христов, продължете към въпроса си.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Въпросът ми е: колко вида спорт, и пак повтарям – чел съм справката, аз искам от Вас отговори: колко вида спорт се развива от Българската параолимпийска асоциация, как се е променил броя на състезателите през последните четири години?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
  Господин Лалов, отговорете конкретно, много Ви моля.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Първо, аз искам да отговоря на обвинението…
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Няма обвинение.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: …че ние си правим тези справки. Тези справки са копие на това, което ние представяме всеки месец, всяко тримесечие и в края на годината на Министерство на младежта и спорта.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Аз не го разбрах като обвинение, господин Лалов.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Не, тука се каза, че ние сме си направили справка специално за случая.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, справката я прегледах – много е коректна. Но, отговорете конкретно на въпроса на господин Христов, след което да видим дали други колеги имат допълнително въпроси към Вас.
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Това са нещата, които ние правим като Държавен спортен календар. А колко са пораснали броя на участниците, се вижда и от справката. Всяка година нараства броя на участниците. Искате точно…
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: С колко, добре… Конкретика. Тука сме…
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Конкретика – записано е. (Реплика извън микрофоните от народния представител Михаил Христов.)
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре, господин Лалов, цитирайте цифрите от протокола. (Реплика извън микрофоните.)
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Две хиляди и седемнадесета година – 872 участника от 24 клуба, това е за Държавния спортен календар; 2016 г. – 850, при общ брой спортисти 984, от които мъже и жени – 860, младежи – 28, деца и юноши – 96 участници. Това са нещата като брой спортисти.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Христов, реплика?
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Да, имам реплика.Добре, 800 души имате като кадри за годината в Държавния спортен календар. Колко нови професионални състезатели имате като кадри за периода от четири години? Вие трябва да ги знаете, все пак сте председател на тази Асоциация и трябва да знаете точния брой на новите попълнения във Вашата организация.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов. Господин Лалов, или някой друг ще отговори?
  ИЛИЯ ЛАЛОВ: Искам да помоля и професор Стойков, който основно се занимава с нашите младежи, да даде някаква информация.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, господин Стойков. (Шум и реплики извън микрофоните.)
  СТЕФАН СТОЙКОВ: Трябва да има съвпадане на интереси. Има ли конфликт, нищо няма да свършим.През последната година Петър Петров, преди това Фатме Исмаил – второ място постигна миналата година, Костадин Георгиев – трето място на световни игри, Християн – от тези четири години се налага и стигна до Световното първенство, с няколко десети от секундата загуби първото място. На олимпиадата се класира седми – на 18-19 години момче. Това са първите четири спортисти, които ми идват на ум, тъй като при мен тренират 7-8 човека.
  Какво друго да Ви кажа още, защото ще изпусна някой? Четири, пет човека на първо място, това са млади хора. Например Християн Стоянов – това е човек, за който аз очаквам да стане олимпийски шампион, но нека да не предизвикваме дявола… Но искам с две думи да Ви кажа отстрани. Вербува ме господин Лалов преди десетина години – даже една, две години, ей така работих на добра воля. Първо, тръгнах от съчувствие, от съжаление към тези хора, а след това се сраснах с тях и днес те са ми като деца. Мисля, че ако всички федерации работят така, ще обобщя така, мисля, че нямам това право, но…
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре, да, благодаря. Пак ще ми искат процедура по начина на водене. (Реплика от народния представител Севим Али.)
  Колеги, аз предлагам да приключим вече.
  Господин Али, извинявайте. Заповядайте.
  СЕВИМ АЛИ: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми колеги, досега бяха зададени три въпроса от Михаил Христов и един от Теодора Халачева. Признавам си, че не съм запознат с работата на Българската параолимпийска асоциация, но аз поне не разбрах нищо от отговорите, които Вие дадохте. Аз поне, признавам си, не разбирам от тази работа. Но, понеже аз съм близо до Вас, не мога да кажа точно кой, но когато колегата задаваше въпрос, някой от Вас го репликира: „Да се научи да чете.“ Не знам дали Вие чухте това нещо…
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Да, да.
  СЕВИМ АЛИ: Все пак и аз да Ви припомня, а и това което каза председателят, това не е селски пазар и не трябва по този начин да се отговаря на колегите и е редно наистина колегата Михаил Христов – той е най-запознат с Вашата работа, той да задава въпросите. Но аз си признавам, лично аз не получих нито един отговор на въпросите, които бяха зададени и от Михаил Христов, и от Теодора Халачева. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Али, аз си позволявам като председател да взема отношение. В случая донякъде сте прав и ще предложа… Но вижте, колеги, нашата комисия не е нито конвент, нито е разследващ орган… (Реплика: „Има си прокуратура за…“)
  Ето, значи, ако има някакви сведения за нарушения, най-вече финансови по тези въпроси, има си органи, които се занимават с тези неща. Аз ще ви предложа, колеги, накрая на това изслушване, защото ние можем само да изслушаме Федерацията, накрая на това изслушване целият този протокол, който в момента се води – дума по дума, всеки какво е казал, накрая целият този протокол ние, като Комисия ще го изпратим в нашето Министерство на младежта и спорта.. Аз още един път Ви казвам, че ние не сме нито следствен орган, нито конвент, така че не можем и нямаме право по Правилник някакво решение да вземем към момента, с което Вие сте наясно. Затова Ви предлагам да приключим дискусията и този целия протокол – всеки си прави изводите от него, разбира се, аз също си имам своите мнения по въпроса, този целия протокол да се изпрати в нашето Министерство на младежта и спорта. Вие, предполагам, господин Лалов, нямате нищо против?
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Процедура по начина на водене.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да.
  МИХАИЛ ХРИСТОВ: Не могат да се отправят заплахи към мене като член… (Реплики извън микрофоните.)
  Какво ми въртиш глава?! …Не могат да се оправят заплахи към мене като член на Спортната комисия и народен представител – не могат да се отправят подобни заплахи!
  Господин Председател, това не беше изслушване на Българската параолимпийска асоциация, това беше един фарс. Да се отправят два пъти към мене реплики – да се науча да чета… И какво ми въртиш глава?! Господин Лалов, Вашата спортна организация ще бъде дадена още утре със сигнал до Прокуратурата и това е заради: „Не можеш да четеш“, заради всичките тези нарушения, защото тази Организация никога не е развивала спорта за хората с увреждания което смея да го твърдя. Желая да бъде записано и отразено в протокола това нещо.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Не само, господин Христов, тука сте прав в това отношение, съжалявам, че не направих навреме забележка, но аз не очаквах, че ще има на моменти такъв език. За жалост, се получи. Това, което мога като председател да Ви съдействам, е че ако решите да си търсите правата…. Достатъчно по въпроса. Мисля, че приключихме с първа точка. Изслушахме Ви… (Реплика от народния представител Севим Али.) Господин Али, виждате, неприятно стават нещата. На господин Христов ще му съдействам по въпроса за тези неща, които каза, а Вие…
  СЕВИМ АЛИ: Господин Председател, молбата ми е следната. Тъй като Михаил Христов е, дето се казва, най-вещ в тази сфера, ако колегата има други въпроси, които иска да зададе на представителите на Параолимпийската организация, нека да си зададе въпросите. Ако имаш други въпроси…
  МИХАИЛ ХРИСТОВ. Не. Достатъчно показателно беше това, което се случи в момента. Нямам допълнителни въпроси. Колеги, извинявам се, че повиших тон, но не може като член на Спортната комисия да имат такъв език към мен.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добре, господин Христов, аз Ви казах, че ще Ви съдействам по този въпрос. С това се възприема и моята позиция по този въпрос. Благодаря Ви, колеги. (Шум и реплики.) Не, достатъчно вече, приключихме.

  Преминаваме към втора точка:
  РАЗНИ.
  Ако няма, господин Христов ще Ви поканя в кабинета си. Благодаря за днешното изслушване.
  Заповядайте.
  ИВАН ЧЕНЧЕВ: По точка „Разни“ – може ли да осветлите Комисията какво предстои в следващия един месец?
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, другата седмица няма да имаме Комисия, знаете защо – излизаме във ваканция. След ваканцията веднага влиза Закона за физическото възпитание и спорта. Имайте предвид, че това е изключително тежък Закон и започваме да го гледаме вече в Комисия. Така че ще имаме доста работа.
  Колеги, ще Ви помоля за издръжливост, защото имам опит от такива нови закони в други комисии, в които съм бил, са по три, по четири, по пет часа заседанията. Трябва наистина да го изкараме Закона. Слава Богу, че работната група взе становище по абсолютно всички членове, с изключение на няколко само, с които във вторник ще приключи нацяло и тази работна група ще бъде в огромна помощ на цялата Комисия. Ние стигнахме до консенсус по абсолютно всички неща. Тези неща, по които вече има спорове и работната група не беше единодушна, ще ги гледаме на Комисия и там ще се гласува. Ще се гласуват и предложенията на работната група, но там мисля, че ще бъдем единодушни. Благодаря Ви.
  Закривам днешното заседание.

  (Закрито в 15,50 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов  Стенограф:
  Красимира Коева
  Форма за търсене
  Ключова дума