Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/11/2018
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. – първо гласуване.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по
  въпросите на децата, младежта и спорта


  П Р О Т О К О Л
  № 31


  На 21 ноември 2018 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. – първо гласуване.
  2. Разни.

  Списък на присъствалите на заседанието народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и на гостите се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,35 ч. и ръководено от господин Славчо Атанасов – председател на Комисията.

  * * *

  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден на всички!
  Имаме необходимия кворум, можем да започнем днешното заседание.
  Предлагам следния дневен ред:
  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г. – първо гласуване.
  2. Разни.
  Колеги, който е съгласен, моля да гласува дневния ред.
  За – 16, против и въздържали се – няма.
  Приема се с пълно единодушие.
  На днешното заседание присъстват: от Министерството на вътрешните работи – госпожа Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ – тя ще представи Законопроекта от страна на МВР; господин Валентин Венков – инспектор в сектор КОС на Главна дирекция „Национална полиция“; господин Асен Марков – от Министерството на младежта и спорта; господин Иван Бързилов – Българска Т-Клас федерация – всички сте запознати със становището предоставено ни от тази федерация и господин Живко Антонов от Българска федерация по динамична стрелба.
  По Законопроекта в Комисията е постъпило едно писмено становище на Българска спортна Т-Клас федерация. Представителите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на младежта и спорта, ще изразят устно своите становища по време на заседанието.
  Колеги, обръщам внимание на гостите и народните представители, че за обсъждането на Законопроекта трябва да бъде само в тази му част, която е в компетенциите на нашата комисия, тоест спортните организации, чиято спортна дейност е свързана с оръжията и боеприпасите.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ – първо гласуване.
  Вносител е Министерският съвет.
  Давам думата на вносителите, за да представят Законопроекта.
  Госпожа Росица Грудева – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР – имате думата.
  РОСИЦА ГРУДЕВА: Благодаря, господин Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Причините, които налагат приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, са свързани с необходимостта от въвеждане на европейското законодателство – по-специално на три директиви.
  Предложенията, които се съдържат в Проекта, са насочени в следните аспекти: промени в чл. 9, ал. 1, т. 5; и чл. 25, които имат за цел да се осигури съответствие с принципа за доброволност на стандартите за пиротехническите изделия, взривните вещества за граждански цели, заложени в съответните директиви на Европейския съюз.
  Предвидените изменения в чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2; и чл. 61, ал. 2, т. 2; и чл. 108, ал. 4, са свързани с по-общо препращане към изискванията тъй като изискванията за нанесена С-маркировка (це-маркировка) за съответствие е само един елемент, макар и съществен от изискванията за законно предоставяне на пазара на пиротехнически изделия, взривни вещества за граждански цели.
  С цел привеждане в съответствие с променените обозначения на категориите фойерверки в Директива 2013/29 ЕС, в целия текст на Закона е предвидена замяна на категории 1 – 2 – 3 – 4, съответно с категория F-1, F-2, F 3 и F-4.
  Със Законопроекта се въвеждат разпоредбите на директивата от 2017 г., с която се изменя Директивата от 1991 г. на Съвета относно Контрола на пребиваването и притежаването на оръжия.
  В съответствие с Директивата се въвеждат нови понятия – „предупредително оръжие“, „салютно оръжие“, и „акустично оръжие“. Допълнено е определението за основен компонент на огнестрелното оръжие. Изменени са категориите огнестрелно оръжие като е премахната категория D (Д). Променени са и сроковете за съхранение на данните в Единния автоматизиран регистър – контрол на общоопасните средства.
  Със Законопроекта се въвежда забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет както и допълнителни изисквания към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за спортни цели.
  Създаден е и ред за временно ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи България за ловен туризъм.
  С отмяната на § 12 и § 13 се избягва дублиране с разпоредби на наредбите, въвеждащи посочените две директиви. Тези наредби са разработени от Министерството на икономиката.
  С § 24 е предложено допълнение на чл. 151 от Закона за оръжията, с което се цели улесняване на прехвърлянето на собствеността върху отпадъчни продукти, получени при утилизация на взривни вещества и боеприпаси, собственост на Министерството на отбраната.
  Приемането на Законопроекта не води до необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
  Както вече казах, с Проекта се предвижда и въвеждане на европейското законодателство, за което са изготвени таблици на съответствие за съответствието на Законопроекта с изискванията на Директивата.
  Само още едно уточнение – по въпросите, които имате, ще подпомага господин Венков от служба КОС. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря.
  От Министерството на младежта и спорта – заповядайте, господин Марков.
  АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, колеги! Министерството на спорта подкрепя Законопроекта като имаме едно предложение.
  Нашето предложение е – може и да сме домакини, да направим една среща между първо и второ четене с представители на Комисията, Българските спортни федерации, МВР, депутати, за да изчистим някои дребни неща, които в името на спорта, трябва да бъдат изчистени, за да могат спортните клубове и спортните федерации, практикуващи тези спортове, да бъдат улеснени, но в никакъв случай да не настъпват Закона.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Марков.
  Ще изпреваря малко събитията, преди да дам думата на представителите на федерациите. Искам да Ви кажа, че с общо съгласие на политическите сили, тъй като всички от нас виждаме, че в Закона трябва да се направят някои сериозни изменения, но това ще стане между първо и второ четене, ще се създаде работна група – това, което Вие, господин Марков, намекнахте. Политическите сили с консултации помежду си решихме, че ще направим работна група между първо и второ четене, в която ще присъстват представители на всички политически сили плюс представители на федерациите.
  Аз им четох докладите, има много разумни предложения, които трябва да влязат между първо и второ четене на Закона.
  Искам да уточня, че днес на първо четене приемаме Закона по принцип. Моето скромно мнение е, че този закон трябва да бъде приет на първо четене, защото е полезен.
  Сега давам думата на господин Бързилов от Българската Т Клас федерация – заповядайте.
  ИВАН БЪРЗИЛОВ: Ние от Българската Т-Клас федерация от 2015 г. проследяваме как се създава тази директива. На европейско ниво също участваме в изготвянето на Директивата и искаме да кажем, че английският ѝ текст е много добър – не засяга нито ловци, нито спортисти, но подчертавам – английският текст.
  В Законопроекта е взета българската версия на текста, който има така нареченият „лош превод от английски език“ и създава неточности и притеснения от страна на много ловци, спортисти.
  Вчерашната среща, и днес разбирам, че има разбиране това да бъде отстранено между първо и второ четене и като цяло Законопроектът е добър, стига да бъде приложена английската версия на Директивата.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
  Давам думата на господин Живко Антонов – заповядайте за изразяване на мнение.
  ЖИВКО АНТОНОВ: Господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По така предложения от Министерството на вътрешните работи Законопроект, в предмета на тази комисия единственото, което ще подложим на обсъждане между първо и второ четене, ако бъдем, разбира се, включени в работната група, е промяна на тази част от текстовете на Закона, които касаят доказването на активна спортно-тренировъчна дейност. Там имаме сериозни забележки – не може под един знаменател да се слагат абсолютно всички стрелкови спортове. Мисля, че федерациите, които работят с огнестрелно оръжие, са осем. Не може да се налага един калъп, ако мога така да се изразя за брой тренировки, брой боеприпаси, брой състезания. Благодаря.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря за становището.
  Колеги, преминаваме към изказвания на Комисията.
  Някой желае ли да вземе отношение.
  Госпожо Лечева, заповядайте.
  ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
  Уважаеми колеги, уважаеми гости! Направихме сериозен анализ на така предложения законопроект. Какво ми прави впечатление? Има достатъчно време за обществено обсъждане, но като че ли преди обсъждането в Комисията, явно, че не са били достатъчно задълбочени и достатъчно добре представени от различните гледища и становища. В последните дни получих много обаждания и мнения, и съображения, които касаеха този законопроект, което показва различия по някой от основните части в Закона.
  Аз лично подкрепям повече правила, повече ред по отношение на оръжие, когато става въпрос за оръжие, боравене с оръжие, носене, придобиване, съхранение и така нататък, стига обаче това да не възпрепятства работата на спортните клубове. Това е много важно, защото те са съпътствани от много специфична дейност – спортната дейност, участие в състезания, участие в тренировки, лагери, транспорт до различни точки на държавата и в чужбина. Много пъти, разбира се, извън закона, извън наредбите, тъй като прекалено са стриктни ограниченията и така нататък и не могат да се спазват.
  Колебаехме се много дали да подкрепим този законопроект, или да се въздържим. Аз лично ще гласувам „за“ този законопроект, ще го подкрепя с оглед на това, което казах преди малко, защото, за да има повече ред и правила по отношение на боравенето и носенето, стига обаче между първо и второ четене да се съобразим с голяма част от спортните организации и най-вече, макар че гледаме една част от Законопроекта, малко ми е трудно да дам мнението си само за тази част, защото се разглежда в общия контекст по принцип говорим за този законопроект, който касае, разбира се, и ловно-рибарските дружества, близо 70 – 80 хиляди ловци, които са притежатели на ловни оръжия. Друго, което смятам е, че трябва да се вземе предвид, когато се обсъжда между първо и второ четене и когато се правят предложенията е вече веднъж дадени права и предоставянето им по съответен ред и закон, след това да не бъдат отнемани. Тук трябва да бъдем много внимателни, защото рискуваме да настроим една голяма част от хората, на които вече сме им предоставили възможност по определен ред със закон, да боравят с оръжие и боеприпаси и да бъдем много внимателни към тази голяма част и група от хора. Благодаря.
  ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Лечева.
  Има ли реплики? Няма.
  Други изказвания? Няма.
  Аз ще направя едно изказване.
  Колеги, общата воля на политическите партии е такава, че това, което споделих преди малко, категорично ще го има – работна група с участието на всички парламентарно представени партии. Всички ние приемаме много сериозно този закон. Както вече заявих, в тази работна група ще има представители и на спортните федерации, част от тях присъстват на днешното заседание. Искам да припомня, че новият Закон за физическото възпитание и спорта по принцип навремето го приехме, но на първо и второ четене си спомням, че имаше над 160 поправки в него. Една огромна част от тях – между първо и второ четене, бяха приети от работната група с пълно единодушие.
  Вече имаме опит, особено със сложни материи, с които работим, да създаваме такива работни групи и между първо и второ четене всички тези много разумни… Тъй като четох докладите на федерациите – има много разумни предложения. Убеден съм, че ние като политици ще ги разгледаме и обсъдим.
  Това беше моето изказване, ако има реплики, очаквам да ги чуя. Ако няма, закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Повтарям още веднъж, че на първо четене по принцип се приема законът.
  Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2018 г.
  Законът подкрепят и гласуват с парламентарната си група: господин Милушев, господин Динев и господин Александров. От групата на БСП подкрепят Закона и гласуват с групата си: господин Христов и господин Проданов. Моля, това да бъде отразено в протокола.
  За – 15, против – няма, въздържал се – 1.
  Колеги, Законът се приема на първо четене. Оттук нататък по него ще има доста работа – още от сега Ви казвам.
  Преминаваме към точка:
  РАЗНИ.
  Колеги, от партиите изразихте желание да направим изнесено заседание на Комисията. От двете най-големи партии – ГЕРБ и БСП, има желание това изнесено заседание да бъде в Правец. В момента експертите към Комисията работят по въпроса.
  Предлагам да го направим в средата на декември или да го оставим за януари месец, когато се върнем от ваканция. (Уточнения встрани от микрофоните.) Декември ще е много натоварен, има много празници, може би, ще е най-добре да го направим около средата на януари. (Уточнения встрани от микрофоните.)
  Темата на заседанието при всички случаи ще е свързана с регионалното развитие на спорта, защото отиваме в региона. Темата трябва да е близо до региона. Вечерта може да посетим и баскетболен мач. Експертите ни ще подготвят примерна програма, която ще трябва да утвърдите.
  Господин Кралев изяви желание да направим блиц контрол. За жалост, тогава видяхте какво се получи – всички комисии отпаднаха. Аз ще говоря с нашия министър и ще решим кога да направим контрола. В началото на декември господин Кралев ще дойде в Комисията за блиц контрол.
  Господин Али, тези, които сте участвали в Закона за хулиганството – той е готов в груб вид. Ще Ви го разпратим до края на седмицата, за да се запознаете с него, а след това ще го изпратим в Министерството на младежта и спорта, на МВР и ще се направи работна група, на която всеки един от Вас ще може да направи забележки в този закон.
  Благодаря Ви, колеги.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 15,45 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Славчо Атанасов

  Стенограф:
  Галина Мартинова
  Форма за търсене
  Ключова дума