Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Редовно заседание на 24 април 2019 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
№ 42

На 24 април 2019 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 19 април 2019 г.
2. Разни.

Заседанието беше открито в 14,32 ч. и председателствано от заместник-председателя на Комисията господин Стефан Апостолов.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите, се прилагат към протокола.

* * *ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, добър ден на всички! Имаме необходимия кворум.
Откривам днешното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-тото народно събрание, при следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 19 април 2019 г.
2. Разни.
Колеги, някой от Вас има ли предложения по така внесения дневен ред? Виждам, че нямате.
Моля да гласуваме така внесения дневен ред.
За – 11, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.

На нашето заседание присъстват господин Стоян Андонов – заместник-министър на младежта и спорта, госпожа Антоанета Боева – директор на дирекция „Спорт за високи постижения“ и госпожа Ралица Мутафчиева – парламентарен секретар.

Колеги, започваме с точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, № 954-01-27, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 19 април 2019 г.
Аз като вносител ще представя Законопроекта.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър! Съвсем накратко ще Ви запозная с нашите мотиви по внесения законопроект.
Законопроектът има за цел да усъвършенства и отстрани някои неточности и непълноти във влезлия в сила на 18 януари 2019 г. Закон за физическото възпитание и спорта в няколко аспекта — режимът по лицензиране на спортните федерации; награждаването на спортистите, постигнали високи спортни резултати и правото на децата на починали олимпийски медалисти да получават месечна парична помощ от Министерството на младежта и спорта.
Още в самото начало бих искал да направя уточнението, че нито един от предложените текстове не въвежда коренно нова постановка в закона, тоест единствено допълва вече приетите от всички ни законови положения.
Първото предложение е към чл. 22, ал. 4. То предвижда логичната постановка при конкуренцията между от един от кандидатите за получаване на спортен лиценз по един вид спорт, предимство трябва да има кандидатът, които е член на международна спортна организация или е получил право за организиране на спортни дейности.
Изменението в чл. 24 от Закона за физическото възпитание и спорта описва случаите, при които министърът на младежта и спорта отнема лиценза на спортната федерация. А ал. 1, т. 12 от този член предвижда това да става, когато федерацията е с прекратено членство от международна спортна организация с влязъл в сила акт. Предложеното допълнение се налага, тъй като уставите и правилата на международните спортни организации са много различни. Не при всички международни организации правото да се организират спортни дейности е пряко свързано с членството на националната спортна организация в международните организации.
Целта на допълнението е да бъдат обхванати всички хипотези, при които са отнети спортните права на националната организация. Във всички такива случаи спортният лиценз по Закона за физическото възпитание и спорта трябва да бъде отнеман, тъй като българската спортна федерация няма да може пълноценно да осъществява функциите си в международен аспект – да представлява страната ни, да изпраща спортисти на международни състезания, както и да организира такива у нас.
Предлага се в чл. 134, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта правото на награди да се разпростре върху по-широк кръг спортисти, постигнали високи спортни резултати, тъй като класирането до осмо място на тези форуми също е значителен успех за спорта – въвежда се възможността за награждаване на призьори, които не са медалисти, беше предвидена и досега в чл. 59б, т. 6 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта.
В чл. 135 от Закона за физическото възпитание и спорта е налице непълнота и несъответствие с чл. 134, т. 2 от Закона, които настоящото предложение цели да отстрани – не са изброени треньорите и длъжностните лица, които са посочени в чл. 134, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
Според чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за физическото възпитание и спорта само децата на починалите олимпийските медалисти, които са придобили право на пожизнена месечна премия по новия закон, тоест след 18 януари 2019 г., имат право на месечна парична помощ в размера, получаван от починалия медалист.
Отмененият Закон за физическото възпитание и спорта – чл. 59б, ал. 2, т. 2 също даваше право на прекратилите активната си състезателна дейност медалисти да получават пожизнена месечна премия. Затова е справедливо техните деца също да наследяват пожизнената месечна премия на починалите си родители – медалисти. Това е.
Колеги, някой иска ли да вземе думата? Ако не, давам думата на господин заместник-министъра.
Господин Андонов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Благодаря.
Първо искам да се извиня от името на министъра, тъй като той е в болнични и не може да присъства. Затова аз съм тук.
Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Министерството на младежта и спорта бих искал да декларирам подкрепа към предложените изменения и допълнения към Закона за физическото възпитание и спорта. Те не създават съществено нови положения в Закона, но усъвършенстват разпоредбите му и отстраняват констатираните непълноти в него. А това ще бъде само от полза в практическата работа със спортните организации.
Предложеното допълнение по чл. 22, ал. 4, съгласно което при конкуренция между повече от един кандидат за получаване на спортен лиценз по един вид спорт, предимство трябва да има кандидатът, който е член на международна спортна организация или е получил права за организиране на спортни дейности. Това е логично, като се има предвид, че липсата на членство в международна спортна федерация е основание според Закона за отнемане на лиценза.
Допълнението по чл. 24, ал. 1, т. 12 от Закона се налага заради различните правила, които имат в международните спортни организации. Безспорно е, че във всички, когато федерацията няма разрешение да организира международни спортни състезания, лицензът съгласно Закона трябва да бъде отнеман, тъй като българската спортна федерация няма да може пълноценно да осъществява функциите си и българските състезатели по конкретния вид спорт ще бъдат възпрепятствани да участват в международни състезания.
Предложението по чл. 134, т. 2 от Закона кореспондира с досегашната практика, създадена от чл. 59б, т. 6 от отменения закон. Досега беше предвидена възможността с еднократни премии да бъдат възнаграждавани не само медалистите, но и призьорите от цитираните състезания. Това изменение няма да доведе до съществена промяна в бюджета на Министерството на младежта и спорта и въпросните премии ще се простират в рамките на вече одобрения бюджет.
Важно е да се подкрепи и допълнението в Преходните и заключителните разпоредби, за да може в Закона да бъдат обхванати и децата на починалите медалисти, които са имали право на премия по чл. 59б, ал. 2, т. 5 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта, каквато, сигурен съм, е била и волята на законодателя при приемането на новия закон. Това е, което като допълнение може да кажем.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря Ви, господин Андонов.
Заповядайте, господин Илиев.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Добър ден! Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Комисията по спорта, господа от Министерството! Ние сме представители на Българската федерация по автомобилен спорт. Аз съм председателят, а до мен е вицепрезидентът, който е със статут на заместник-председател на Федерацията господин Ковачев.
Ние сме силно разтревожени от това, което искате да вземете днес като решение – промяна в Закона за спорта, точно в чл. 22 и чл. 24, които касаят онзиденшното отнемане на нашия лиценз – касаят го буквално, което предизвика абсолютно обществено недоволство, в момента дори тече протест по улиците на София и което се отразява много пагубно за автомобилния спорт.
Автомобилният спорт може да изглежда, а дори не да изглежда, явно е доста неглижиран от страна на държавата, но е най-масовият спорт в България, който се практикува от милиони хора и трагедиите по пътищата категорично могат да бъдат преодолени именно чрез масов и организиран автомобилен спорт.
Виждам, че нещо не мога да спечеля вниманието Ви, бих дал думата на заместника ми, за да може да Ви обясни конкретно по точките къде протестираме ние и за какво.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Добър ден на всички! Ще дефинирам директно проблемът къде е с предложените от Вас поправки по чл. 22 и чл. 24. Вътре не уточнявате от кого трябва да бъдат предоставени въпросните права – ако една федерация не е член на международна федерация към момента, в който е влязъл в сила новия закон, законът дава една година срок тази федерация да се приведе във вид и да кандидатства за членство и евентуално да го получи. Нашият случай е точно такъв.
Членството в Международната федерация по автомобилен спорт (ФИА) от много години, още от годините преди демократичните промени на 10 ноември 1989 г., е организацията Съюз на българските автомобилисти. Да, СБА е абревиатурата на Съюза на българските автомобилисти. Тази организация не развива автомобилния спорт и не практикува автомобилен спорт от 1993 г. насам, когато е учредена Българската федерация по автомобилен спорт, като самостоятелно дружество. Допреди това през годините на социализма тя е била като тип спортната част на СБА, но тогава спортът е бил държавна политика, и то строго контролирана.
Какво се случва? СБА не практикува и не упражнява спорт. СБА е в частна полза, дружество в частна полза, което новият закон въобще не го позволява и Българската федерация по автомобилен спорт на базата на три решения на нейното общо събрание през годините, най-накрая реши да си потърси членството, след като излезе новият закон от 18 януари 2019 г. да потърси и да направи постъпки за кандидатстване за членство директно във ФИА, в световната организация по автомобилен спорт. От там беше насрочено разследване, разследващият дойде, срещна се с нас, срещна се със СБА, срещнал се е също и с министъра на спорта господин Кралев, а в четвъртък, ние го разбрахме от медиите. За най-голямо съжаление, беше отнет лицензът на Българската федерация по автомобилен спорт със заповед на министър Кралев, а на следващия ден, в петък, на 19-ти беше даден лиценз на една новосформирана организация Автомобилна федерация на България, регистрирана едва през ноември миналата година – за нас е абсолютно целево, от господин заместник-министъра – мисля, че Вашият подпис е върху лиценза.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Да.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: А писмото, с което е искано кандидатстване пред Министерството на младежта и спорта от тази новосформирана федерация е от 17-ти, реално 17-ти, 18-ти и 19-ти. Ние в момента сме с отнет лиценз и тъй като Съюзът на българските автомобилисти е заявил недвусмислено, че дава правата си и гласува доверие на новосформираната федерация, а не на тази, която от десетилетие развива спорта у нас.
По този начин беше сложен краят на една организация, която функционира, реално работи – с действащ календар, с активни спортисти, лицензирани с всички органи и комисии, и се дава лиценз на една нова, само защото тя е получила права от една частна организация, която държи някакви права от ФИА още много отдавна.
По чл. 24 реално е същото това нещо – узаконяването на бързото отнемане на лиценз: ако не си член на тази федерация и ако не са ти делегирани права. Така че за нас това е абсолютно недопустимо! Ние сме живият пример какво се случи в края на миналата седмица.
Ние в момента идваме от пресконференция и днес действително, в този час, тече активен процес пред сградата на Народното събрание. Така че оставям на Вас – ако искате да зададете въпроси, ние може да отговорим, но това са нашите мотиви, много сериозни. Това не е умряла федерация! Тя е действаща, с над 800 члена, имаме 61 клуба, имаме състезатели, официални лица и много комисии. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Ковачев, първо искам да направя уточнението, че този Законопроект за изменение и допълнение няма нищо общо с отнетия Ваш лиценз. Отнемането на Вашия лиценз е свързан с това, че явно имате проблем със СБА, защото СБА държи тези права. СБА Ви делегира правата, нали така, доколкото разбрах? Според мен проблемът не е в нас, не е в Законопроекта, който предлагаме, а между Вас и СБА. Вие трябва да си уточните проблема между Вас и СБА и тогава ще отговаряте изцяло на Законопроекта. Вие сте с отнет лиценз, доколкото разбрах, от 18 април, така ли е?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Кажете кога сте свършил, за да Ви отговоря.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Вие може да обжалвате това нещо, че са Ви отнели лиценза – поне аз така мисля. Ние правим промяна, като Вие вече сте с отнет лиценз. От тук нататък ние това нещо го гледаме на Комисията, след това евентуално ще влезе в залата. Това означава, че ние имаме поне още един месец тези поправки да влязат в сила.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Може ли да отговоря?
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Може.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Благодаря, господин Апостолов.
Това, което казвате, е така. Благодаря Ви също за юридическата консултация. Ние сме предприели вече юридическите мерки да обжалваме не само акта по отнемане, а също така и акта по даване лиценз на другата федерация.
Работата обаче е следната. Ние нямаме проблем със СБА. Проблем има СБА с това, че тя не прави спорт. Спортното министерство би трябвало да се грижи за действащите спортисти, да защитават техните интереси и да защитават спорта. СБА не прави спорт, господин Апостолов! СБА е организация, която членува във ФИА и тя развива така наричаната мобилна дейност. Единственият, който до онзи ден имаше лиценз да осъществява национална и международна спортна дейност, това е била Българската федерация по автомобилен спорт. Ако се приеме една такава поправка на тези два члена, ще стане следното нещо. Дори и да спечелим обжалването, ние няма да можем да получим отново лиценз, защото междувременно тя ще бъде влязла в сила. Разбирате ли къде е § 22 или да го кажем малко по-точно „поправката БФАС“ в Закона? Благодаря.
СЕВИМ АЛИ: Може ли да задам въпрос?
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Заповядайте.
СЕВИМ АЛИВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин заместник-министър, колеги! Какви са мотивите Ви да отнемат лиценза на Вашата федерация? Какви са мотивите?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Аз не мога да Ви кажа какви са мотивите. Може би отговор може да даде Министерството на младежта и спорта, защото Българската федерация по автомобилен спорт по действащия сега закон, отговаря на абсолютно всички условия тя да продължи лиценза й. Имайте предвид, че лицензът на БФАС беше подновен през ноември 2018 г., тоест много малко преди законът да влезе в сила. По силата на новия закон лицензът е безсрочен.
За нас тук има някакви интереси, които обаче са интереси от частен характер и те в този случай директно нанасят пряк удар по спорта. Ние днес нямаме лиценз! Започна Календарът, всички национални първенства по различните спортни дисциплини в момента вървят, а слушаме призиви от новосформираната федерация, буквално от 12 учредителни клуба, които повечето от тях са създадени с цел да бъде регистрирана тази федерация: „Заповядайте сега всички при нас, ние продължаваме да изпълняваме Държавния календар“. Това са мотивите, ние не ги знаем. Ние сме организация, която е изцяло изрядна към Министерството на младежта и спорта! Сто процента!
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Аз Ви казвам още един път, че това не е поправка, както Вие казахте – Българска автомобилна асоциация или така нататък, защото доколкото разбирам, още един път казвам, изключителните права ги държи СБА, нали така? СБА преценява на кой да делегира тези права. Не ги преценява Министерството на младежта и спорта.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Няма такова нещо!
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Е, как да няма?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Няма такова нещо!
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Да се изслушваме!
СБА има изключителните права от ФИА и СБА делегира тези права, не ги делегира Министерството на младежта и спорта.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Господин Апостолов, позволете ми да познавам Устава на Световната федерация по автомобилен спорт много добре и съответно нашия устав и новия Закон за спорта. Не съм юрист, но Ви казвам нещата както са – правата за национално практикуване на спорт в България до момента са били предоставени от Министерството на младежта и спорта само на Българската федерация по автомобилен спорт. Това е парадокс, а пък ФИА е дала правата още може би в годините преди да сте бил роден на Съюза на българските автомобилисти, които много, много отдавна не практикуват този спорт. Ето, това е проблемът! Сега с това, което Вие внасяте – аз се учудвам, че Вие наистина не го разбирате, искате да узаконите един подобен акт.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Ковачев, да Ви прекъсна, ако може! Ние много добре разбираме какво внасяме. Още един път Ви казвам – нали тук говорим за международните права? А международните права ги държи СБА. На Вас проблемът Ви е със СБА, не е с нас, те делегират на Вас правото.
Аз се учудвам нещо друго! Вие нямате лиценз в България. СБА, като Ви прекъсват правата, което са Ви делегирали за международно ниво, как може Вашите представители да се явяват на международни състезания, след като нямате права да се явявате на международни състезания, след като СБА Ви е прекъснало делегирането на правата?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Господин Апостолов, имам 21 години кариера като активен автомобилен състезател, пилот! Двадесет и една години! Занимавам се с автомобилен спорт от 26 години – не само в България, а и в други държави! Искам да Ви кажа, че съм единственият българин, който има златен лиценз за международен съдия, издаден от ФИА, не от СБА и познавам много изкусно нещата в автомобилния спорт. Нямам никакви претенции към други спортове. Никакви! Правата за България са дадени от Министерството на младежта и спорта, не от СБА. Това че до 2011 г. председателят на СБА и председателят на Българската федерация по автомобилен спорт е бил едно и също лице и той никога не е правил постъпки ние като БФАС да членуваме във ФИА е друго. След 2011 г. имаме три решения на наши общи събрания – на Българската федерация по автомобилен спорт, която работи точно по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да кандидатства за директно членство.
В момента, в който на 18 януари 2019 г. законът влезе в сила, ние го изчетохме много подробно. Още преди да влезе в сила Правилникът за прилагане на закона, имаше само една точка, която казва: „да бъде член и ако не, да кандидатства за членство в международна федерация, ако съществува такава“. Ние сме направили официална заявка за кандидатстване на членство във ФИА като Българска федерация по автомобилен спорт, затова беше насрочена делегацията, която дойде от ФИА, срещна се с нас, срещна се със СБА и с министъра.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Добре, господин Ковачев – аз разбрах, че Вие от 2013 г. правите постъпки да кандидатствате за членство във ФИА, нали така?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Не, не ме разбирате правилно. Не казах това.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Така Ви разбрах – че от 2013 г. правите постъпки, затова исках да Ви попитам. Щом правите постъпки от 2103 г. защо не се е случило досега това нещо? Просто чисто от любопитство! И другото нещо, което говорим,… Ние в момента говорим за две различни неща. СБА Ви спира делегирането на правата, а за България ги дава Министерството на младежта и спорта, да.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Да.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Значи, ние говорим съвсем различни неща.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Говорим точно за едно и също нещо. Просто няма сила, която да ни убеди в противното.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Не сме убедени, явно, да.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Вие сам не сте убеден в това, което предлагате.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Не, аз съм напълно убеден, да Ви кажа, господин Ковачев, защото не е само за Вас това нещо. И в други спортове е така – във Водната топка, в Художествената гимнастика. Има една федерация, която държи изключителните права и тя вече делегира тези права на другите федерации. Ето, в художествената гимнастика - Българската спортна гимнастика държи правата и тя ги делегира на художествената гимнастика, на акробатиката.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Българската художествена гимнастика сдружение в частна полза ли е, частна организация ли е или тя също е член на Министерството на младежта и спорта и е призната федерация?
Уточнете тогава във Вашето предложение от кого могат да бъдат делегирани тези права, защото това го няма във Вашето предложение по чл. 22 и чл. 24. Това Ви е тънкият момент в предложението, няма проблем!
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Тук ясно казваме, че е от носителят – който ги държи, той може да делегира правата. Който е носителят, той делегира правата – във Вашия случай е СБА, в случая на Художествената гимнастика е Българската федерация по спортна гимнастика.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Защо тогава в закона недвусмислено пише, че федерация може да бъде призната като такава, само ако е в обществена полза?
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Аз не съм юрист и не мога да тълкувам всяко нещо, обаче тук това са пропуски, които в момента ние се опитваме да оправим.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Благодаря Ви, аз казах каквото имам.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Андонов, искахте думата.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Само исках да кажа, че аз тук разбирам колегите и тревогите им, но това не ги касае и когато са правени, не е правено заради тях.
А доколкото, че в рамките на няколко дни са се случили нещата, съвсем не е така. Ние сме направили запитване до Международната федерация, на което те потвърждават, че единствен техен представител за България, това е Съюзът на българските автомобилисти, тоест това е членът на Международната федерация. Това, което се случва, в един момент ние се изправяме пред невъзможността, като няма кой да организира и прави състезания, след като на Вас Съюзът на българските автомобилисти вече не са Ви делегирани тези права, ние сме се водили от мисълта, че не може да лишим клубовете в България и състезателите от участие и в международни състезания, във Вътрешния календар и така нататък.
Честно казано, не виждам причина тези клубове да станат част от тази федерация, те тъкмо ще я подсилят с потенциала си, с членството си. Нито една федерация не е вечна. Всеки един председател на федерация се избира за определен период от време, идва друг председател, след това втори, трети. След години може би отново Вие ще ръководите тази федерация. Но това са били мотивите и недейте да мислите, че някой го прави умишлено, за да унищожи точно тази федерация. Най-малко Министерството на младежта и спорта е институцията, която би си позволила да унищожава спорта по какъвто и да е начин. Мисля, че това е – Вие го споменахте, може би личностен или частен случай като конфликт, но не бива да замесвате Министерството като страна във Вашия спор със СБА и Международната федерация. Това е. Повече не мога да кажа.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Да, господин Илиев.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Господин Андонов, абсолютно сме съгласни с Вашите доводи, но за нас е изненада, че сте кореспондирали дори с Международната федерация, СБА е взело решение да ни отнеме лиценза или правата, където си позволяват те там не с протокол от тяхното заседание, а с уведомление до нас, че ни спират правата за спортна дейност в България и в чужбина. Тези права ние сме добили от Министерството на младежта и спорта, а не от Съюза на българските автомобилисти. Не е хубаво! Говоря едно към едно нещата. Няма кореспонденция! Нас никой не ни е извикал, за да ни каже: „Господа, Вие нямате лиценз“, за това, че тук има човек дошъл от ФИА, за да разследва и излезе с доклад пред Световния конгрес на ФИА. Всичко това се замаскира. Вие сега, давайки лиценз на нова федерация, за един ден, което според мен категорично е процедурно нарушение, това нещо няма да остане без последствия.
Най-опасното е, че автомобилният спорт е опасен спорт. Сега може да очаквате много незаконни гонки по пътищата, когато разберат, че няма кой да управлява и координира този спорт. Когато има някакви битки на това ниво, става опасно за всички нас, които сме по улиците и пътищата.
Нашето желание е не да управляваме. Самият аз дори не съм се кандидатирал за председател, очаквам да бъда сменен и нямам желание повече да управлявам, но не мога да мина с лека ръка ситуацията, която ще стане след това решение.
Нашето желание беше пред тази комисия и Министерството да пледираме за да си преразгледате решението и да не допуснем да платим с кръв за това нещо. Защото състезанията, които ще се правят сега, ще се правят без експерти, без лицензирани хора – знаете как е устроен спортът, тепърва подлагаме на риск всички наши членове. Това е! Борбата за живота на нашите хора, за тяхната сигурност ни е довела тук при Вас. Нищо повече! Никакво управление, никакви други фактори.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Андонов!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СТОЯН АНДОНОВ: Считам, че излязохме от темата за Законопроекта. Министерството е било и винаги е отворено. Ако искате, заповядайте в Министерството да говорим по тези конкретни въпроси. Досега никой не е и идвал да говори с нас каквото и да било. Но да не губим времето на уважаемите народни представители, тъй като тук говорим за законопроект, който касае доста федерации, не е само Вашата.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Само да подчертая, че ние сме внесли писмо до министъра за среща, след като разбрахме, че Съюзът на българските автомобилисти си е позволил да ни отнеме правата. Имаме входящ номер, никой от Министерството не ни потърси и никой не ни покани на среща, никой дори не ни уведоми. Затова сега се налага тук, пред всички, да говорим едно към едно, за да може докато има време, да поправим грешките.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Илиев, и ние може да говорим едно към едно. Първото нещо, което мога да Ви кажа – нас никой не ни е запознал също с Вашите проблеми, никой не ни е търсил, говоря за народните представители.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Имаме три писма.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Поне аз и моите колеги, съм сигурен, че никой не е бил запознат преди това с този проблем.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Имаме три писма към Вас, към Комисията.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Може да има в Комисията, ние не сме запознати с тези писма. Аз поне не съм запознат с това писмо и го казвам съвсем откровено.
Другото, което искам отново да Ви кажа – тази поправка не касае изобщо Вашия случай. Ние говорим за поправки изобщо като цяло за всички федерации. Не касае Българска автомобилна асоциация и така нататък. Вие вече сте с отнет лиценз и ние няма какво да направим, ние не правим постъпка да Ви отнемем лиценза, защото Вие вече сте с отнет лиценз.
Отделно от това, говорихме още, че на Вас Ви се делегира правото за международен лиценз от Съюза на българските автомобилисти, така че за него Вие имате проблем със СБА. Не е при нас проблемът с международния лиценз. Нали така? Така че още един път, тази поправка не касае изобщо отнемането на Вашия лиценз. Виждате, че тази поправка, първо, не е влязла в сила.
Второ, тази поправка още не е гласувана. А на Вас лицензът Ви е бил взет още преди тази поправка да я гледаме тук по същество – в Комисията.
В зала може би ще влезе май месец, защото ние ще работим само 5 или 6 дни, но ако тези поправки ги гласуват народните представители, може да влязат в сила след един, след два или дори след пет месеца. Така че тук сега излизаме много от обхвата на този законопроект.
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Аз Ви казах конкретно – подчертайте във Вашата поправка кои трябва да са тези, които делегират правата, защото така както е написана тя пречи на спорта. Определено! И ние сме случаят! Ние не искаме – нашият лиценз, както казахте вече няколко пъти, е отнет, е отнет обаче в края на миналата седмица, а не преди две години! Миналата седмица, в края! В момента протестът е отвън. Ако смятате, че всичко това, което казваме, е лишено от смисъл, както така започва да ми се струва, окей.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Не, не!
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Не искаме да Ви губим времето ни най-малко.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Ковачев, ето, ние сега ще гласуваме на първо четене това на комисия – ако го приемем и стигне до зала, след това между първо и второ гласуване могат да се правят промени. Може да дадете Вашето писмено становище и от там нататък ние ще го вземе предвид и ще видим дали е окей, дали е юридически издържано и ако според нас е добро, ще го приемем. Така че има още доста стъпки. Това не е окончателният текст на закона. Разберете това нещо!
Ние сега сме на комисия за първо гласуване на този законопроект. Ако той бъде приет на първо гласуване в пленарна зала, след това ще бъде даден срок, в който ще могат да се правят писмени предложения между първо и второ четене и този чл. 22, ал. 4 и чл. 24, ал. 1, т. 12 могат да бъдат доста-доста изменени от сегашния им вид. Разбирате ли ме сега?
АЛЕКСАНДЪР КОВАЧЕВ: Аз Ви разбирам чудесно. Аз наистина не съм член на тази комисия и ние не сме. Ако сме членове, ще знаем каква е процедурата, но затова идваме да алармираме. Ние не можем да гласуваме.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Окей! Ние разбрахме какви са Вашите безпокойства, ние Ви обяснихме какво следва от тук нататък, така че ако го приемем на първо гласуване в залата, след това ще имате срок, в който можете да дадете Вашите писмени предложения, които ние ще разгледаме на комисия и ако са добри, ще ги приемем.
Господин Илиев.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Благодаря Ви. Ще се възползваме и от поканата на зам.-министър Андонов и с тях да се свържем.
ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ: Ако има възможност, Вие да подготвите нещо писмено и когато видите какви са нашите предложения и как точно по този закон и по тези точки да видим Вашите предложения какви са, ние да ги разгледаме в комисията за следващия път и така вече да видим кое може и кое не може да се случи наистина.
ВЛАДИМИР ИЛИЕВ: Ние искахме да Ви предупредим, Вас да предпазим Вие да не сбъркате нещо. Спазваме закона винаги, движим се, изпълняваме – каквото решите, това ще бъде. Благодарим за вниманието.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря Ви.
Колеги, някой друг иска ли да вземе думата?
СЕВИМ АЛИ: Те, предложенията, три ли бяха?
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: да.
СЕВИМ АЛИ: Предлагам да не се гласува анблок, а предложение по предложение, защото предложенията са три. Едното касае лицензионният режим и автомобилният спорт, а другото е за децата на олимпийските медалисти. (Уточнения.)
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, някой друг иска ли да вземе думата?
Закривам дискусията.
Преминаваме към гласуване.
Колеги, моля да гласуваме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-27, внесен от Стефан Апостолов и група народни представители на 19 април 2019 г.
Гласували 11 народни представители: за 8, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Преминаваме към точка втора:
РАЗНИ.

Колеги, някой иска ли да вземе думата? Не виждам желаещи.
Закривам днешното заседание.

(Закрито в 15,10 ч.)


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефан АПОСТОЛОВ

Стенограф:
Катя Бешева
Форма за търсене
Ключова дума