Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Протокол от заседание с дневен ред:1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Анастасова Дариткова – Проданова и група народни представители на 5 юни 2020 г. –първо гласуване.
3. Разни
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта


П Р О Т О К О Л
№ 55


На 10 юни 2020 г., сряда, от 14,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Анастасова Дариткова – Проданова и група народни представители на 5 юни 2020 г. –първо гласуване.
3. Разни.
Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисията и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията – господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Добър ден, колеги!
Имаме необходимия кворум. Откривам редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Четиридесет и четвъртото Народно събрание с обявен дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 054-01-50 внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 4 юни 2020 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Анастасова Дариткова- Проданова и група народни представители на 5 юни 2020 г. – първо гласуване.
3. Разни.
Моля, гласувайте за така предложения дневен ред.
За – 19, против и въздържали се – няма.
На днешното заседание присъстват: Асен Марков – главен секретар на Министерството на младежта и спорта; Любомир Петров – изпълнителен директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Рада Гьонова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Борислав Чернаев – финансов директор при „Български спортен тотализатор“.

Уважаеми дами и господа народни представители, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА № 054-01-50 ВНЕСЕН ОТ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 04.06.2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Симеонов, заповядайте да представите Закона.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми членове! Бих казал на най-интелигентната, хармонична и красива Комисия. Благодаря за възможността да представя нашия законопроект. Той е свързан с един ангажимент, който е поет от управляващата коалиция, за намаляване въздействието на хазартната зависимост върху обществото и може да се разглежда като една втора крачка след успешните действия, които бяха реализирани, в резултат на промяната на Закона за хазарта на един по-преден етап преди няколко месеца, което доведе и до ограничаването на масовата хазартна зависимост от търкането на талончета, така наречените лотарийни игри, които вече са държавен монопол.
Искам да Ви информирам, че резултатите са положителни от тази първа крачка – Спортният тотализатор изцяло вече е на печалба от няколко десетки милиона към настоящия момент. Сега на Вашето внимание предлагаме една втора крачка за ограничаване на хазартната зависимост, която, за съжаление, се превърна в пандемия, не само в България, но и в целия свят. Конкретно предлагаме промени в чл. 4, където да се създаде нова ал. 4, в която регламентираме хазартни игри в игрално казино, игрални зали или игри с игрални автомати да се организират само в хотели категория „пет звезди“ в курортни комплекси и населени места съгласно приложението към Закона – след малко ще Ви запозная с него, както и в територии и населени места, отстоящи на не повече от 20 км от шосейни, железопътни, морски, речни и гранични контролно-пропускателни пунктове.
Идеята на това предложение е да се изнесе хазартната дейност по периферията на държавата, там, където има и най-големи изгледи за сериозни приходи от чужденци, от туристи, от граждани на други държави, от една страна, и, от друга страна, по-състоятелните участници в хазартните игри, а именно хората, които могат да си позволят да отсядат в 5-здездни хотели, съответно да упражняват тази своя слабост или това свое хоби.
Също така може би ще трябва да Ви информирам кои са въпросните курорти, в които предлагаме да бъде разрешено провеждането на тези игри. Това са „Албена“, „Златни пясъци“, „Св. Константин и Елена“, „Елените“ – община Несебър, Слънчев бряг, „Дюни“ – община Созопол, Международен младежки център – Приморско, курортен комплекс „Пампорово“, Боровец и град Банско. Считаме, че по този начин ще направим поредната услуга на българския народ и на българското общество в посока облекчаването на тази зависимост.
В чл. 30 с ал. 3, съответно ал. 4 и редактирането на останалите алинеи регламентираме едни по-прецизни текстове, свързани с таксата, която е дължима, при упражняването на хазартна дейност от организаторите на хазартна дейност, от една страна, и комисионната такса, която е от тези, които осигуряват условия за провеждане на хазартни игри, но не са организатори. Това са в общи линии нашите по-съществени предложения.
Също така определяме и срок за прекратяване на дейността на тези обекти, които не отговарят на изискванията на Закона, а именно национални курорти, граници, и 5-звездни хотели – това са трите условия. Тези, които не отговарят, им даваме един срок до 2025 г. за постепенно преустановяване на дейността. За Ваша информация по естествен път ще изтекат лицензиите на повече от две трети от тези обекти – казина и игрални зали, до 2025 г. Имаме подробна статистика. Останалите вече в периода 2025 г. – 2030 г., първо, нямат такива сериозни инвестиции и, второ, не са кой знае какъв значим брой. Това е нашето предложение. Разчитам на Вашето разбиране, на Вашата отговорност по отношение на здравето на българското общество. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви господин Симеонов, че се вместихме във времето. В нашата комисията гледаме да бъдем кратки, ясни и точни.
Постъпили са становища на: Министерството на младежта и спорта, Министерството на финансите и на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите на игралната индустрия. Всички Вие сте ги чели, разпространени са пред Вас, и няма смисъл да Ви запознавам и да ги чета в момента.
Давам думата на господин Марков, който е представител на нашето министерство, преди да вземат думата народните представители.
Заповядайте.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Министерството на младежта и спорта винаги подкрепя по-благоприятната възможност за осигуряване на повече средства за подпомагане на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност. В предложения текст от господин Симеонов имаме редакционни промени – думите „физическо възпитание“ да бъдат поставени „след физическа активност“, което е в унисон с приоритетите на Закона за физическото възпитание и спорта. По другите текстове просто не сме компетентни, когато става дума конкретно за регулацията на хазарта. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Марков, по принцип по такива важни законопроекти винаги има какво да се добави, но то се добавя между първо и второ четене, трябва да знаете.Който от колегите депутати има желание да вземе думата, да заповяда.
Господин Ченчев, заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Главен секретар на Министерството на младежта и спорта, господин Изпълнителен директор на Спортния тотализатор, драги гости! За да вземем едно информирано решение, преди малко ми направи впечатление експозето на господин Симеонов, което направи пред Комисията. Господин изпълнителният директор на Спортния тотализатор показва видимо учудване по отношение на това, че в последните месеци, Тотализаторът е на печалба. И моля като разяснителен въпрос, ако обичате да му дадете думата да обясни своята реакция. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, господин Марков.
АСЕН МАРКОВ: Благодаря Ви. Само да направя едно уточнение. Реакцията ми беше, че не са десетки милиони печалбата, а първите пет месеца на 2019 г. сме 350 хиляди на печалба спрямо 2,5 милиона загуба за същия период за миналата година. Все още не сме тези десетки милиони на печалба, но се надявам скоро да станем.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Ченчев, Вие се интересувахте от становището на Тотализатора. Те ще имат възможност при втория Законопроект да изразят становището си.
Други колеги?
Ако няма, ще взема отношение по Законопроекта на господин Симеонов и група народни представители. Според мен това е изключително балансиран Законопроект; Запознали сме с опита и практиката на много по-развити държави у нас. Големият проблем в България е следния – ние имаме 878 игрални зали и 27 казина. Проблемът е открай време, още от древността се е играло хазарт. Тук не става въпрос, както в много държави по света, да бъде тотално забранено. Ако питате къде е забранен, мога да Ви изредя поне няколко държави – Турция, която е наша съседка, Израел, Бразилия, Еквадор, не говоря за Съединените щати, където само в четири щата е позволено да се играе хазарт. Защото всички като чуете Съединените щати се сещате за Лас Вегас, само че Лас Вегас е в щата Невада, Атлантик Сити и още в два щата се играе хазарт. В другите е забранено.
И един много интересен факт ще Ви кажа – в Монако, столицата на хазарта, в най-старото казино в света трябва да знаете, че гражданите на Монако нямат право не само да играят хазарт, нямат право да влизат в казина и игрални зали, това е безспорен факт, в това число и самият принц на Монако няма право да влиза в казина и игрални зали. Така че хората много добре са регулирали тези неща.
Както виждате, Законопроектът Симеонов се опитва да урегулира нещата, не да спре хазарта. Хазартът по морето, където са хотелите, където са курортите и хазартът по границата, по КПП-та, а не както е в момента. В моя квартал поне в радиус около 1000 м има пет игрални зали в подблокови пространства, под самите блокове и така нататък. Това е една идея, с която ние не бихме се примирили, защото според Световната здравна организация, жалко че тук в нашата комисия нямаме професионален лекар, категорично твърдят и всеки лекар твърди, че хазартът води до хазартна зависимост. Това е вид заболяване, повтарям, вид заболяване.
Има толкова много случаи, когато тези хора вече са в хазартна зависимост, посягат към кражби – да не изреждам, престъпления, дори се стига до убийства само и само да набавят пари, за да продължат да играят хазартни игри. Мисля, че Законопроектът е изключително балансиран. Забележете, нещо много важно, Законопроектът Симеонов дава все пак 5-годишен период, тоест 5-годишен период да се пренастрои този бизнес – тук не става въпрос за забрана на хазартния бизнес, като в немалко държави –например в една Русия само в четири зони се играе хазарт: Република Алтай, която е присъдружна република, Кьонигсберг или днешния Калининград и в Красноярския край. Така че всяка държава си е направила много добре сметката как да контролира този бизнес, защото той колкото носи приходи на хазната, носи и много опасности за една държава. Това е моето изказване.
Преминаваме към гласуване на Законопроекта Симеонов.
За – 2, против – няма, въздържали се – 16.
Народният представител Йордан Йорданов от ВМРО е уверил, тъй като е на друга комисия, че няма да гласува нито „против“, нито „въздържал се“, нито „за“.
Приключихме с първия Законопроект. Благодаря на господин Симеонов за представянето му. Жалко, че не срещна подкрепа, но това е мое мнение. Нямам право да изразявам мнението на цялата Комисията.
Преминаваме към втория Законопроект, № 054-01-51, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители от 5 юни 2020 г. – първо гласуване.
Имате думата, господин Александър Мацурев, да представите Законопроекта.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости! Имам възможността пред Вас да представя нашия законопроект, който предвижда промяна във формата и организацията на хазартния регулатор в Република България, а именно Държавната комисия по хазарта да се преструктурира в Държавна агенция по хазарта. Новосъздадената агенция ще е специализиран държавен орган към Министерския съвет, който ще изпълнява държавната политика в областта на хазарта и ще осъществява надзор върху хазарта и свързани с него дейности.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: В нашите компетенции, извинявайте, колега, са само два члена на предложението на госпожа Дариткова – чл. 14 и чл. 10. Целият закон няма смисъл да го представяте.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Член 10а.
На следващо място промените, които предлагаме, са промяна в чл. 10а от Закона за хазарта, която регламентира вноските за социално отговорно поведение. В сега действащата нормативна уредба е записано, че организаторите на хазартни игри правят годишни вноски за социално отговорно поведение в определените от Закона размери. С предложената промяна се добавя, че такава вноска се дължи за всеки издаден лиценз. В настоящия момент, независимо колко издадени лицензии има даден организатор, той дължи и, респективно, заплаща същата вноска като организатора, който има издаден един-единствен лиценз. С промяната се цели избягване на тази неравнопоставеност между отделните организатори на хазартни игри. Така предложената промяна ще бъде за насочване на повече средства за програми на Министерството на младежта и спорта за одобрени проекти за младежките дейности.
Предлагат се мерки и процедура по защита на уязвимите от хазартни дейности лица по чл. 10б до 10е. Както е известно, хазартните игри в много случаи водят до патологично разстройство, изразяващо се в пристрастяване и зависимост към тях. То се характеризира с неконтролируеми залагания извън всякаква граница на социално-приемливата или за забавление и активност, има сериозни последици за личността и за живота на залагащия. Тези лица трудно контролират стремежа си да играят хазарт, независимо че иначе могат да имат ясна представа за състоянието си.
Мерките за защита включват предупреждение за опасността от възникване на хазартна зависимост, поставени на обекти за хазартни игри и върху удостоверителни знаци за участие в хазартната дейност, както е уведомяване на участниците за възможността да се самоограничават чрез процедурата по Закона за участие в хазартните игри. Предлаганата процедура предвижда възможност за доброволно самоограничаване от игра на хазарт от лица, които са преценили за себе си, че тази дейност им вреди. Те ще имат право да заявят пред Агенцията желание да не бъдат допускани до обекти, в които се организират хазартни игри. Тези лица ще бъдат включени в регистър, като организаторите на хазартни игри ще бъдат длъжни да не допускат лицата от регистъра до съответните обекти. Предвижда се минимален срок за валидност на вписването, както и възможностите да поиска заличаване от този регистър.
В чл. 14 се правят следните промени. Предлага се разширяване на обхвата на хазартните игри, които могат да бъдат организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, като се предвижда на държавното предприятие да се предостави възможност да организира освен традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягване с коне и кучета, също така залагания на случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти и игри онлайн в игрално казино.
Развитието на технологиите непрекъснато променя хазартната индустрия чрез разработването на нови бизнес модели. Новите бизнес модели в областта на хазарта са ориентирани към синергия на предлаганите услуги, защитавайки традиционния онлайн хазарт поради възможностите, които създават новите технологии. В редица европейски държави онлайн хазарта предлага голямо разнообразие от продукти, като в повечето случаи тези услуги се предоставят от един интегриран сайт и потребителите могат да извършват както залози върху резултатите от спортни състезания, така и слотове. На слотове могат да играят в игрално казино.
На Държавното предприятия „Български спортен тотализатор“ трябва да бъде предоставена възможност да използват технологичните новости и нови европейски бизнес модели, за да се превърне в конкурентен участник и отговорен лидер на хазартния пазар, изпълнявайки основната си цел, осигуряване на повече парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България.
Освен увеличаване на бюджетните приходи и осигуряване на средствата за развитие на физическото възпитание и спорта, държавното предприятие гарантирано ще организира хазартната дейност при стриктно спазване на основните принципи за социално отговорен хазарт, защита на обществения интерес, контрол върху достъпа до хазартни игри с цел защита на участниците от хазартна зависимост, балансиран подход, информиран избор на потребителите, недопускане в хазартни игри на непълнолетни лица и други.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Комисията се е запознала и с двата законопроекта. Напълно е наясно, защото няма да го скрия, че става въпрос за много важни законопроекти – 23 млрд. 280 млн. лв. е оборотът от хазарт годишно в България. Какво повече да обясняваме? Много сериозни суми. Въпросът е да бъде урегулиран така, както е направен в цивилизованите държави. Апропо, пропуснах да кажа, че в Монако хазарта е 100% държавна собственост и държавен монопол.
Давам думата на господин Марков. След това ще дам думата на шефа на нашето Тото, също да си каже мнението.
АСЕН МАРКОВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ние отново ще вземем отношение само по текстовете, по които имаме компетенции. Министерството на младежта и спорта подкрепя предложенията, които се отнасят до дейността на „Българския спортен тотализатор“, на който министърът на младежта и спорта е принципал. Предложенията в Законопроекта, редакцията на чл. 10а, която предвижда насочването на повече средства от годишните вноски за социално отговорно поведение на организаторите на хазартни игри за всеки издаден лиценз ще създаде възможност за реализирането на повече дейности по програмите на Министерството на младежта и спорта, чиято цел е превенция и борба с хазартната зависимост.
В предложената редакция на чл. 14, ал. 1 от Закона за хазарта се дава възможност „Българският спортен тотализатор“ да разшири обхвата на хазартните игри, които организира. Предвижда държавното предприятие да има възможност да организира освен традиционна лотария – числови лотарийни игри, моментни лотарийни игри, залагания върху резултати от спортни състезания, надбягвания с коне и кучета, също така залагане на случайни събития, свързани с познаване на факти, и игри онлайн – игрално казино. Това е в унисон Спортният тотализатор да се превърне в конкурентен участник на хазартния пазар и по този начин да бъдат осигурени повече средства за развитието на физическото възпитание и спорта в България.
В чл. 14, ал. 2 от Закона за хазарта се предлага лотарийни игри да бъдат организирани от „Българския спортен тотализатор“ в собствени или наети пунктове или чрез използване на устройства за самообслужване, които са обозначени като пунктове за лотарийни игри. С предложението ще бъде постигната още една по-голяма ефективност по отношение на организирането на лотарийни игри, значително ще се намалят разходите, както ще се увеличат и приходите на предприятието.
Предложеният текст на чл. 14, ал. 6 не променя коренно досега действащите разпоредби и ММС подкрепя редакцията му. Предлагаме редакционна поправка в чл. 14, ал. 6, т. 1: „нуждите на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно туристическа дейност предвид заложените в закона за физическо възпитание и спорт приоритети и държавната политика“.
Предлагаме и поправка в чл. 14, ал. 6, т. 2, като досегашният текст да стане: „поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения, както и такива в държавни и общински училища“. Новите възможности на „Българския спортен тотализатор“, приети с поправките на Закона за хазарта, биха довели до повече постъпления за държавно предприятие, което е видно от техния финансов резултат дори в условията на извънредното положение през тази година. Тук информацията е за господин Ченчев от друг поглед.
За първото шестмесечие на 2020 г. приходите от лотарийни игри са в размер на 28 млн. 730 хил. 956 лв. или с 14 млн. 607 хил. лв. повече в сравнение с периода от 2019 г. Това е ръст с над 103%. Тези резултати очаквано биха довели до повече постъпления към Министерството на младежта и спорта и затова смятаме обосновано възможно разширяване на кръга на спортните обекти, които Министерството може да финансира.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Марков.
Давам думата и на господин Любомир Петров – изпълнителен директор на Спортния тотализатор – заповядайте.
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Да не преповтарям думите на господин Марков, ние подкрепяме напълно промените, внесени от госпожа Дариткова, тъй като организираме всичките си игри по социално отговорен начин. Също така нашите планове са да влезем много в дигиталното пространство, дигиталните игри. Това са онлайн казино и онлайн спортни залагания, тъй като това е един голям пазар, който е разпределен между много частни субекти и участници. Много добре следим тенденциите в другите европейски съседни нам държави, където голяма част от лотарийните игри са също държавен монопол и финансират спорта и спортните участия, както и ремонтите на училищни салони и така нататък.
Това накратко е от мен. Както казах, да не преповтарям думите, мненията, до 99% съвпадат с увеличение на приходите, увеличение парите на Министерство на спорта. Ние спазваме абсолютно всички мерки за социално отговорно поведение за всички игри, които ще направим в бъдеще, и на така наречените сел сървиз терминали, ще сложим достатъчно контроли затова лица под 18 години да не могат да участват чрез сканиране на лична карта и така нататък.
В онлайн приложенията има много мерки за контрол – това, от което много хора се притесняват, но ако някой от Вас е ползвал тези спарк, които са на път – електрическите коли, там приложението преди да можеш да отключиш една кола, тя ти сканира личните документи и преценява дали си над или под 18 години. Така че всички тези мерки, всички тези неща ще бъдат спазени. Все пак ние сме държавата и не можем да си позволим да излизаме от рамките на нормалното.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Петров.
Аз наистина съм трогнат, че Вие сте се замислили върху тези неща, ще кажа като училищен психолог, който дълги години е работил. В момента Вие знаете, че на практика законът не се спазва и ще Ви дам пример, един елементарен пример: точно срещу нашия парламент, зад „Цар Освободител“, руската гимназия „Александър Пушкин“, там на 50 м има казино. Факт ли е? – Факт е. Спазва ли се законът? – Не се спазва, на 100 м от българския парламент – това, което сме гласували.
Така че благодаря Ви много, че сте се замислили върху тези неща, защото аз лично ще го подкрепя Законопроекта Дариткова.
Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Ченчев.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители, господин Главен секретар, господин Изпълнителен директор! Аз ще започна с въпрос към Вас: имате ли информация дали Тотото е имало подобно предложение досега – държавният „Български спортен тотализатор“? По някакъв начин, след като всичко е облечено в толкова добри намерения, имало ли е подобно предложение от страна на държавния Тотализатор досега? Ако е нямало, защо, след като ще вдигнем постъпленията? Разсъждавайки, по логичен път няколко неща ме карат да се замисля. и едно от тях е следното: ясно е намерението държавният Тотализатор да повиши своите приходи, своите печалби най-вече. От друга страна, ние се борим с хазартно зависимите, което го окачествяваме и като болестно състояние. Да де, но в следващия момент държавният Тотализатор вече ще може според това предложение да организира лотарийни игри, че и залагания по електронен път и билетчета.
Разбира се, от БСП винаги сме били да има повече държава в обществено важните сектори, най-вече и по отношение на темата, така щекотливата и чувствителна, за българския спорт, разбира се, че няма човек в страната, който да се възпротиви да има повече пари за българския спорт. Същевременно обаче досега какво беше направено в тази насока, ако искахме повече пари за българския спорт, ама със същите добри намерения? В такъв случай защо досега управляващите например не предложиха да вкарат предложения да се вдигне процентът, който се дава на спонсорите? Казах, че само разсъждавам по въпроса.
Така че много са нещата, които просто трябва да се обсъдят между първо и второ четене, за да се стигне до едно наистина информирано решение за всичките народни представители. Но въпросът е досега държавния Спортен тотализатор имал ли е подобно предложение? Защото минаха много години, в които сме свидетели на събития, които доведоха до днешните, които се случват в държавата по отношение на хазарта и, разбира се, по отношение на спорта. Благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Петров, господин Ченчев зададе в първата си част разумен въпрос, може да отговорите на него. Във втората част не Ви съветвам да отговаряте, тъй като това си беше политически въпрос и е редно да се обсъжда в парламента с колегите народни представители.
Така че по първа част може да отговорите: досега имало ли е такъв? Всъщност, извинявайте, тук ми напомни заместник-председателката и тя е абсолютно права, Вие сте само от един месец, дали имате просто информация? Нямате най-вероятно. От един месец сте в Тотализатора.
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ: От два месеца съм. Нямам такава информация.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, моето не е изказване, а въпрос към вносителя: какво целите с тази промяна от Комисия към Държавна агенция? Каква е целта на занятието?
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Вносителят нека да обясни.
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ: Ако имах възможност в началото да Ви прочета всички мотиви, щяхте да разберете.
Дългогодишното изследване и синтезиране както на практиката на хазартния регулатор, така и на съдебната практика води до предложения в проекта на нови принципни решения, изменения и допълнения. Целта е с предложения да се замени съществуващото в момента частично фрагментарна правна уредба на регулаторния орган с по-подробна и ясна регламентация на неговата структура, функция и дейност. Промените са насочени към внасяне на яснота в статута на хазартния регулатор и осигуряване прозрачност в неговата работа, което от своя страна ще доведе до оптимизиране и повишаване качеството на осъществяваната от него дейност.
По отношение на структурата на хазартния регулатор, която следва да доведе до подобряване на функционалността и неговата администрация, е насочена към гарантиране на правата и законните интереси на правните субекти…
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: В нашата Комисия има следния ред – много да не се разпиляваме. В мотивите го пише този въпрос. Просто всички го знаем. Може само с едно изречение да отговорите – в мотивите го пише. Въпросът, който зададе господин Проданов, който е наистина разумен, в мотивите на закона пише по този въпрос.
Други въпроси има ли? Ако няма, преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува. Бройте и господин Марков, който каза, че гласува с групата си – с ГЕРБ.
За – 9, против – няма, въздържали се – 7.
Колеги, с това приключваме двете важни точки.
Благодаря на всички.
Закривам заседанието.

(Закрито в 15,15 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Славчо Атанасов


Стенограф:

Любка Самодумова
Форма за търсене
Ключова дума