Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Нна 22 юли 2020 г. от 14,30 ч. при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.07.2020 г. – първо гласуване.
2. Разни.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спортаП Р О Т О К О Л
№ 57

На 22 юли 2020 г. от 14,30 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.07.2020 г. – първо гласуване.
2. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, добър ден на всички! Имаме необходимия кворум и можем да започнем днешното наше редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Откривам редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Четиридесет и четвъртото Народно събрание с обявен дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.07.2020 г. – първо гласуване.
2. Разни.
Моля, колеги, да гласуваме по така предложения дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против – няма, въздържали се – няма.
Изключение прави господин Марков, който няма как да го броим.
Предложението се приема.
На днешното заседание присъстват: Даниел Инджиев – заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, госпожа Анна Джамбазка-Кирова – началник на отдел „Качество на производството“ при дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“.

Уважаеми дами и господа народни представители, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ, № 002-01-27, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 07.07.2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Току-що е постъпило становище от Държавната агенция за закрила на детето. Те подкрепят Законопроекта.
Сега ще дам думата на представителите на Държавната агенция за бежанците да представят Законопроекта.
Господин Инджиев, заповядайте.
ДАНИЕЛ ИНДЖИЕВ: Благодаря Ви.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ще Ви помоля да бъдете кратък, ясен и точен, защото всички сме чели материалите по Законопроекта.
Заповядайте.
ДАНИЕЛ ИНДЖИЕВ: Уважаеми дами и господа народни представители! Основната цел на измененията в Закона за убежището и бежанците е привеждането му в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и с препоръките на Европейската комисия по две наказателни процедури, които са открити срещу Република България. Със Законопроекта са изчистени всички препоръки, които Комисията отправя към страната ни.
Най-същественото изменение е свързано с представителството на непридружените деца, търсещи международна закрила. До настоящия момент това представителство се осъществява от представители на съответната община.
Със Законопроекта се предлага представителите да бъдат адвокати, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ. С тази стъпка, от една страна, се облекчава товарът, който пада върху няколко общини, в които има териториални поделения. От друга страна, подготовката, която имат адвокатите, които ще представляват непридружените деца, е на ниво, така че да могат да бъдат подпомогнати да изпълняват задълженията си и да се ползват от правата, които имат по Закон.
Освен това се спестява една допълнителна процедура за назначаване на процесуален представител на тези деца в самото административно производство. Адвокатът ще изпълнява едновременно ролята и на процесуален представител, и на представител като цяло на непридружените деца.
Другата част от промените са свързани с чисто практическото прилагане на Закона. Предлагат се да бъдат прецизирани процесуалните разпоредби, свързани с провеждане на процедурата така, че в условията на засилен миграционен натиск да могат да се спестят процесуални действия, но без да се гарантира качеството на окончателните индивидуални административни актове.
Прецизирани са разпоредбите, свързани със съдебното обжалване и свързани с прилагането на така наречения Дъблински регламент.
Това основно са промените, които се предвиждат в Закона за убежището и бежанците.
Считаме, че с приемането на тези промени ще бъдат изпълнени препоръките на Европейската комисия, което ще доведе до прекратяване на наказателните процедури срещу Република България. Благодаря Ви.
На разположение сме за въпроси.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, че бяхте абсолютно кратък и точен.
Само искам да добавя, че вече имаме две наказателни процедури от Европа точно по тази материя.
ДАНИЕЛ ИНДЖИЕВ: Да.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Потвърдете го – да, защото имаме две наказателни процедури.
Колеги, имате думата.
Кой желае да вземе отношение? Няма желаещи.
Аз не виждам и някакви спорове по въпроса.
Предлагам да преминем към гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.07.2020 г. – първо гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 17, против – няма, въздържал се – 1.
С това приемаме Законопроекта.

Преминаваме към точка втора:
РАЗНИ.
Някой има ли по точка втора нещо да обяви? Ако няма, благодаря на нашите гости за участието.
Колеги, закривам днешното заседанието и, както се казва, на добър час на този законопроект!

(Закрито в 14,38 ч.)ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Славчо АТАНАСОВ
Стенограф:
Красимира Коева
Форма за търсене
Ключова дума