Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Заседание на Комисията на 24 септември 2020 г. от 12,00 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
П Р О Т О К О Л
№ 59

На 24 септември 2020 г. от 12,00 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г. – първо гласуване
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-57, внесен от Полина Цветославова Цанкова-Христова и група народни представители на 25 юни 2020 г. – първо гласуване.
3. Разни.

Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 12,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта господин Славчо Атанасов.

* * *

ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, имаме необходимия кворум. Можем да започнем редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Предлагам следния дневен ред:
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г. – първо гласуване.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-57, внесен от Полина Цанкова-Христова и група народни представители на 25 юни 2020 г. – първо гласуване.
3. Разни.
Колеги, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.
За – 19, против и въздържали се няма.

Колеги, предлагам да преминем към:
1. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, № 054-01-77, ВНЕСЕН ОТ ПЛАМЕН ХРИСТОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 24 ЮЛИ 2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ
По законопроекта, колеги, в Комисията са предоставени писмени становища на Министерството на икономиката, Държавната агенция за закрила на детето и на Националната мрежа на децата. ДАЗД подкрепя изцяло законопроекта. Министерството на икономиката посочва забележки относно текстовете, тоест съгласни са, но между първо и второ четене трябва да се прецизират текстове. Трето, Националната мрежа за децата обръща внимание на редица неясноти, свързани с предложените текстове, и се получава, че Законопроектът не защитава и не опазва децата от тютюнопушене чрез правилните способи, но това също може да се оправи между първо и второ четене. Четвърто, Коалиция за живот без тютюнев дим подкрепя изцяло разширяването на обхвата и забраната за употреба на тютюневи и свързаните с тях изделия, но подчертава, че трябва да се предприемат необходимите законодателни мерки за осъществяване на адекватен и ефективен контрол.
Четох четирите становище. Тук не ми стана ясно какво точно искат да кажат, но предполагам, че между първо и второ четене някои неща трябва да се оправят.
Давам думата на вносителя – господин Пламен Христов, от името на вносителите на Законопроекта да изложи мотивите по точка първа.
Заповядайте, господин Христов.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Ще изляза от рамките на стандартното представяне на законопроект, като ще се опитам за някои от присъстващите, ако не е ясно точно каква е необходимостта от тази наша законодателна инициатива, да я обясня, тъй като при нашите срещи и консултациите с много заинтересовани в сферата организации и отделни лица стана ясно, че има неразбиране в обществото. Всички са останали с впечатлението, че тютюневите и нетютюневите изделия в момента са забранени за деца. На мен ми отне доста време да обяснявам каква е разликата. Затова ще си позволя да структурирам моето представяне – каква е законодателната уредба в момента; какво предлагаме да се промени и защо. После ще обърна внимание на всяко едно от становищата, които господин Председателят цитира.
Законодателната инициатива на ВОЛЯ е насочена към превенция на здравето на деца до 18-годишна възраст. Държа да подчертая, че всичко, за което ще говорим оттук нататък, всички ограничения, които се въвеждат, са само и единствено за деца – за лица под 18-годишна възраст.
Сега действащите текстове в Закона... Такава регулация има в Закона за тютюна и тютюневите изделия и свързаните с тях изделия, където в чл. 30, ал. 2 се казва: „Забранява се предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на и от лица под 18 години“. Допълнителните разпоредби в Закона дават определение какво е тютюнево изделие. Няма да го цитирам – всички го знаем, и какво е „изделие, свързано с тютюневите изделия“. Такива са: електронните цигари, контейнери за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин; обърнете внимание: изделия за пушене, различни от тютюневите изделия и вече както и изделие „Водна лула, несъдържаща тютюн“. Какво е изделие за пушене, различно от тютюневото изделие? Това са изделия на базата на растения: билки и плодове, които не съдържат тютюн, както и растения и вещества, забранени със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсурите, и обърнете внимание: и които могат да бъдат консумирани чрез процеса на горене.
В Закона за закрила на детето има регулация, която казва: „Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия на деца“. След това са копирани определенията какво е тютюнево изделие и изделие, свързано с тютюневите изделия са копирани от Закона за тютюна.
От цитираното дотук какво излиза? От една страна забранени всички съдържащи никотин субстанции, които могат да бъдат употребявани чрез електронните цигари. От друга страна, не са забранени тези, които не съдържат никотин, но само ако са чрез процеса на горене. Затова обърнах внимание специално. Тоест какво означава това. Ето тези изделия (показва фотоси с малки деца, които употребяват продукти, приличащи на цигари.), ще си позволя да използвам търговското им наименование „вайпове“, които пускат огромни димове. Те реално съдържат субстанция, която не съдържа никотин, съответно не е забранена от закона. Те не са чрез процес на горене, а са чрез процес на изпаряване, което също ги прави незабранени от закона. И тук, по този начин деца, дори първокласници не попадат под ударите на закона и тези, които предлагат и допускат употребата примерно в заведения. Затова какво предлагаме ние от ВОЛЯ?
Ние въвеждаме една забрана за употребата. До момента е забранено предлагането и продажбата. Ние предлагаме забрана за употреба. Нормално е всички ние да кажем: „Добре, как ще забраним на едно дете да пуши и ако то пуши как ще го накажем и какви ще са санкциите?“
В нашето предложение препращаме към ЗАН, където ясно е уредено за непълнолетни и малолетни какви са санкциите. Нашата цел не е да санкционираме детето. Нашата цел е неблагоразумните родители да бъдат допълнително дисциплинирани, знаейки, че е предвидена санкция, която родителите могат да понесат заради децата си. По този начин се надяваме малко повече да ангажираме родителите в превенцията от тези продукти.
Искам да обърна внимание на нещо друго, което е много важно. Нормално е да си зададем въпроса: защо трябва да въведем забраната тук, а примерно не се въведе строг контрол за този вид субстанции? Защото в България нашето проучване показва, че се внасят най-различни субстанции, които на много ниска цена достигат до нашите деца. Те се продават и покрай училищата. Законът забранява продажбата на никотиновите изделия покрай училищата, каквато забрана въведохме преди година, даже по-малко от година, но не забранява точно тези продукти, защото те казват: това е субстанция с есенция на портокал, няма нищо вредно в нея.
По отношение на всевъзможните субстанции за пушене, които в момента се предлагат на българския пазар, в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия има текстове, които би трябвало да уреждат регулацията на тези продукти. Изделията за пушене, различни от тютюневите, в чл. 43к е уредено например, че „производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от други държави членки на Европейския съюз изделия за пушене, различни от тютюневите изделия, за каквито говорим, се представят в Министерството на икономика – обърнете внимание: в Министерството на икономиката, като документите, които трябва да представя в Министерството на икономиката аз, като евентуален вносител на такъв продукт, е списък на всички съставки и техните количества, използвани при производство на такива изделия за всяка марка и всеки тип; декларация, че изделието за пушене не съдържа растения или вещества, които могат да бъдат класифицирани като наркотични и третият документ е дата на предоставяне на информацията по точка едно.
Би следвало по закон Министерството на икономиката да поддържа публичния регистър на тези изделия. Признавам си, доста усилия положихме, не успяхме да открием такъв регистър. От друга страна, за мен специално няма логика този тип продукти, които ще се регистрират от Министерството на икономиката по какъв начин Министерството на икономиката може да прецени дали те са вредни. Тук даже няма колаборация между Министерството на здравеопазването, РЗИ. Не са възложени контролни функции на РЗИ-тата и на някой, който може да прецени дали дадено нещо е вредно. Даже не се изисква както виждате декларация за изделието, че съдържа вещества, които не са класифицирани като наркотични. Тук вече сме лишени и от контрол, и от адекватен начин на регистрация и ако щете на легализиране на даден продукт на българския пазар.
Един от доводите на всички, с които разговаряхме, по всяка вероятност някой от Вас ще го повдигне съвсем резонно, е една директива на Европейския съюз, която изисква нотификация на забраната на този тип продукти. Това наистина е така и когато беше отворен последния път Закона за здравето, имахме същата тази инициатива, която беше внесена и в Закона за младежта, и в Закона за здравето, и в Закона за тютюневите изделия. Тогава наистина, ако правим промяна в Закона за тютюневите изделия, би следвало да се иска нотификация, защото директивата на Европейския съюз е категорична в тази посока.
Има още едно твърдение, становище на Европейския съюз, което е свързано със следващия законопроект – за енергийните напитки, но това е абсолютно относимо и тук, в който се казва, че всяка една държава е суверенна да въведе възрастови ограничения на определени продукти, без да се иска нотификация – когато се отнася до здравето на деца. Това нещо нашата сътрудничка ще Ви го даде. Точно това е питане и отговора на Комисията в Европейския парламент. (Реплики от председателя на Комисията Славчо Атанасов при изключени микрофони.)
Така е, но в случая въвеждаме възрастови ограничения.
В Становището на Министерството на икономиката се сочи, че предложението е ненужно, тъй като тази забрана е действаща към този момент. Всичко, което казах до момента, обяснява защо това не е така. От всички останали становища аз бих обърнал внимание най-вече на Държавната агенция за закрила на детето, където получаваме пълната подкрепа. Другите становища, които цитира уважаемият председател, просто ще ги оставя настрани, тъй като там без да искам да засегна някого, не е изключено и е напълно нормално предвид дейността на тези организации, които са дали становища, да имат друг интерес, а не чисто и само здравето на децата ни. Много Ви благодаря.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Христов.
Колеги, има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа колеги народни представители, гости! В мотивите на внесеното предложение за промяна в Закона, разбира се, няма как да не приветстваме такава загриженост по отношение на общественото здраве, особено, когато се касае за подрастващи деца. За нас винаги това е стояло като основен приоритет – здравето и грижата за нашите деца. Разбира се, че има много изкушения, много предизвикателство в днешно време пред нашите деца. Ние сме хората, които трябва да проявим своята воля, отговорност по отношение на регламентацията и нормативното уреждане на всички онези изкушения, които съпътстват днес ежедневието на децата ни.
Чух много добре Вашите аргументи и мотиви. Факт е, че това, което ни раздадохте като становище, че би трябвало да бъде обект на национално законодателство, но на мен не ми е достатъчно въпросът дали наистина не е добре да проверим през Правна дирекиця на парламента дали се налага все пак да има такава нотификация на въпросното предложение. Виждам, че това би могло да бъде от интерес и свързано само с национална законодателна политика, но все пак не е лошо да имаме такова становища. Може би и допълнително становище по отношение на всички, които казахте, обяснения за тези продукти, от Министерството на здравеопазването. Също трябва да има становище.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря на госпожа Лечева.
Реплика от вносителите. Ще Ви помоля да са кратки, защото сме запознати с двата законопроекта.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Увяжаема госпожо Лечева, абсолютно резонен е въпросът Ви. Точно затова казах, че ако бяхме внесли тази промяна, както е абсолютно резонно да бъде внесена в Закона за тютюна и тютюневите изделия, тогава задължително подлежим на нотификация. В случая умишлено я изтеглихме, бяхме я внесли, изтеглихме я и затова остана в този Закон, тъй като този Закон не е основният закон. Тогава в един допълнителен закон, който обхваща малка група от неселението е позволено без нотификация. Ако обърнете внимание, въпреке че не сме го подчертали, се говори за Литва и Латвия – там става за енергийните напитки, но те не подлежат на санкция според Европейския съюз, тъй като не са поискали нотификация за енергийните напитки. Правя такъв паралел, за да се схване начинът на мислене, тъй като и енергийните напитки, и тютюневите изделия за деца са еднакво вредни според нас.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви.
Госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Уважаеми колеги, убедена съм, че всички ние тук, народните представители от различните парламентарни групи, можем и трябва да се обединим, независимо от политическите си пристрастия, поне в едно – и това е здравето на децата, бъдещето и здравето на нашите деца. Ние от „ВОЛЯ“ сме последователни в политиките си за защита на децата и тяхното здравословно развитие. Сигурна съм, че и Вие също сте загрижени и не бихте подценили опасностите и доказаните вреди, които предизвиква консумацията на енерийни напитки и на тютюневи изделия от деца. Това е и причината да внесем Законопроект за изменение на Закона за закрила на детето, в който се предлага да се забранят употребата, продажбата, както и предлагането на всички нетютюневи изделия за пушене на лица под 18-годишна възраст. За първи път в самия Закон за закрила на детето се урежда забрана за употребата на подобни изделия от деца. До момента беше уредена само забрана за продажба и предлагането им. Ще има санкция и за лица, които допускат употреба, предлагане и продажба на забранените от Закона продукти.
Смятам, че ние като отговорни и загрижени народни представители, като родители, които има в тази зала, сме длъжни да направим поне това, за да повлияем върху ограничението на потреблението на енергийните напитки и нетютюневите изделия за пушене. Всеки един от нас е отговорен за това. Здравето на нацията ни, на децата ни е национален приоритет, надявам се да го припознаете и да стане приоритет на всички ни, като подкрепите това предложение и следващия законопроект.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Реплика към госпожа Георгиева?
Други изказващи се?
Заповядайте, господин Динев.
ГЕОРГИ ДИНЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Председател.
Аз ще се присъединя към колегите и ще приветствам вносителите на този законопроект. Ние от групата на ГЕРБ ще подкрепим на първо четене Законопроекта, като своевременно ще направим наши предложения между първо и второ четене. Обсъждахме и казуса с нотификацията в нашата група. Предполагам, че ще възникнат и други неща, които ще внесем между първо и второ четене, но като цяло Законопроектът ще бъде подкрепен от нашата група.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Динев.
Реплики към господин Динев?
Аз като председател ще взема отношение. След като прегледах двата законопроекта смятам, че между първо и второ четене ще имаме доста работа, колеги от „ВОЛЯ“. Госпожа Лечева неслучайно засегна един въпрос с Правна дирекция, затова аз също ще подкрепя законопроекта на колегите. Ще кажа, че и втория ще подкрепя, но между първо и второ четене ще поработим доста – после ще Ви обясня защо.
Колеги, преди гласуването ще Ви кажа кой как ще гласува от колегите, които отсъстват от заседанието. (Председателят информира как ще гласуват отсъстващите народни представители, за да бъде зачетен гласът им.)
Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Искам да внеса уточнение по отношение на нашата позиция. Ние няма да участваме в това гласуване само заради това, което казах – че е необходимо преди да се пристъпи към изразяване на каквато и да е позиция, искахме да видим становището на Правна дирекция дали има необходимост от нотификация и допълнителни становище по тези законопроекти, свързани със становища от Министерството на здравеопазването и така нататък.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Госпожо Лечева, това е много ясна позиция. Това обаче означава, че преброителите не трябва да зачитат гласовете на присъстващите и отсъстващите народни представители от „БСП за България“.
Който е съгласен да бъде подкрепен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24 юли 2020 г., моля да гласува.
За – 13, против и въздържали се няма.

Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, № 054-01-57, ВНЕСЕН ОТ ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 25 ЮНИ 2020 Г. – ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ.
Колеги, същият законопроект е бил гласуван на първо четене през 2011 г. от парламента на България. Между първо и второ четене обаче ние търсим нотификация от Европейския съюз. В тази нотификация две от държавите от Европейския съюз се противопоставят на предложението. Затова законопроектът не е гласуван на второ четене в парламента. Но 2011 г. не 2020 г.?! Така че при всички случаи ще трябва да минем през нотификация. Този път колегите от европейските държави може да мислят по друг начин.
Сега давам думата на вносителя – много Ви моля кратко да защитите Законопроекта.
ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
Ще се постарая да е кратко. За всички е ясно, че употребата на енергийни напитки безспорно и доказано влияе върху здравето на децата. Бях си направила труда да изнеса много научни факти с доказателства, но поради краткото ми предоставено време, ще ги пропусна.
В продължение на това, което споменахте за приетия през 2011 г. и предложен от Министерския съвет (шум и реплики), да, действително е приет на първо четене, след това подлежи на нотификация, но две страни членки отказват и са против. Тук искам да обърна внимание на годината: 2011 г., но най-важното е, че на европейско ниво редица държави са въвели забраната след тази година – за употреба на енергийни напитки от деца.
Тук ще спомена нещо много важно. Тези държави са Румъния, Литва и Латвия, като Латвия е въвела тази забрана през 2014 г. и е последвана от Литва през 2016 г. Останалите държави членки подкрепят този национален законодателен подход, като също са предприели свои мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки и са единни за защитата здравето на децата и намаляване употребата на енергийни напитки от тях.
Искам да обърна внимание какво е действащото законодателство в момента у нас по отношение на енергийните напитки. В нашето законодателство липсва определение за подобен тип напитки. Те могат да бъдат причислени към чл. 2 от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на храни към напитки с високо съдържание на кофеин или храни с добавен кофеин със съдържание по-голямо от 150 мг на литър. Но, нашето предложение е напълно в синхрон със законодателния подход и уредба, която са въвели други държави членки и ние предлагаме следното. Въвеждаме за първи път определение за енергийна напитка, като то е напълно в съответствие с определението, което са въвели и други държави членки и е такова, каквото е възприето в редица актове на Европейския съюз. Въвеждаме забрана за продажбата, за купуването и предоставянето по какъвто и да е начин на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст. Забраняваме и продажбата на енергийни напитки в помещения на или в рамките на 50 м от всяка входна точка на учебни заведения, като изключваме висшите учебни заведения. Въвеждаме и санкция за тези, които продават, купуват или предоставят енергийна напитка на лице под 18 години.
Тук искам да обърна внимание и да изразя отношение по получените становища. С риск да се преповторя по становището на Министерството на здравеопазването от 2011 г. за сходния законопроект , двете отрицателни становища са на Австрия и Чехия. Това е стара процедура и след този период, отново обръщам внимание, три държави членки са въвели забраната за употреба на енергийни напитки от деца и са направени редица нови изследвания за вредата на тези напитки. Вече действително е променен законодателният подход на държавите членки. В раздаденото Ви становище отговорът, който е получен от Европейския парламент, на държавата членка, която е въвела без нотификация тази забрана, е, че не подлежи на санкция, тъй като ограничаване от държавите членки на консумацията на определени стоки от непълнолетни лица на основата на общественото здраве е част от националните политики в областта на общественото здраве, за които държавите членки имат пълна компетентност и е в съответствие с Договора за функциониране на Европейския съюз. Иначе казано, общественото здраве на децата е от национално значение и държавата членка има суверенитет да въвежда ограничения в националното си законодателство за някои стоки, когато се касае за здравето на децата.
Искам да допълня и да направя една редакционна поправка. Водени от аргументите в становището на Министерството на икономиката, според което се иска в нашия законопроект да се премахне забрана за закупуване на енергийни напитки, моля, господин Председател, да направим редакционна поправка в чл. 54а, ал. 1 думата „закупуването“ да се замени с „употребата“. Целта на нашето предложение...
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Ние не сме водеща комисия, това водещата комисия може да направи. Благодаря Ви.
ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА: Само още нещо.
Целта на предложението ни ще има дисциплиниращ ефект над родители и настойници и по този начин ще бъдат стимулирани да осъществяват активен контрол по отношение употребата на енергийни напитки от децата им. Отговорността спрямо тях ще се реализира по Закона за административните нарушения и наказания, за което мога да Ви информирам.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Давам думата на колегите от Комисията.
Госпожо Георгиева, да, моля да бъдете кратка. Мисля, че на Комисията е ясно.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Да, горе-долу е ясно, но искам да добавя няколко неща, които не чух, и смятам, че е добре да си ги припомним, когато става въпрос за здравето на децата на България. Вредите, които се нанасят вследствие на употребата на енергийни напитки, върху здравето са: затлъстяване, хиперактивност, увреждане на бъбреци, черен дроб, задух, сърдечни проблеми. Това са само някои от тях.
Всички много добре знаем, че е имало много случаи, в които деца са попадали в болници след прекалено голямата употреба на енергийни напитки. Смятам, че това е много важно нещо и е хубаво да бъдем обединени.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Георгиева.
Ще добавя, че не е нужно да го казвате, тъй като в тази Комисия всички сме бивши спортисти и сме наясно, че тези енергийни напитки вредят особено на подрастващото поколение. Колегите са напълно наясно за какво става въпрос.
Заповядайте, господин Апостолов.
СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Председател, искам да добавя, че групата на ГЕРБ сме напълно съгласни с мотивите на госпожа Георгиева. Подкрепяме ги и ще гласуваме за законопроекта.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Заповядайте, госпожо Лечева.
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА: Принципно двата законопроекта са идентични и касаят едни и същи практики, бих казала нормативни практики, които трябва да бъдат изчистени с предварителни становища. Нашата позиция ще остане същата, както на предишния закон.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-57, внесен от Полина Цанкова-Христова и група народни представители на 25 юни 2020 г.
За – 13, против и въздържали се няма.
Колеги, приехме втория закон.

По точка трета
РАЗНИ
Някой има ли да каже нещо по тази точка?
Няма.
Да, заповядайте, но кратко и ясно.
ПЛАМЕН ХРИСТОВ: Искам да благодаря на всички колеги. Искрено се радвам, че днес дадохме още един повод нашите деца да се гордеят с нас. Искрено се надявам, че колегите от БСП на второ четене и в обсъжданията и предложенията между първо и второ четене ще променят позицията си. Благодаря още веднъж.
ПРЕДС. СЛАВЧО АТАНАСОВ: И аз благодаря на вносителите.
Колегите от БСП са достатъчно разумни хора и си мисля, че те също ще погледнат отново законопроектите.
Благодаря, закривам заседанието.

(Закрито в 12.40 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЛАВЧО АТАНАСОВ
Стенограф:
Емилия Огнянова
Форма за търсене
Ключова дума