Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Стенограма от заседание 28.10.2020 г.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия по въпросите на децата, младежта и спортаП Р О Т О К О Л
№ 62

На 28 октомври 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен доклад за младежта за 2019 г. № 002-00-28, внесен от Министерски съвет на 15.10.2020 г.
2. Проектодоклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24.07.2020 г. – приет на първо гласуване на 8.10.2020 г.
3. Разни.
Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 12,30 ч. и ръководено от заместник-председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта господин Стефан Апостолов.

* * *

ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, добър ден! Имаме необходимия кворум и можем да започнем.
Откривам редовното заседание на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Четиридесет и четвъртото Народно събрание с обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за младежта за 2019 г. № 002-00-28, и проект на решение на Народното събрание, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2020 г.
2. Проектодоклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители на 24.07.2020 г. – приет на първо гласуване на 8 октомври 2020 г.
2. Разни.
Колеги, да гласуваме предложения дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Дневният ред се приема.
На днешното заседание присъстват от Министерството на младежта и спорта: господин Николай Павлов – заместник-министър и госпожа Милена Андреева – директор дирекция „Младежки политики”.
Уважаеми дами и господа народни представители, преминаваме към точка първа:
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2019 Г. № 002-00-28, И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 15 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Годишният доклад за младежта се изготвя на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за младежта. Документът представя обобщена информация за реализирани политики, мерки, дейности насочени към младите хора в страната.
Давам думата на господин Павлов да представи Доклада.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Уважаеми господин Апостолов, уважаеми дами и господа народни представители! Годишният доклад за младежта представя информация за състоянието на младежта в страната и отчита предприетите мерки от страна на отговорните институции в изпълнение на целите на държавната политика за младежта през 2019 г. И тази година за целите на Доклада, Министерството на младежта и спорта инициира реализирането на национално представително социологическо проучване сред младите хора в страната, на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. Въпросите, които заложихме в проучването, следват основните теми и приоритети на Националната програма, Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г. Сигурен съм, че сте се запознали.
Съвсем накратко, по някои основни теми от Доклада. В първите раздели той представя профила на младите хора и основните им демографски характеристики, следва подробно описание на реализираните от отговорните институции мерки съответстващи на вече споменатата Национална стратегия за младежта. В Доклада са използвани данни от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ и други национални и международни проучвания, свързани с тематиката на документа и отчетния период.
Някои от основните акценти от предприетите от институциите мерки, от изводите от проучването са: младите хора, младежта, която е ограничена – 15-29, според документите. В България имаме малко над 1 млн. и 40 хил. души. По-голямата част, не е изненадващо естествено, живеят в градовете. Една по-малка част, но в никакъв случай, която не следва да се пренебрегва – над 250 хил. са в селата.
Ключов въпрос относно младите хора е индикаторът за степен на удовлетвореност относно живота им и според проучването излизат високи нива на удовлетвореност сред младите хора, които посочват, че са удовлетворени или по-скоро удовлетворени от начина си на живот.
Работещите млади хора основно работят в населеното място, където живеят. По-голям дял от тях – над 60% са доволни от настоящата си работа. Структурата на безработните лица – особенно място заема младежката безработица знаете. В средносрочен план намаляването на безработицата и повишаването на заетостта сред младите хора се разглежда като основен фактор за постигането на целите заложени в Стратегията „Европа 2020“. Може да се отбележи и, че през изминалата 2019 г., наред с общия тренд за понижение на безработицата и младежката безработица бележи своето намаление – по-малко млади хора имаме, които са без работа или в търсене на работа в бюрата по труда. По данни на Агенцията по заетостта резултатите през 2019 г. са в съответствие с общата тенденция, както споменах, на намаляване на безработицата сред младежите, включително и групата на най-активните такива така популярните NEETs – младежи, които нито се учат, нито се обучават, нито работят.
Подобряването на качеството на живот на най-уязвимите групи в обществото, естествено, е част от политиката в областта на социалното включване. Тя се осъществява чрез редица програми и мерки, включително такива, които са насочени към децата и към младежта. Младежите в уязвимо положение в много по-голяма степен се нуждаят от подкрепа свързана както с прехода им към самостоятелния живот, така и с предоставянето на възможности за реализация и създаване на условия за пълноценен живот в обществото. Социалните услуги са важен елемент при подкрепа на младежите, независимо дали се консултират, осъществяват работа по превенция на рисковете или подобрение на качеството на живот.
В изпълнение на приоритета насърчаване на здравословния начин на живот, министерството, което представлявам, администрира изпълнението на програма „Спорт за децата в свободното време“. Мога да отбележа, че през изминалата година са реализирани 170 одобрени проекта, по 40 вида спорт в 64 населени места, с общ брой участници 7000 деца и младежи, под ръководството на над 300 спортни специалисти. Тази програма е финансирана от Министерството, средства в размер близо на 920 хил. лв.
По програма „Развитие на спорта за учащите“ Министерството на младежта и спорта финансира проектите на три многоспортови организации през миналата година: Българска асоциация спорт за участие, Асоциация за университетски спорт „Академик“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск. Броят на участвали в безплатни спортни занимания ученици, студенти и деца в риск през 2019 г. е около 9000, като проектите са финансирани със средства общо в размер на 350 хил. лв.
Един от важните подходи за повишаване мотивацията на изявените млади спортисти, който ММС продължава да прилага, приложен е и през изминалата 2019 г., и това е отбелязано в Доклада, са мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта. Откриването, насочването и задържането на талантите в спорта са водещи фактори, естествено, за формиране на позитивни примери за децата и младежтите, като ежегодно по тази програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби ММС осъществява финансово стимулиране чрез стипендии на ученици за подпомагане развитие на спортния им талант.
През 2019 г. по Програмата са изплатени общо 389 стипендии, през 2018 г. те са били 282 – виждаме голямо повишение, което, естествено, се дължи на по-добрите резултати, които са постигнали младите спортисти. Те са в размер на 335 хил. лв. в сравнение с 272 хил. лв. година по-рано.
Няколко думи за програмите конкретно Министерството на младежта и спорта насочени към младежта; Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на 2019 г., която сме формирали като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение, в съответствие с принципите на Закона за младежка, приоритетите на Националната стратегия за младежта и европейската политика за младежта. Подкрепяли сме проекти по актуални и наболели теми като агресията сред младите хора, рисковото поведение, промотирането на здравословния начин на живот и превенцията на зависимостите сред младите хора. Министерството на младежта и спорта подкрепи 41 проекта през миналата година за 2 млн. лв. – Националната програма за младежта, проекти с насоченост към развитието на младежката работа, младежкото предприемачество и активизирането на младите хора в малките населени места, бяха подкрепени от нас през изминалата 2019 г.
Опитах се да маркирам съвсем накратко някои основни моменти свързани с младежта и конкретно с тематиките, които разглеждаме в Комисията. Очаквам Ваши коментари и въпроси. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Павлов.
Аз мисля, че всички са чели Доклада и са запознати в детайли с неговото съдържание, имаме го изпратен на нашите мейл адреси, така че Вашето изказване беше достатъчно изчерпателно.
Колеги, както вече чухме в Доклада на вносителя, за младежта за 2019 г. съдържа детайлен анализ за състоянието на българските младежи в различни аспекти и приоритети залегнали в Националната стратегия за младежта. Резултатите от реализираното национално представено социологическо проучване сред младите хора между 15 и 29 години, както и данни от НСИ, ЕВРОСТАТ и други показват, че някои тенденции като например: по младежката безработица, броят на отпадналите от образователната система и други, бележат трайно намаление от 2017 г. назад. Други запазват приблизително същите параметри без промяна. Искам да Ви информирам, че национално представената младежка организация „Младежки глас“ и „Български младежки червен кръст“ са възпрепятствани по обясними причини и не могат да присъстват днес, но изрично изразяват подкрепата си с Доклада за младежта за 2019 г.
Колеги, откривам разискванията – имате думата.
Господин Ченчев, заповядайте.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Председател.
Дами и господа народни представители, уважаеми гости! Като важна тема безспорно, Българската социалистическа партия има последователна позиция. За нас това е доста чувствителна тема. Ние в предишни доклади, които са ни били представени тук в Комисията, сме изразявали своето становище и тъй като от министерството винаги са заявявали именно това – трайна тенденция на подобряване на резултатите, няма как да се съгласим, защото за нас има някои тревожни неща. Отчитаме това, че Докладът се е опитал да обхване политиките в областта на младежта, но показва тези тревожни тенденции според нас. Аз ще Ви дам няколко примера. В Доклада се говори за Националната стратегия за младежта 2010а – 2020 г. – имаме ли анализ на тази стратегия, защото вече сме в края на нейния период? Какво се е случило за тези 10 години? Какви са трайните тенденции там? Какво ще заложите в новата стратегия за младежта, защото това са важни въпроси за бъдещето на България?
Докладът, като имам предвид тревожни тенденции, пише както каза уважаемият заместник-министър, че в селата не бива да бъдат подценявани младите хора, тъй като там има 250 хил., поправете ме ако греша, млади хора, които се обучават и получават своето образование в българските села. Да, но в Доклада се казва, че по-малко деца в селата завършват средно образование. И това е в същия този доклад. А забележете 81 хил. никога не са ходили на училище, така че очевидно тук не става въпрос за… Пари има, и пари по програми са разходвани, въпросът е тези пари как са разходвани и тяхната ефективност? Защото в Доклада пише цитирам: „Различните условия за образование сред децата са предпоставка за проблеми при тяхната последваща реализация.“ Защо има различни условия за образование – това е тема за съвсем отделен анализ и аз мисля, че трябва да се обърне сериозно внимание.
В Доклада пише, че най-голям дял на учениците заминали в чужбина – 7500, или 46%, следван от дела на напускащите поради нежелание да учат са близо 10%. Това също е проблем и то проблем именно на тези програми – прилагат ли се или пък не са достатъчно ефективни?
Прави ми впечатление, че на отчет в детските педагогически стаи се водени 9167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления. Броят им нараства с близо процент. Снети от детска педагогическа стая, забележете 44%, поради навършване на 18-годишна възраст, а не поради това, че има някакъв позитив от прилагането на дадена програма. Забележете нещо, които според мен поне, е тревожно 35% от младите с висше образование, живеят с родителите си. Това вече е една възраст, която не би трябвало да предполага подобно нещо.
Отчита се висока зависимост на младежите от материално подпомагане от страна на родителите, забележете, до късна възраст. Тази тенденция се запазва в годините. Това го пише в Доклада, а не го казвам аз. Похвално е това, че се прави такава анкета за поредна година, но 46% от младите хора пушат, 42% признават, че употребяват твърд алкохол, а едва 33%, защото господин заместник-министърът говори за една удовлетвореност от страна младите, което отчита и Докладът, но числото 33% от младите казват, че само 33% работят по специалността си, и прочие, и прочие данни, които можем да споменем. За нас наистина това е тревожно. Може би трябва и госпожа Андреева, която е директор на дирекция, да ни обясни доколко са ефективни тези политики, защото както стана ясно, очевидно пари има, но разходването, ефективността на програмите, според нас, е важна. Нашата парламентарна група няма да подкрепим този доклад. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Господин Павлов, давам Ви думата.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Ченчев, както и Вие отбелязахте, така и ние сме се постарали в нашия доклад да представим нещата така, както ги е видяло социологическото проучване, така както са ги видяли всички колеги от ведомства, от които събираме информация за изготвяне на доклада, така и на база нашата работа – анализ в ММС.
Естествено, има области, сектори, числа и проценти, които показват, че има сектори, в които е нужна още работа, съсредоточаване на силите и така нататък. Без съмнение не всички проблеми са разрешени, съществували са преди, съществуват сега и ще съществуват и занапред. Младежите са една от най-активната част на обществото ни – 15 и 29, сами разбирате, това е турболентен период за всеки човек в неговото развитие. Преминава се от завършване на средно образование, към университет, семейство и така нататък. Така че не случайно имаме целенасочена политика, насочена към младежта, не случайно има и Национална стратегия, не случайно гледаме и този доклад и го представяме на вниманието на народното представителство година след година.
Някои ремарки по темите, които засегнахте. За Националната стратегия за младежта – прав сте, действащата към момента е към своя край – 2010а – 2020 г. Един от приоритети на министерството през последната година и половина, а и по-назад е именно подготовката на новата такава 2021а – 2030 г. Важен, стратегически документ за един дълъг 10-годишен период, тъй че работата сме я започнали не от вчера и от днес, а от година и половина насам бяха извършени срещи с младежи организирани или не в много населени места на страната – мисля, че са над една дузина, над 12 – от Русе до Благоевград, от Видин до Бургас, също бяхме в Кърджали, бяхме в Сандански. Извършихме и работа с организациите на младите хора. В момента сме на ниво междуведомствена работна група, като сме към финала на процеса на подготовка и на представяне на плана за нова национална стратегия за младежта. Тази, която изтича към момента, естествено, правейки доклада година за година, ние буквално всяка една изминала година анализираме това, което се е случвало в сферата на младежта, защото основните политика се движат именно на базата на приоритетите заложени в тази национална стратегия. В бъдещата планираме три стратегически оси – образование и заетост; ангажираност, участие, равни възможности; социално благополучие. Анализът и доброто, което има в изминаващата, приключващата стратегия, естествено, ще намери място и в новата. Естествено, тя си ни седи като един основен документ, по който се движим, и изводите от това, което се е реализирало, това което сме направили и това, което може да се подобри, ще бъде застъпено и в новата. Естествено, в новата, изминало е време от тогава когато е била подготвена старата, ще се стараем да е възможно най-модерна, работеща и гъвкава в синхрон с новото време, в което се намираме и динамичния начин на живот за всички – най-вече за младите хора.
Няколко думи за младите в малките населени места и селата. Числото, което цитирах е живеещите в села, една част от тях се учат там в училище. Не случайно приоритетна в нашите програми са програми насочени именно към младите, активизация на младите в малките населени места. Защото очевидно там има определени дефицити, които намираме и в социологическото проучване, да речем за пълноценно прекарване на свободното време, тъй че политики насочени към младите в малките населени места са нужни – има ги и би трябвало да се развиват още по-добре и в бъдеще, така че те да получават възможно най-добри условия, както и връстниците си в големите градове за образоване, развитие, уплътняване на свободното си време, възможности за спортуване, възможности за предприемаческа активност и така нататък.
Пушенето, пиенето, алкохолът, хазартните зависимости – тенденции на световно ниво. За съжаление и ние не можем да избягаме от тях, но както споменах, конкретно една от програмите на ММС е изключително, изцяло насочена към тази тема. Една от двете ни младежки програми е насочена изцяло върху темата за агресията и зависимостите. Това ще рече, че тема, която и ние сме установили, че е актуална, важна и боренето с нея ще благоприятства по-доброто, психологическо, физическо и социално благополучие на младите ни хора.
За младежката престъпност сме отворили цяла глава. Все пак имаме подобрение в числата, заведените на отчет в детските педагогически стаи на отчет малолетни и непълнолетни, са 3101 за 2019 г. като в сравнение с 2018 г. броят на новозаведените все пак намалява с близо 11% – 10,8%. Естествено, притеснителна тенденция е, че както и Вие спомехте, отписаните са отписани просто, защото са навършили възрастта, а няма промяна в тяхното поведение. Близо половината са такива, но все пак отчитаме, мисля над 30%, при които все пак е установено някаква промяна в това им девиантно поведение и затова са снети от отчет.
Последно, ако позволите, работещите по специалността си, също една световна тенденция на все по-динамичния свят, в който се развиваме. Според статистики професии, в които се влиза днес, след 10 години дори няма да съществуват, тъй че и за българските младежи е много ключов онзи момент за избиране на специалността, така че да не останат разочаровани вбъдеще. Тогава когато завършат да успеят да намерят реализация на това, което са учили. Тридесет и три процента наистина говорят достатъчно красноречиво, че са нужни усилия, които се и полагат, в този момент на избиране на специалност, те да имат този информиран избор, да изберат това, което наистина им харесва, и това което наистина ще е переспектива четири, пет години при тяхното завършване, да намерят своята реализация и да работят. Светът наистина е толкова динамичен, че понякога и младите правят грешки, а и развитието на нещата просто способства за това едни или други професионални направления във времето да имат по-голяма тежест и по-голямо търсене или обратното.
За младите, които живеят при родителите си, също бих споменал, че е една световна тенденция. Да, при северните народите процентите са много, много по-ниски. Трябва да отчитаме и народопсихологията ни – не е толкова фатално, мисля че родителите са опора и подкрепа на младите си хора. Може само да се радваме, че е така. От там нататък по-добрите условия за реализация на пазара на труда, ръстът на доходите и благоприятното икономическо развитие на страната, естествено, ще способстват все повече и повече младите хора наистина да излизат от семейството, да заживяват сами. Това са ред фактори, които са преплетени, които за нашия южен и балкански регион не са ни толкова чужди и може да си ги обясним наистина и с традиции в нашето общество, а не толкова с някаква абсолютно негативна тенденция, със знак минус. Опитах се да бъда кратък. Благодаря.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Благодаря, господин Павлов.
Господин Ченчев, заповядайте – като реплика.
ИВАН ЧЕНЧЕВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Заместник-министър, може би даже не точно като реплика, приемете го като отношение. Казвате, че се работи по нова национална стратегия и то за нов 10-годишен период. За да се работи по такава стратегия, Вие трябва да имате анализ на старата стратегия, която до момента беше в сила. Ако имате такъв анализ, който мисля, че е задължително, за да може да се опрете на този анализ, да го ползвате като препоръка, като практически опит и да стъпите на следващия документ. Ако имате такъв анализ, най-чистосърдечно Ви моля да го дадете и на членовете на тази комисия, за да се запознаем с този 10-годишен период и Вашия анализ.
Аз Ви похвалих за Доклада, защото сте положили старание. И то се вижда. Даже Докладът, бих казал, че отразява реално какво се случва в България – по отношение политиките на младите хора. Но тъй като ние всички говорим тук в тази зала, говорим и с общинската администрация, говорим с общинските ръководства, говорим с хората по общини, които отговарят за спорта в тези общини и виждаме много несъответствия. Например казах Ви: явно пари се дават и се отпускат, програми има, има и едно трето нещо там – дали се прилагат правилно, дали са толкова ефективни, кое от двете? Но всъщност има и трето и то е контролът, защото много от хората, които са по изпълнението на тези програми, много от хората, които отговарят за спорт по общините, търсят контакт с нас и казват, че няма никакъв контрол или контролът е направен проформа. Даже мога да Ви дам такива примери – когато поискате съм на разположение. Затова казвам: не толкова заради самия доклад и това, което пише в него в същност отразява дейностт, а колкото поради тези причини, които изброих – неефективността на програмите, ние няма да го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, други изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Колеги, моля да гласуваме за приемане на Годишен доклад за младежта за 2019 г. № 002-00-28 и Проект за решение на Народното събрание, внесени от Министерски съвет на 15 октомври 2020 г.
Гласували 18 народни представители: за 11, против 5, въздържали се 2.
Докладът е приет.
Благодарим на господин Павлов за участието.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ПАВЛОВ:Благодаря и аз за дискусията. Успех в работата Ви.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.

ПРОЕКТОДОКЛАД ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, № 054-01-77, ВНЕСЕН ОТ ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 24 юли 2020 Г. – ПРИЕТ НА ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА 8 ОКТОМВРИ 2020 Г.
Колеги, започваме с Доклада за второ четене.
Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Колеги, по § 1 имаме Становище от ДАСТ, които подкрепят предложението по § 1.
По § 1 има предложение от народните представители Пламен Христов, Полита Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов и Боряна Георгиева.
Госпожо Георгиева, желаете ли да представите предложението?
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Всички са запознати.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Всички са запознати – да.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Колеги, гласуваме за предложението.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
Колеги, гласуваме редакцията на Комисията по § 1, в която е включена подкрепата по принцип на текста на вносителя по § 1 и приетото предложение на народните представители.
Има ли изказвания? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение по § 2 на народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов и Боряна Георгиева.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението е прието.
Гласуваме редакцията на Комисията по § 2, в която е включена подкрепата по принцип на текста на вносителя и приетото предложение на народните представители по §2.
Има ли изказвания? Не виждам.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя предложението.
Колеги, по т.4 има становище на ДАЗД, което изразява несъгласие.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА: Господин Председател, уважаеми колеги, в следствие на становището на ДАЗД по чл. 83, ал. 5, т. 2, предлагам § 3, чл. 46, ал. 1 единствено да остане по чл. 45, ал. 1-4 и 16. Това да остане като текст. Всичко останало отпада. Благодаря Ви.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Колеги, първо гласуваме предложението по § 3.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Колеги, сега гласуваме предложението на госпожа Георгиева по чл. 83.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Колеги, има ли изказвания по току-що гласуваната редакция на чл. 83? Не виждам.
Колеги, гласуваме предложението за чл. 83 с приетата редакция.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя предложението.
Преминаваме към т. 5, § 3 по вносител.
Има предложение по § 3 от народните представители Пламен Христов, Полина Цанкова, Елена Ангелинина, Албена Найденова, Гергана Стефанова, Слави Нецов и Боряна Георгиева.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Колеги, гласуваме предложението по т. 5, § 3.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Предложението се приема.
Колеги, гласуваме редакцията на Комисията по § 3, който става § 4, в който е включена подкрепата по принцип на текста на вносителя по § 3 и приетото предложение на народните представители.
Колеги, има ли изказвания? Не виждам.
Колеги, гласуваме предложението.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 18, против и въздържали се – няма.
Комисията подкрепя предложението.
Колеги, преминаваме към § 4.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага да бъде отхвърлен.
Има ли изказвания? Референта да обясни.
ВЯРА МАЦЕВА: Разликата между Конституция – законът, който бъде обнародван в Държавен вестник, влиза в сила 3 дни след обнародване. Текстът, който е в § 4, на практика дава разлика от три дни. Ако се подкрепи § 4, трябва да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“. Ако не се подкрепи, просто три дни по-късно ще влезе в сила. Така че, ако гласувате „против“ ще бъде по-чисто.
ПРЕДС. СТЕФАН АПОСТОЛОВ: Разбрахме Ви.
Колеги, гласуваме „за“ §4.
Който е „за“, моля да гласува.
За – няма, против – 18, въздържали се – няма.
Предложението по § 4 се отхвърля.
Колеги, с това Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето, № 054-01-77, внесен от Пламен Трифонов Христов и група народни представители, е приет на второ четене.
По т. РАЗНИ – имаме ли нещо? Не виждам.
Закривам заседанието. Лек ден на всички!

(закрито в 13,03 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТЕФАН АПОСТОЛОВ


Стенограф:

Елеонора Драганова
Форма за търсене
Ключова дума