Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
29/07/2019 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 902-01-21, внесен от Министерски съвет на 9 май 2019 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2019 г.


  Проект!


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите
  (Обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 13 и 71 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г. и бр. 102 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 6 думите „провежда и регистрира” се заменят с „провежда, регистрира и контролира”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 представляват система от изисквания, правила и насоки за осигуряване на качеството на фармацевтично обслужване на пациентите.“

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 1 да се измени така:
  „§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 думите „провежда и регистрира” се заменят с „провежда, регистрира и контролира”.
  2. В т. 10 думата „сродни“ се заличава.
  3. В т. 11 след думата „членове“ се добавя „и техните семейства в случай на нужда“.
  4. В т. 12 думата „извършва“ се заменя с „осъществява“.
  5. Създават се т. 13 и 14:
  „13. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
  14. осъществява други дейности, посочени в закон.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

  § 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 6 думите „провежда и регистрира” се заменят с „провежда, регистрира и контролира”.
  2. В т. 10 думата „сродни“ се заличава.
  3. В т. 11 след думата „членове“ се добавя „и техните семейства в случай на нужда“.
  4. В т. 12 думата „извършва“ се заменя с „осъществява“.
  5. Създават се т. 13 и 14:
  „13. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
  14. осъществява други дейности, посочени в закон.”

  § 2. В чл. 6 се създава ал. 3:
  „(3) Решенията на органите на БФС на национално равнище са задължителни за регионалните колегии и за членовете на БФС.”

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 20 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от десет души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един. Условията и редът за избора им се определят в устава на организацията. Броят на делегатите се определя 30 дни преди определената дата на заседанието на Конгреса на БФС.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При избрани по-малко от половината представители по ал. 1 по данни на регионалните колегии съобразно броя на членовете на БФС Конгресът се отлага с три месеца до избор на най-малко половината от представителите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на Конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

  Предложение на н. п. Иван Ибришимов и група народни представители:
  В § 3 се правят следните изменения:
  а) т. 1 – отпада.
  б) т. 2- 4 стават съответно т. 1 – 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от пет души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.“
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии, според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца.
  (5) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.
  (6) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:

  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.“
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии, според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца.
  (5) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.
  (6) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „делегатите“ се заменя с „всички делегати”, а след думата „присъстващите” се добавя „на заседанието”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на представителите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.“

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 4 да се измени така:
  „§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „представители“ се заменя с „по реда на чл. 7, ал. 2 делегати“.
  2. В ал. 2 думите „от делегатите“ се заменят с „от общия брой на делегатите“, а след думата „присъстващите“ се добавя „на заседанието“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:

  § 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „представители“ се заменя с „по реда на чл. 7, ал. 2 делегати“.
  2. В ал. 2 думите „от делегатите“ се заменят с „от общия брой на делегатите“, а след думата „присъстващите“ се добавя „на заседанието“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.“

  § 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „като списъкът се актуализира всяка година“ се заменят със „съответно ежегодно актуализира списъка и обнародва актуализацията в „Държавен вестник“.
  2. Създават се т. 9 и 10:
  „9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;
  10. извършва други дейности по управление на БФС, които не са от правомощията на другите органи на БФС на национално равнище.”
  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 5 да се измени така:
  „§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „всяка година“ се заменят с „ежегодно и се обнародва в „Държавен вестник“.
  2. Създават се т. 9, 10, 11 и 12:
  „9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;
  10. осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
  11. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
  12. осъществява други дейности, посочени в закон.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:

  § 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „всяка година“ се заменят с „ежегодно и се обнародва в „Държавен вестник“.
  2.Създават се т. 9, 10, 11 и 12:
  „9. приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;
  10. осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
  11. оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
  12. осъществява други дейности, посочени в закон.“

  § 6. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „съвет” се добавя „на БФС”.
  2. Създават се нови т. 2 и 3:
  „2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;
  3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС;”.
  3. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 4 и 5.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 6 да се измени така:
  „§ 6. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „съвет” се добавя „на БФС”.
  2. Създават се нови т. 2 и 3:
  „2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;
  3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;“.
  3. Създава се т. 4:
  „4. разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1, т. 7 и се произнася по тях;“.
  4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 5 и 6.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:

  § 5. В чл. 14, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „съвет” се добавя „на БФС”.
  2. Създават се нови т. 2 и 3:
  „2. контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;
  3. свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;“.
  3. Създава се т. 4:
  „4. разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1, т. 7 и се произнася по тях;“.
  4. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 5 и 6.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде нов § 7:
  „§ 7. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. осъществява контрола по чл. 5, ал. 1, т. 6.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:

  § 6. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 6:
  „6. осъществява контрола по чл. 5, ал. 1, т. 6.”

  § 7. В чл. 21, ал. 2 след думите „извънредни заседания“ се добавя „като поканата за свикването им се публикува на интернет страницата на БФС“.

  Предложение на н. п. Иван Ибришимов и група народни представители:
  В § 7 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се уводно изречение: „В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:“.
  б) създава се т. 1:
  „1. Ал. 1 се изменя така:
  (1) Общото събрание на регионалните фармацевтични колегии с до 200 членове се състои от всички членове на колегията. За регионалните фармацевтични колегии с над 200 членове общото събрание се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на двама членове.“.
  в) Досегашният текст става т. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 7 да се измени така:
  „§ 7. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.
  (2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.
  (3) Редът за свикване на общо събрание по ал. 2, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.
  (4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на заседанието.
  (5) Поканата за свикване на извънредно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 14 дни преди определената дата на заседанието.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:

  § 7. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.
  (2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.
  (3) Редът за свикване на общо събрание по ал. 2, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.
  (4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на заседанието.
  (5) Поканата за свикване на извънредно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 14 дни преди определената дата на заседанието.“

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде нов § 8:
  „§ 8. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и взема решения по тях;“
  2. Създава се нова т. 7:
  „7. приема годишния отчет за дейността на колегията и годишния отчет за изпълнението на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;“
  3. Досегашната т. 7 става т. 8.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:

  § 8. В чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и взема решения по тях;“.
  2. Създава се нова т. 7:
  „7. приема годишния отчет за дейността на колегията и годишния отчет за изпълнението на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;“.
  3. Досегашната т. 7 става т. 8.

  § 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „две трети от нейните членове” се заменят с „повече от половината от членовете й”.
  2. В ал. 2 думите „половината членове на колегията“ се заменят с „една трета от членовете на колегията, но не по-малко от 30 души”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Членовете на регионалната фармацевтична колегия могат да упълномощават с писмено пълномощно друг член да ги представлява на заседанието на общото събрание. Едно лице не може да представлява повече от един член на колегията.”

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 8 да се измени така:
  „§ 8. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.
  (2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:

  § 9. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.
  (2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.“

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде нов § 9:
  „§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6
  „6. изготвя годишен отчет за дейността на колегията и годишен отчет за изпълнението на бюджета на колегията и ги предлага за приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;“.
  2. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 10:

  § 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6
  „6. изготвя годишен отчет за дейността на колегията и годишен отчет за изпълнението на бюджета на колегията и ги предлага за приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;“.
  2. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

  § 9. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „както и съответствието им с решенията на органите на национално равнище, включително при решение на контролната комисия на БФС”.
  2. Създава се т. 4:
  „4. при констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на БФС свиква извънредно заседание на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаването на решението на контролната комисия на БФС.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  § 10. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 т. 4 се отменя.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Обстоятелствата относно наложените наказания на членовете на БФС при подновяване на членството се установяват служебно.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.

  § 11. В чл. 32 ал. 5 се отменя.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 11 да се измени така:
  „§ 11. В чл. 32, ал. 5 се изменя така:
  „(5) В срок до един месец от вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:

  § 13. В чл. 32, ал. 5 се изменя така:
  „(5) В срок до един месец от вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.“

  § 12. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Управителният съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства в регистъра й чрез отразяването им в националния електронен регистър в съответствие с правилата по чл. 12, т. 9.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в регистъра по ал. 1, или на които са необходими данни, налични в регистъра по ал. 1, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване на уникален идентификационен номер от националния електронен регистър на членовете на БФС в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или от подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 12, т. 2, в ал. 4 навсякъде думите „регистъра по ал. 1“ да се заменят с „националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:

  § 14. В чл. 33 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Управителният съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства в регистъра й чрез отразяването им в националния електронен регистър в съответствие с правилата по чл. 12, т. 9.”
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, или на които са необходими данни, налични в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване на уникален идентификационен номер от националния електронен регистър на членовете на БФС в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или от подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“

  Предложение на н. п. Иван Ибришимов и група народни представители:
  Създава се § 12а:
  „§ 12а. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Всеки член на БФС може да предяви иск за отмяна на решение на Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия, в която членува.“.
  (3) Искът по ал. 2 се предявява пред окръжния съд по седалището на колегията в 14 дневен срок от деня на провеждане на Общото събрание, а ако лицето не е било редовно поканено и не е присъствало на събранието - в 14 дневен срок от узнаването на решението, но по-късно от три месеца от деня на Общото събрание.“
  Предложението е оттеглено.

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Наименованието на подразделението да се измени така:
  „Преходни и заключителни разпоредби“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението на закона:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон регионалните фармацевтични колеги на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7, които да формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 13 да се измени така:
  „§ 13. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията в съответствие с чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон, като избраните делегати формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:

  § 15. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията в съответствие с чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон, като избраните делегати формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 14:
  „§ 14. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2007 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на Република България от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 259, ал. 1, т. 4:
  1. Думата „утвърждава“ се заменя с „приема“.
  2. Създава се изречение второ: „Фармако-терапевтичните ръководства се приемат с наредби и се обнародват в „Държавен вестник“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 16:

  § 16. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2007 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на Република България от 2008 г. - бр. 65 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на Република България от 2015 г. - бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 259, ал. 1, т. 4:
  1. Думата „утвърждава“ се заменя с „приема“.
  2. Създава се изречение второ: „Фармако-терапевтичните ръководства се приемат с наредби и се обнародват в „Държавен вестник“.“


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума