Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Вх.№ 953-10-17


  На свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2019 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Христина Гетова – директор на дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването, г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-жа Георгиева. С този законопроект следва да се прецизира и усъвършенства нормативната уредба в сферата на туризма. За целта се поставя постигането на три основни цели: осигуряване на допълнителни условия за устойчиво развитие на туризма и успешно провеждане на държавната политика в туризма; оптимизиране на процедурите по предоставяне на административни услуги и гарантиране качеството на туристическите дейности и услуги. Предлаганите промени в Закона за туризма са от съществено значение за по-добрата регулация на туристическия сектор и съответно за повишаване качеството на туристическите услуги. Със законопроекта се детайлизира правната уредба по отношение на приложимите критерии и изискванията към дейността на територията на националните курорти. С това се цели изпълнението на „Мярка 790: Създаване на съвременна правна регулация за статута и управлението на националните курорти”, която е част от Програмата на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

  В представянето на законопроекта се акцентира и върху това, че с предложената конкретна уредба на изискванията, на които трябва да отговаря националният курорт, се създава по-добра възможност за осъществяване на държавната политика за развитие на националните курорти като туристическа дестинация. Новата глава в законопроекта – четвърта „а“ „Национални курорти“ регламентира, че националните курорти се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Съгласно изменената дефиниция в Закона за туризма, „национален курорт“ e урбанизирана територия по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, обявена по реда на чл. 76, ал. 2 от Закона за здравето за курорт, който може да е разположен на територията на една или повече общини и за който е прието решение по чл. 56а, ал. 1. Националните курорти са курорти от значение за устойчивото развитие на туризма, в които е изградена необходимата туристическа инфраструктура на национален курорт и които са общодостъпни и разполагат с природни, антропогенни и културно-исторически ресурси за осигуряване на рекреативни, лечебни, възстановителни, познавателни, делови, развлекателни или други услуги и имат основно предназначение да привличат туристи.

  Със законопроекта се предвижда министърът на туризма съвместно с министъра на здравеопазването да разработят и внесат за приемане в Министерския съвет проект на наредба за националните курорти, с която да се уреждат: критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти; редът на заявяване за обявяване за национален курорт; организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти и др. Предвидена е възможност на територията на националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране – обособяване на функционални зони.

  В Комисията по здравеопазването е постъпило становище от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с което се изразява подкрепа по разглеждания законопроект. НСОРБ изразява специална подкрепа относно: предвидената възможност за продуктово зониране на територията на националните курорти, с което ще се даде възможност за адекватно развитие на туристическия продукт съобразно местните условия и специфики; измененията в чл. 11, с които се предвижда програмата за развитие на туризма да стане част от програмата за изпълнение на общинския план за развитие; въведеното изискване за незабавно вписване на нощувките в регистъра за настаняване, което представлява предпоставка за осъществяване на реален контрол от страна на общините; създаването на Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития – нова глава петнадесета „а“, с което ще се създаде възможност за по-широко разгласяване и реклама на събитията от общинските културни календари и местните туристически забележителности.


  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против” – 0, „Въздържал се” – 2, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 август 2019 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума