Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
08/11/2019 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.

  На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, проведено на 7 ноември 2019 г., беше разгледан и обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г., № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.

  На заседанието присъстваха министърът на финансите, г-н Владислав Горанов, министърът на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), г-жа Жени Начева, управителят на НЗОК, д-р Дечо Дечев, представители на Министерството на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Владислав Горанов, а министър Кирил Ананиев запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проектобюджета на Министерството на здравеопазването.

  Господин Ананиев посочи, че през 2020 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, като общият размер на предвидените разходи по бюджета на институцията възлизат на 662 051 900 лв. Той поясни, че с тези средства ще бъдат финансирани дейности, политики и програми в областта на опазването и контрола на общественото здраве, дейности по национални здравни програми, осъществявани от бюджетните структури към Министерството на здравеопазването, спешната помощ, както и всички останали дейности, свързани с общественото здраве.

  Политиката в областта на здравеопазването ще бъде насочена към постигане на приоритетите на Националната здравна стратегия – 2020, чрез изпълнение на Плана за действие към нея, с цел подобряване на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. Предвидени са програми и мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на Европейската Комисия към България за подобряване ефективността на разходите на системата на здравеопазването, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. През тригодишния период се предвижда да се подобри функционирането на спешната медицинска помощ с цел осигуряване на по-добро качество, достатъчност и своевременност в съответствие с приетата от Министерския съвет „Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г.“. Приоритетни направления и дейности ще бъдат засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот, осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система, стабилизиране на здравноосигурителния модел, развитие на електронното здравеопазване, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ.

  Господин Ананиев поясни, че чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще се финансират програмите и дейностите, осъществявани от бюджетните структури в областта на общественото здраве, спешната помощ, стационарната психиатрична помощ, медико-социалните грижи за деца, лечение в чужбина и други. Предвиденият финансов ресурс ще бъде разходван за обезпечаване на национални програми и централни доставки за профилактика, контрол и лечение на социално-значими заболявания, осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, както и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Ангажиментите на държавата по отношение финансирането на определени дейности в лечебните заведения за болнична помощ, които остават държавна отговорност – психиатрична помощ, спешна медицинска помощ, лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, трансплантация на тъкани, органи и клетки, медицинска експертиза на работоспособността и други, както и финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони, в които липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението.

  Министърът подчерта, че по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. са предвидени допълнителни средства за осигуряване на устойчивост на актуализираните през 2019 г. стойности на медицинските дейности, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване като психиатрична помощ, спешни отделения в болниците, общински лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, както и за възнаграждения на персонала на центровете за спешна медицинска помощ, Националната програма „Майчино и детско здраве“, въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв и за изграждане на Национална педиатрична болница, като поетапно за дялово участие на държавата са осигурени финансови средства за периода 2020-2022 г., разпределени по години.

  Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за Българския червен кръст и предвид необходимостта от въвеждането на единен подход при финансирането със средства от държавния бюджет на юридически лица с нестопанска цел, както и от създаването и поддържането на информация за измерване на изпълнението на секторните политики, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и следващите години са планирани допълнителни субсидии за финансова подкрепа на Българския червен кръст.

  През 2020 г. Министерството на здравеопазването ще предоставя трансфер към Националната здравноосигурителна каса за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, дейности за здравно неосигурени лица, включващи интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето, за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, за лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето, за лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето и за доплащане на сумата за посещение при лекар/лекар по дентална медицина и на лечебни заведения от лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  Считано от 1 януари 2020 г. се предвижда финансирането на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването, като се въвежда нов механизъм за тяхното финансиране и предоставяне, както и стандарти за качеството им. Предвидените средства за изпълнение на дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са в размер на 38 000 000 лв.

  От страна на Националното сдружение на общините в Република България и Конфедерация на независимите синдикати в България бе изразена принципна подкрепа за предлагания законопроект, като се посочи, че средствата предвидени за системата на училищното и детско здравеопазване следва да бъдат увеличени, за да бъде подсигурено нормалното функциониране на детските ясли и на здравните кабинети в детски градини и училища. Беше подчертано, че недостатъчният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за здравеопазване за 2020 г. ще доведе до практическа невъзможност за осигуряване на договорените на национално ниво основни месечни възнаграждения на заетите медицински специалисти в отрасъл „Здравеопазване“.

  След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати:
  1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.: „За” – 0 , „Против”- 8, „Въздържал се”- 12.
  2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.: „За” – 12, „Против”- 8, „Въздържал се”- 0.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горепосочените резултати, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със становището на Министерския съвет по чл. 1 и чл. 2, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума