Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
07/09/2017 първо гласуване

  Проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-20, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  С Т А Н О В И Щ Е

  Относно: Проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-20, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-20, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.
  На заседанието присъстваха г-н Кирил Ананиев, заместник – министър на финансите и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), д-р Димитър Петров, изпълняващ длъжността управител на НЗОК, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.
  Отчетът беше представен от председателя на Надзорния съвет на НЗОК, г-н Кирил Ананиев. Той информира народните представители, че през 2016 г. отчетеният общ размер на приходите и трансферите по бюджета на НЗОК възлиза на 3 298 608 393 лв., което представлява увеличение с 2,9 на сто спрямо определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. Събраните здравноосигурителни приходи са в размер на 3 257 760 137 лв., което представлява преизпълнение с 2,9 на сто спрямо определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.
  Отчетът на разходите и трансферите за 2016 г. е в размер 3 296 984 001 лв., което представлява увеличение с 2,9 на сто спрямо предвидените със Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. Разходите за здравноосигурителни плащания, с включен трансфер, възлизат на 3 223 356 458 лв., което представлява увеличение с 14,7 на сто спрямо одобрените средства със Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.
  Господин Ананиев отбеляза, че в хода на отчетния период са увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ - с 6 876 100 лв., за специализирана извънболнична медицинска помощ - с 3 987 200 лв., за медико-диагностична дейност - с 3 974 900 лв., за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната - със 74 540 800 лв., за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказаните медицински услуги - със 79 734 500 лв. и за болнична медицинска помощ - с 270 445 700 лв.
  В заключение, г-н Ананиев посочи, че към 31 декември 2016 г. е отчетен излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса в размер на 1 624 392 лв.
  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха благодарност към председателя на Надзорния съвет и ръководството на НЗОК за изчерпателната и коректно представена информация в отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. и изразиха следните становища:
   Представеният отчет потвърждава практиките, характерни за бюджетирането на здравноосигурителната система в България през последните години. Все повече нараства необходимостта от реализиране на комплексни реформи, които да доведат до по-добро функциониране на системата на здравеопазване, равнопоставено третиране на лечебните заведения при заплащане на извършената от тях дейност, както и за подобряване качеството и ефективността на медицинската помощ в страната.
   В представения отчет се откроява наличието на преизпълнение на приходите и отчетен излишък в края на годината по бюджета на НЗОК за 2016 г. в размер на 1 624 392 лв. При този финансов резултат, остават неясни причините за отлагането на редица плащания за началото на 2017 г. за дентална помощ, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, както и за неизплащането на извършена дейност, над утвърдените индикативни стойности, която е изработена и отчетена от лечебните заведения за болнична медицинска помощ в размер на над 19 млн. лв.
   Продължаващата порочната практика за просрочване заплащането на разходи, извършени над определените лимити на лечебните заведения, затруднява работата на медицинските специалисти и ограничава достъпа на пациентите до модерно и качествено здравеопазване.
   В последните няколко Одитни доклади на Сметната палата за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК се констатира, че от администрираните публични средства Националната агенция за приходите (НАП) събира такса обслужване единствено от НЗОК, което поставя фонда в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове - НАП администрира вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Съгласно отчета за 2016 г., НЗОК е изплатила на НАП 3 684 000 лв. за такса обслужване събирането на здравноосигурителни вноски, а за 2015 г. сумата възлиза на 3 359 000 лв. Това е въпрос, който следва да бъде преосмислен и евентуално да се предприемат необходимите действия за отстраняването на неравнопоставеността на НЗОК в това отношение.
   В хода на финансовата година, въпреки констатацията, че темповете на нарастване на стойността на задълженията към други държави значително надвишават финансовите възможности на НЗОК, средствата за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност са намалени общо с 20 000 000 лв., при наличието на неприключени искове от други държави, възлизащи на стойност 229 327 000 лв. Тази тенденция оказва негативно влияние върху имиджа на българската здравоосигурителна система пред европейските ни партньори и би могла да доведе до възпрепятстване лечението на българските граждани в други европейски държави в бъдеще.
   Ежегодното увеличаване на публични средства за здравеопазване следва да доведе до положителен ефект върху основните показатели, които са характерни за здравето на нацията, но подобна информация не се съдържа нито в представения отчет, нито в Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2016 г. От друга страна, не се наблюдава повишаване нито на удовлетвореността на пациентите от предоставената им помощ, нито на медицинските специалисти от условията им на труд.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против”- 9, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проекта на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г., № 702-00-20, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума