Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
13/10/2017

  Доклад за първо гласуване по законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 01 септември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 753-10-9/13.10.2017 г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 01 септември 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 05 октомври 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 01 септември 2017 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, проф. Николай Петров, зам.-министърът на здравеопазването, д-р Мирослав Ненков, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага съм пълния стенографски протокол от заседанието.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от вносителя проф. д-р Анелия Клисарова. Тя запозна народните представители с целите на законопроекта, а именно допълнение на разпоредбата на чл. 106а от Закона за лечебните заведения, уреждаща субсидирането на лечебни заведения за извършваните от тях медицински дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването. Допълнението предвижда включване на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от закона, с което според вносителите се цели да се осигури равен достъп до лечение на пациентите във връзка с медицинските дейности, финансирани по реда на методиката. Професор Клисарова уточни, че приема бележките, изразени в писменото становище на Министерството на здравеопазването по настоящия законопроект и изрази готовност за прецизиране на текстовете между двете гласувания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  По разглеждания законопроект подкрепа са изразили в постъпили писмени становища: Министерството на здравеопазването – подкрепа по принцип, Министерство на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи. Българският лекарски съюз е изразил подкрепа по принцип в писмено становище. Министерството на финансите не подкрепя законопроекта, поради посочени в писмено становище мотиви.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, Комисията по здравеопазването единодушно с 20 гласа „За“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, №754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 01 септември 2017 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума