Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/10/2017 първо гласуване

  ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 753-10-11/20.10.2017 г.

  Относно: Законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12 октомври 2017 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министър на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на земеделието, храните и горите, г-н Цветан Димитров, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на неправителствени организации и браншови организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите. Г-н Димитров посочи като основание за изготвянето на нов проект на Закон за храните многобройните изменения, които са направени по действащия Закон за храните от 1999 г., както и настъпилите промени в европейското и българското законодателство. Акцентира върху новостите на законопроекта, а именно въвеждането на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни; създаването на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни. Регламентират се основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните, като информацията за храните, предлагани на територията на Република България, включително информацията на етикета, трябва да се представя на български език. Предвижда се въвеждането на изрична забрана да се рекламират генетично модифицирани храни и храни, за които има въведени ограничения за употреба от деца чрез реклами и други форми на търговски съобщения. Също така се уреждат условията и редът за пускане на пазара в Република България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, условията и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни. За първи път се уреждат изисквания при търговия с храни от разстояние или интернет търговията; въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия. Предвидено е създаването на постоянен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, който да го подпомага при изпълнение на правомощията му, свързани с признаването и пускането на пазара на натурални минерални и изворни води. Заложено е и създаването на Национален съвет по храните.
  Становището на Министерство на здравеопазването бе изложено от заместник-министъра г-жа Светлана Йорданова. В него се изразява позиция, че се припокриват функции и дейности между Българската агенция по безопасност на храните и регионалните здравни инспекции, което според министерството представлява тежест за операторите по хранителната верига и за държавния бюджет. Припокриването на дейностите се изразява в това, че двата контролни органа извършват контрол за съответствие с изискванията на едно и също основно законодателство - Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните и Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите. Разпределянето на контрола по хранителната верига в двете институции е финансово неефективно и по отношение на провеждания лабораторен контрол на храни, водещ до значителни разходи за поддържането на лаборатории със съответната акредитация.
  Възможност да представят становищата си и устно пред Комисията по здравеопазването бе дадена на г-жа Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите; на г-жа Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България; на г-н Васил Стоименов, заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на безалкохолната промишленост в България; на г-н Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България; на г-н Добри Митрев, заместник-главен секретар на Българската стопанска камара и на маг. фарм. Светослав Крумов, главен секретар на Българския фармацевтичен съюз.

  Въз основа на извършено гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против”- 0, „Въздържал се”- 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за храните, № 702-01-18, внесен от Министерски съвет на 26 септември 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума