Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
03/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, проведено на 2 ноември 2017 г., беше разгледан и обсъден законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  На заседанието присъстваха министърът на финансите, г-н Владислав Горанов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Мирослав Ненков, председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), г-н Кирил Ананиев, управителят на НЗОК, проф. Камен Плочев, представители на Министерството на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Владислав Горанов, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проектобюджета на Република България за 2018 г.

  През 2018 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

  Общият размер на предвидените за 2018 г. разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването възлизат на 495 244 200 лв., което представлява увеличение с 36 396 500 лв. спрямо бюджета на ведомството за 2017 г. С тези средства ще бъдат финансирани дейности, политики и програми в областта на опазването и контрола на общественото здраве, дейности по национални здравни програми, осъществявани от бюджетните структури към Министерството на здравеопазването, спешната помощ, както и всички останали дейности, свързани с общественото здраве.

  Приоритетни направления и дейности ще продължават да бъдат спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика. Планира се засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот, чрез разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания и ранна диагностика за откриване на предхронични и хронични състояния. Предвижда се въвеждане на интегриран подход за намаляване употребата на наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите подрастващи.

  Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще се финансират програмите и дейностите, осъществявани от бюджетните структури в областта на общественото здраве, спешната помощ, стационарната психиатрична помощ, медико-социалните грижи за деца, лечение в чужбина и други. Предвиденият финансов ресурс ще бъде разходван за обезпечаване на Национални програми и централни доставки за профилактика, контрол и лечение на социално-значими заболявания, осигуряване на ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, както и обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Ангажиментите на държавата по отношение финансирането на определени дейности в лечебните заведения за болнична помощ, които остават държавна отговорност – психиатрична помощ, спешна медицинска помощ, лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, трансплантация на тъкани, органи и клетки, медицинска експертиза на работоспособността и други, както и финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони, в които липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението. Предвижда се и предприемане на мерки за преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ.

  През 2018 г. Министерството на здравеопазването ще продължи да предоставя трансфер към Националната здравноосигурителна каса за финансиране на разходите за лекарствени продукти и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, за дейности за здравно неосигурени лица, включващи дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични и с кожно-венерически заболявания, интензивно лечение, дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за доплащане на сумата за посещение при лекар/лекар по дентална медицина и на лечебни заведения от лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

  След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати:

  1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.: „За” – 1 , „Против”- 0, „Въздържал се”- 20.

  2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.: „За” – 12, „Против”- 8, „Въздържал се”- 1.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горепосочените резултати, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1 и чл. 2, № 702-01-38, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума