Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
03/11/2017 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  На съвместно заседание на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването, проведено на 2 ноември 2017 г., беше разгледан и обсъден законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна за 2018 г., № 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.

  На заседанието присъстваха министърът на финансите, г-н Владислав Горанов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Мирослав Ненков, председателят на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), г-н Кирил Ананиев, управителят на НЗОК, проф. Камен Плочев, представители на Министерството на финансите, синдикатите, работодателите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от председателя на Надзорния съвет на НЗОК, г-н Кирил Ананиев. Той запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г.

  Предвидените приходи и трансфери са в размер на 3 859 978 000 лв. Разчетените средства са при допускане на здравноосигурителна вноска в размер на 8 на сто, като в разчетите са отразени ефектът от увеличаване на минималната работна заплата от 1 януари 2018 г. от 460 лв. на 510 лв. и ефектът върху размера на трансферите за здравно осигуряване от увеличаване на частта от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за сметка на държавния бюджет от 55 на сто от 2016 г. и 5 на сто годишно от всяка следваща година до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице за 2018 г. е 60:40.

  Предвидените разходи и трансфери са в размер на 3 859 978 000 лв., от които 3 622 060 700 лв. са за здравноосигурителни плащания. С планираните средства е предвидено закупуването на медицинска помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантиранa от бюджета на НЗОК.

  Господин Ананиев подчерта, че през 2018 г. се увеличават средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, медико-диагностична дейност, болнична медицинска помощ, дентална помощ и за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

  Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно предлаганото със законопроекта изменение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 114 554 300 лв.

  Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. е съставен при запазване на условието за балансирано бюджетно салдо.

  Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, които целят повишаване ефективността на управление на средствата за здравноосигурителни плащания и подобряване на контролната дейност на НЗОК.

  Предлага се изменение в определения в чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗЗО процент, определящ средствата, за резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, формиран от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансфери, за здравноосигурителни вноски от други бюджети, от десет на сто на три на сто. Според ръководството на НЗОК по този начин ще се осигури предвидимост, прозрачност и прогнозируемост на здравноосигурителните плащания, по-ефективно разпределение на средствата и контрол върху тяхното разходване.

  С измененията и допълненията в чл. 15 и чл. 19 се прецизират функциите на Надзорния съвет и на управителя на НЗОК. С промяната в чл. 24, ал. 1 се създава правна възможност НЗОК да придобива недвижими имоти за собствени нужди, като в дългосрочен план ще се търсят финансово най-ефективните решения за НЗОК. Предлага се допълнение в чл. 37, ал. 6, с което се гарантира предоставянето на отчетен документ на пациентите при заплащане на потребителска такса за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина.

  Становището на Българския лекарски съюз беше представено от председателя на съсловната организация, д-р Венцислав Грозев. Той поясни, че разходната част на бюджета, макар и номинално увеличена с 407 млн. лв., не е планирана в необходимия размер предвид философията на Националната здравна стратегия и Концепция „Цели за здраве 2020“ и заложените в тези документи стратегически цели. Предвиденото увеличение в разходната част на бюджета за 2018 г. е крайно недостатъчно по отношение на средствата за здравноосигурителни плащания за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ. В заключение, д-р Грозев посочи, че Българският лекарски съюз не подкрепя предлаганите текстове на разпоредбите на § 11, ал. 2 и на § 12, т. 3 и 5 от законопроекта.

  Председателят на Българския зъболекарски съюз, д-р Николай Шарков, информира народните представители, че въпреки и увеличението, предвидените в бюджета на НЗОК за 2018 г. средства за дентална помощ са крайно недостатъчни спрямо обема дейности, който се предвижда да се изпълнява през следващата година. Той изрази надежда, че в хода на договарянето на Националния рамков договор за денталните дейности за 2018 г. ще се потърсят възможностите за финансиране на пълното протезиране за населението над 65 години, по възрастови групи.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с възможността НЗОК да гарантира осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ на всички здравноосигурени български граждани в рамките на предлагания за 2018 г. бюджет. Те подчертаха, че увеличаването на финансовия ресурс само по себе си няма да доведе до съществена промяна във функционирането на здравноосигурителната ни система без предприемането на ефективни мерки за повишаване на контрола и създаването на механизми за адекватно разпределение и разходване на средствата от бюджета на НЗОК. Някои от народните представители посочиха, че текстовете на разпоредбите на § 6 и § 11, ал. 2 от законопроекта ще доведат до ограничаване достъпа на българските граждани до съвременна и качествена медицинска помощ и лекарствена терапия.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 12, „Против”- 8, „Въздържал се” 1- , Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40, внесен от Министерски съвет на 30 октомври 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума