Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
06/11/2017 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване (работен материал) по законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 01.09.2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Доклад за второ гласуване

  Проект!

  З А К О Н
  за допълнение на Закона за лечебните заведения
  (Обн., ДВ, бр. 62 от 9.07.1999 г., доп., бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 113 от 28.12.1999 г., попр., бр. 114 от 30.12.1999 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2000 г., бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 8.08.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 21.05.2001 г. - бр. 51 от 5.06.2001 г.; изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 62 от 25.06.2002 г., бр. 83 от 19.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 85 от 25.10.2005 г., в сила от 25.10.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. , доп., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 20.07.2007 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 36 от 15.05.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 20 от 28.02.2013 г., бр. 47 от 6.06.2014 г., в сила от 3.06.2014 г., изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.02.2017 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 .)
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от нар. пр. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Наименованието на закона да се измени така:
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения“

  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.


  Параграф единствен. В чл. 106а се правят следните допълнения:
  1. в ал. 1 след думите „26а“ се поставя запетая и се добавя „както и лечебните заведения по чл. 5, ал.1.“
  2. в ал. 2 след думите „болнична помощ“ се поставя запетая и се добавя „включително тези по чл. 5, ал. 1“.

  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителите за параграф единствен.


  Предложение от нар. пр. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф единствен да стане § 1 и да се измени така:
  „§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и“ след думата „капитала“ се заменя със запетая, а след думите „и 26а“ се добавя „както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
  2. В ал. 2 думите „Извън случаите по ал. 1“ се заличават.

  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:
  Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала и държавните и общински лечебни заведения по чл. 26 и 26а въз основа на едногодишни договори за медицинските дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
  (2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за оказана медицинска помощ при спешни състояния, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени с методиката по ал. 1.
  (3) Общата стойност на договорите по ал. 1 и 2 не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

  Предложение от нар. пр. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от нар. пр. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 2:
  „§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
  Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.
  Форма за търсене
  Ключова дума