Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
29/11/2017 второ гласуване


  Д О К Л А Д
  за второ гласуване


  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-51, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 1 септември 2017 г., приет на първо гласуване на 26 октомври 2017 г.

  Проект!


  З А К О Н
  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
  (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Наименованието на закона да се измени така:
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на закона:

  „ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“

  Параграф единствен. В чл. 106а се правят следните допълнения:
  1.В ал. 1 след думите „26а“ се поставя запетая и се добавя „както и лечебните заведения по чл. 5, ал. 1.“
  2.В ал. 2 след думите „болнична помощ“ се поставя запетая и се добавя „включително тези по чл. 5, ал. 1“.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф единствен да стане § 1 и да се измени така:
  „§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и“ след думата „капитала“ се заменя със запетая, а след думите „и 26а“ се добавя „както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
  2. В ал. 2 думите „Извън случаите по ал. 1“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1:

  § 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и“ след думата „капитала“ се заменя със запетая, а след думите „и 26а“ се добавя „както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
  2. В ал. 2 думите „Извън случаите по ал. 1“ се заличават.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде подразделение с наименование „Заключителна разпоредба“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА”.

  Предложение на н. п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 2:
  „§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 2:

  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума