Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/12/2017 първо гласуване

  Проект за решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 754-02-108, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  СТАНОВИЩЕ

  вх. № 753-10-21/20.12.2017 г.

  Относно: Проект за решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 754-02-108, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди проект за решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 754-02-108, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, зам.-министрите на здравеопазването, д-р Бойко Пенков и г-жа Жени Начева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други. Списъкът с присъствалите гости на заседанието се прилага съм пълния стенографски протокол от заседанието.
  Проектът за решение и мотивите към него бяха представени от вносителя доц. д-р Георги Йорданов. Той информира народните представители за диспропорционалното разпределение на лечебни заведения за болнична помощ в страната, изразяващо се в недостиг от такива в някои области и в прекомерност в други. С проекта за решение се цели заличаване на диспропорцията и осигуряване на равен достъп на всички български граждани до болнична медицинска помощ.
  В писмено становище министърът на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, изразява позиция, с която не подкрепя проекта за решение поради противоречието му с основни конституционни принципи и не съответства на целта на регламентирания в Закона за лечебните заведения механизъм за определяне и планиране на потребностите от достъпна медицинска помощ чрез Национална здравна карта.
  В хода на дискусията народни представители от парламентарната група на ПП ГЕРБ изразиха принципно несъгласие с проекта за решение. Засегна се тезата, че свръхконцентрацията на лечебни заведения за болнична помощ в големите административно-териториални области на страната води до преразход по бюджета на НЗОК за определени видове здравноосигурителни плащания.
  Председателят на комисията, д-р Дариткова посочи, че не броят на лицензираните да осъществяват дейност лечебни заведения за болнична помощ създава затруднения на бюджета на НЗОК, а неограничената правна възможност те всички да могат да сключват договор с фонда. В тази връзка е регламентирано временно ограничение с определени в закон условия за сключване на договори с районните здравноосигурителни каси с разпоредба от приетия Закон за бюджета на НЗОК за 2018 г. От съществено значение е търсенето на възможности за диверсификация на източниците на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ и на системата на здравеопазване като цяло.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За“ – 6, „Против“ – 11, „Въздържал се“ - няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване проект за решение за спиране на издаването на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения до утвърждаването на Национална здравна карта на Република България, № 754-02-108, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 декември 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума