Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 19 октомври 2017 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 19 октомври 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 14 декември 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 19 октомври 2017 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, проф. д-р Фани Мартинова, директор на Националния център по трансфузионна хематология, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите проф. д-р Георги Михайлов. Той информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели премахване на лимита на безвъзмездно доставяно количество диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходимо за лечението на здравноосигурени лица с хематологични заболявания, хоспитализирани в структура по клинична хематология, в която се осъществяват процедури по подготовка и/или извършване на алогенна и/или автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

  Професор Михайлов посочи, че преливането на кръв и кръвни продукти е основен елемент при провеждането на лечение на пациенти с хематологични заболявания, на които им предстои или е извършена алогенна или автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки. При тези пациенти необходимостта от преливане на кръвни съставки може да продължи до 6 месеца след извършване на трансплантация, което представлява огромен финансов разход за лечебните заведения, които осъществяват процедури по автоложна и/или алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

  Своевременното и качествено лечение на пациенти с хематологични заболявания, на които им предстои или е извършена алогенна или автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки, изисква клиниките или отделенията по клинична хематология да се снабдяват и да преливат ежедневно голямо количество кръв и кръвни продукти. Предвид този факт, утвърждаваните по реда на чл. 26 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК) безплатни количества кръв и кръвни съставки са крайно недостатъчни за задоволяване на медицинските нужди на многопрофилните и специализираните лечебни заведения в страната, в които са разкрити клиники или отделения по клинична хематология за подготовка и/или извършване на трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Това от своя страна поставя лечебните заведения, в чиято структура има клиника или отделение по клинична хематология, в изключително неблагоприятно положение, тъй като те са задължени да осигуряват безплатно лечение на здравноосигурените пациенти с хематологични заболявания, неизменна част от което е често преливане на кръв и кръвни продукти. В резултат на това, тези лечебни заведения са принудени да закупуват за своя сметка значителни количества кръв и кръвни съставки от центровете за трансфузионна хематология, без да могат да си възстановят направените от тях разходи.

  С предлаганите нормативни промени ще се създаде възможност за обезпечаване на дейността на лечебните заведения с разкрити хематологични клиники или отделения за подготовка и/или извършване на алогенни и/или автоложни трансплантации на хемопоетични стволови клетки чрез безвъзмездно осигуряване за тези структури на необходимото количество кръв и кръв продукти, които са задължителен елемент от терапията за лечение на болните от хематологични заболявания, на които им предстои или им е извършена такава трансплантация.

  Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, подчерта че Министерството на здравеопазването оценява усилията на вносителите да предложат решение, с което да бъде осигурена дейността по алогенна и автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки от гледна точка на необходимите за извършването й при всеки пациент количества кръв и кръвни съставки. Въпреки това, предложените промени противоречат на принципа, заложен в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, според който видът и количествата кръв и кръвни съставки за задоволяване нуждите на лечебните заведения и за производство на лекарствени продукти, получени от плазма, подлежат на планиране. Той уточни, че дейностите по посочените видове трансплантация, както и по осигуряването на кръв и кръвни съставки са ангажимент на държавата и се финансират със средства от държавния бюджет. В заключение, д-р Пенков отбеляза, че количествата кръв и кръвни съставки за осъществяване на медицинските дейности по отношение на пациентите на болничните лечебни заведения следва да бъдат осигурявани и занапред чрез системата на планиране и контрол съгласно действащите разпоредби на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

  В писменото становище на Министерството на финансите се посочва, че на първо място следва да се изследват причините, поради които определените по реда на чл. 26 от ЗККК лимити за безплатни количества кръв са недостатъчни, до каква степен посочените проблеми имат връзка с качеството и прецизността на планиране и разпределение на тези лимити по лечебни заведения, както и доколко при тяхното определяне водещ е принципът за рационална употреба на кръвта и кръвните съставки. Същевременно, в приложената към законопроекта предварителна оценка на въздействието е посочено, че приемането на предложението е свързано с необходимостта от осигуряване на допълнителен ресурс от около 1,8 млн. лв. от държавния бюджет за 2018 г. Следва да се има предвид, че в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., по бюджета на Министерството на здравеопазването няма предвидени средства за обезпечаването на предлаганите нормативни промени. Поради изложените аргументи, Министерството на финансите не подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването отправиха конкретни въпроси във връзка с липсата на механизми за контрол върху дейността на лечебните заведения, за които се въвежда изцяло безвъзмездно осигуряване на кръв и кръвни съставки и по какъв начин ще се избегне създаването на неравнопоставеност между лечебните заведения за болнична медицинска помощ, в които има открити клиники или отделения по клинична хематология спрямо тези, в които няма такива структури.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За”- 7, „Против”- 0, „Въздържал се”- 11, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, № 754-01-73, внесен от Георги Михайлов и група народни представители на 19 октомври 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума