Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
30/01/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова – Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова – Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова – Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.

  На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Даниела Дариткова, която информира народните представители, че с предлаганата нормативна промяна се цели изключване от приложното поле на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на закупуването на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

  Законодателната инициатива отговаря на необходимостта от уреждане на проблеми, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ. Поради липсата на съответна норма в закона, осигуряването на навременно лечение на пациенти, чиито заболявания са без налична терапевтична алтернатива в България, сериозно се затруднява и забавя във времето.

  В списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ се включват лекарствени продукти, които са разрешени за употреба в страна - членка на Европейския съюз, разрешени са за употреба по реда на ЗЛПХМ, но не се разпространяват на българския пазар, и които са необходими за конкретен пациент, лечението на чието заболяване е без алтернатива в България. Тези лекарствени продукти се прилагат предимно за лечение на редки заболявания, при които започването на адекватна терапия не търпи отлагане във времето, което от своя страна налага осигуряването на необходимите медикаменти в изключително кратки срокове.

  Доктор Дариткова уточни, че допълнително се затруднява процеса по прогнозиране и планиране на обществена поръчка за закупуването на посочените лекарствени продукти поради спецификата и честотата на разпространение на тези заболявания, както и поради необходимостта списъкът с лекарствени продукти по чл. 266, ал. 2 от ЗЛПХМ да се актуализира при промяна на регистрационния статус на лекарствените продукти и в зависимост от нуждите на лечебните заведения и техните пациенти.

  В заключение, д-р Дариткова изтъкна, че лекарствените продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, не подлежат на ценова регулация от държавата и в повечето случаи имат един или много малък брой доставчици, което само по себе си изключва наличието на конкуренция между тях. Този факт до голяма степен обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на стоки, услуги или строителство при максимално изгодни условия. Тя поясни, че провеждането на обществена поръчка за закупуване на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, въпреки съкратените срокове при спешно възлагане, предвидени в Закона за обществените поръчки, оказва изключително неблагоприятно влияние върху здравословното състояние на пациентите, нуждаещи се от незабавно лечение.

  Заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, изрази подкрепа за разглеждания законопроект, с който се предлага закупуването на лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, да се изключи от приложното поле на Закона за обществените поръчки. Той благодари на вносителите за законодателната инициатива и уточни, че приемането на предлаганото допълнение в чл. 13, ал. 1 от ЗОП ще гарантира осигуряването на навременна лекарствена терапия на пациенти, чието лечение е без налична алтернатива в България.

  Председателят на Българския фармацевтичен съюз, проф. Илко Гетов, информира народните представители, че представляваната от него съсловна организация изцяло подкрепя предложената нормативна промяна. Той посочи, че към момента в списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти са включени 37 международни непатентни наименования с около 70 търговски марки, което при над 7 000 разрешени за употреба лекарствени продукти в България е изключително ограничено като бройка. Проф. Гетов изтъкна, че в голяма част от случаите за закупуването на лекарствените продукти не се разходват публични средства, а се търсят и използват алтернативни източници на финансиране.

  В писменото становище на Център „Фонд за лечение на деца“ и на Конфедерация на независимите синдикати в България се посочва, че приемането на законопроекта е обосновано, навременно и необходимо.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушна подкрепа за предлагания законопроект и поставиха конкретни въпроси относно годишния брой пациенти, чието лечение е без алтернатива в страната, предвидените контролни механизми при включване на лекарствени продукти в списъка, възможностите за публично оповестяване на списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ, както и относно въздействието върху държавния бюджет и бюджета на лечебните заведения за болнична медицинска помощ в резултат от приемането на законодателната инициатива.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За”- 22, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-2, внесен от Даниела Дариткова – Проданова и Данаил Кирилов на 19 януари 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума