Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
02/02/2018

  Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 853-10-4/31.01.2018 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, заместник – министърът на правосъдието, г-н Евгени Стоянов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации и други.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите, д-р Илиян Тимчев. Той запозна членовете на комисията с целите на законопроекта да бъдe въведена засилена защита на живота и здравето на българските граждани в случаите на нарушения на законовите изисквания, свързани с лекарствените продукти в хуманната медицина. Посочено бе, че се засилва тенденцията на нерегламентиран внос, износ и търговска реализация на лекарствени продукти в хуманната медицина, като административно-наказателната отговорност, предвидена в специалните закони, не може да постигне необходимите резултати. По същество, на първо място, законопроектът предлага допълнение на чл. 242, ал. 1 от Наказателния кодекс – в който се съдържат престъпните състави на „квалифицирана контрабанда“ . Вносителите предлагат да бъде криминализирано пренасянето през границата на страната на лекарствени продукти в големи размери без знанието и разрешението на митниците. На второ място, законопроектът предлага създаване на нов престъпен състав в раздел III „Престъпления против народното здраве и против околната среда“ на глава единадесета „Общоопасни престъпления“ от Наказателния кодекс. С него ще се криминализират всички деяния по производство, съхранение внос, износ, продажба на едро и дребно на лекарствени продукти в хуманната медицина, извършени в нарушение на закон.

  В хода на дискусията, г-н Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието, изрази мотивирано становище, че Министерството на правосъдието не подкрепя законопроекта.

  Заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, изрази отрицателно становище по разглеждания законопроект, като посочи, че държавата следва да засили предвидената административно-наказателна отговорност за нарушения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Застъпената теза за въвеждане на по-строги административно-наказателни правни норми беше подкрепена и от председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, проф. Илко Гетов.

  В хода на дискусията, народни представители от парламентарната група на БСП за България застъпиха контра теза – че е необходимо въвеждане на наказателна отговорност във връзка с нерегламентирания износ, внос и дейности с лекарствени продукти, като не изключиха възможността за прецизиране и промени във внесения законопроект.

  Обратно становище изразиха народни представители от парламентарната група на ГЕРБ. Според тях не е необходимо да се криминализират дейности по износ, внос, производство, търговия с лекарствени продукти, извършени в нарушение на закон, тъй като за тези нарушения се предвижда административно-наказателна отговорност, която следва да се търси от виновните лица своевременно от компетентните органи.

  Председателят на комисията, д-р Даниела Дариткова, изрази становище, че не счита за необходимо да бъде допълван чл. 242, ал. 1 от Наказателния кодекс с предложения текст от вносителите. В ал. 1 на чл. 242 са включени „силно действащи вещества“ и „стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери“, чието пренасяне през границата на страната без знанието и разрешението на митниците съставлява „квалифицирана контрабанда“. От друга страна, тя запозна членовете на комисията с обобщен резултат от проучване на законодателната уредба в държавите-членки на Европейския съюз. Преобладаващата част от отговорилите държави са посочи, че се предвижда административно - наказателна отговорност съгласно националното им право за извършен износ на лекарствени продукти за хуманна употреба в нарушение на закон. Изключение е правният режим на Гръцка Република, съгласно който при системни административни нарушения като: злоупотреба със стикери за автентичност на лекарствени продукти при реализацията им за износ, както и събиране на лекарствени продукти с цел износ (в това число и вътреобщностни доставки) при наличие на издадена административна забраната за реализация на износ, административно-наказателните преписки се изпращат на прокурор.

  В някои държави-членки се предвижда наказателна отговорност, но за точно определени деяния (дейности) с лекарствени продукти за хуманна употреба:
  - Литва – наказателна отговорност за незаконна циркулация (включително неразрешен износ, извършен без изискуеми митнически документи или разрешения ) на наркотични, психотропни вещества и категория прекурсори;
  - Великобритания – наказателно преследване може да бъде предприето при дистрибуция на нелицензирани лекарствени продукти или при дистрибуция, осъществена от лице без надлежно разрешение за тази дейност;
  - Люксембург – при нарушения на правилата за търговия с химични вещества за терапевтични дейности, както и при нарушения на правилата за добра производствена практика се предвижда наказателна отговорност.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, при следните резултати: „За“ – 7, „Против“ – няма, „Въздържал се“ - 15, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 754-01-83, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 13 декември 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума