Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
23/05/2018

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.
  вх. № 853-10-13/23.05.2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 17 май 2018 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, г-жа Светлана Йорданова, омбудсмана на Република България, г-жа Мая Манолова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2017 г. бе представен от г-жа Мая Манолова. Омбудсманът запозна членовете на Комисията по здравеопазване с констатираните от неговата институция проблеми в сферата на здравеопазването, поместени в глава първа, точка 7 „Право на здравеопазване”.

  През 2017 г. броят на жалбите и подадените сигнали до институцията на омбудсмана е нарастнал със 17 % спрямо 2016 г. и с 82 % спрямо 2015 г. Най-голям е броят на жалбите за нарушен достъп до медицински услуги – 170 броя, проблеми при осъществяване на медицинската експертиза – 116 броя, със здравноосигурителните права – 63 броя, с качеството на медицинските услуги – 61 броя. Останалите жалби и сигнали са относно провеждането на имунизациите, спазване на хигиенните норми и изисквания в лечебните заведения, спазване на забраната за тютюнопушене, съдействие за заплащане на лечение, специализация на лекари, предложения за промени в нормативната уредба и други.

  Отново акцент се поставя на въведените лимити, които стават все по-рестриктивни и са една от причините за сериозните финансови затруднения на някои от лечебните заведения. Вследствие недостатъчните приходи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) лечебните заведения срещат проблеми при осигуряване заплащането на персонала. Липсват средства за ремонти и нова апаратура, което води до намаляване качеството на оказваната от болниците медицинска помощ. Притеснителен е фактът на недостиг на средства в общинските болници, намиращи се в малки общини. Налице е риск да бъдат закрити, ако не бъде намерен работещ механизъм и не се предприемат спешни мерки за оздравяването им. Становището на омбудсмана е, че въведените лимити следва да отпаднат поне за хоспитализираните по спешност граждани.

  Гражданите поставят на вниманието на институцията проблеми, свързани с осигуряването на 24-часово обслужване от общопрактикуващите лекари. Особено сериозен е проблемът в малките и отдалечени населени места, където гражданите нямат алтернатива и на практика обслужването на пациентите извън работния график на личните лекари се осъществява от центровете за спешна медицинска помощ, което допълнително натоварва дейността им.

  В доклада на омбудсмана акцент се поставя и върху проблема с липсата или недостига на разрешени за употреба лекарствени продукти, обект на паралелен износ. Понякога това е причина лечението на гражданите да бъде частично или изцяло компрометирано. Особено сериозен е проблемът с лечението на злокачествени заболявания, захарен диабет и други, чиято липса създава заплаха за живота и здравето на пациентите.

  За поредна година особено остро се поставят от гражданите проблемите, свързани с експертизата, най-вече на трайно намалената работоспособност, вида и степента на увреждане. Голяма част от констатираните нарушения се отнасят до неспазване на инструктивните срокове и съществено забавяне на освидетелстването от страна на ТЕЛК и НЕЛК. При забавяне на преосвидетелстването гражданите временно са лишени от възможност да ползват права, произтичащи от влязло в сила експертно решение, като пенсия за инвалидност, което е сериозен проблем, когато това е единственият им доход.
  Относително висок е и делът на жалбите, отнасящи се до качеството на оказваната медицинска помощ. В преобладаващата част оплакванията са свързани с допуснати, според гражданите, лекарски грешки, довели до усложнения или смърт на пациент. Тревожно е наличието на жалби, в които гражданите посочват, че са станали обект на медицински дейности, включително и хирургични, без да е имало обективна причина за това. Тези дейности се извършват с цел болницата да получи средства за лечението на тези пациенти, заплащани от НЗОК по съответната клинична пътека. Има оплаквания за посочени неверни данни в епикризи и други медицински документи.

  В хода на дискусията, между членовете на Комисията по здравеопазването и омбудсмана, акцент се постави и върху проблема с кръв и кръвни продукти. Г-жа Манолова сподели за изразеното недоволство от съществуващата практика за дарителство срещу заплащане от пациента и неговите близки. Други актуални въпроси, които бяха засегнати в дискусията са относно специализациите на младите лекари, доплащането на лекарствени продукти и медицински изделия, правата на здравноосигурените и неосигурените граждани.

  Народните представители изразиха одобрението си за представения доклад, за подробната и коректно поднесена информация в сферата на здравеопазването.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 14, без „Против” и „Въздържал се”, Комисия по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума