Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/06/2018

  Д О К Л А Д


  Относно: Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д

  Относно: Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса.

  На свое извънредно заседание, проведено на 14 юни 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди постъпило в комисията писмо с вх. № 839-00-13 на 12 юни 2018 г. от председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в изпълнение на решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-36 от 8 юни 2018 г.

  На заседанието присъстваха г-н Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, г-жа Жени Начева, заместник – министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, представители на Министерството на здравеопазването, Надзорния съвет на НЗОК, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.

  Председателят, д-р Даниела Дариткова, запозна народните представители със съдържанието на горепосоченото писмо и приложените към него документи. Тя уточни, че в своето писмо проф. д-р Камен Плочев изрично посочва, че последните три месеца е отсъствал поради заболяване и не е бил в състояние да изпълнява служебните си задължения, а също така уведомява, че по мнение на лекуващия го екип няма да бъде трудоспособен минимум още един месец, което се доказва с представения болничен лист. Предвид изложеното, проф. Плочев смята, че тези факти изискват вземане на решение относно това дали той е в състояние да продължава да изпълнява длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, като според него е налице хипотезата на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за здравното осигуряване. В заключение, проф. Плочев заявява, че той счита, че законът трябва да бъде спазен.

  Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за здравното осигуряване, предсрочно се прекратява мандатът на управителя на Националната здравноосигурителна каса при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца.

  По време на обсъждането, беше пояснено, че обективната невъзможност като основание за прекратяване на договора за управление означава, че е възникнала нова фактическа обстановка, която е свързана или с условията на работа, или с лични характеристики на лицето, при която реалното осъществяване на изпълнението на договора за управление е станало невъзможно. Така обективна невъзможност е налице само, когато причините, които са я предизвикали произтичат от източници и фактори, които са неподвластни на волята на страните по договора за управление, поради което са непреодолими за тях.

  Трайната съдебна практика приема, че обективна невъзможност е невъзможността за изпълнение на възложената работа поради болест, довела или до трайна неработоспособност или за период по-дълъг от посочения в специален закон срок, като в конкретния случай този срок е три месеца.

  В качеството си на член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, д-р Иван Кокалов информира народните представители, че предстои вземането на изключително отговорни решения във връзка с бюджета на НЗОК, както и други важни дейности, свързани с текущата работа на Националната здравноосигурителна каса, което налага наличието на действащ управител на НЗОК.

  В хода на дискусията, членовете на Комисия по здравеопазването изразиха становище, че поставеният за разглеждане въпрос може да бъде разгледан в два аспекта – по същество и формално. По същество се отнася до каква степен здравословното състояние на проф. Плочев действително не му позволява да изпълнява служебните си задължения, а формалният е относно спазването на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване. Беше посочено, че не става ясно по какъв начин поредното предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса ще доведе до подобряване дейността и функционирането на здравноосигурителния фонд.

  В заключение, друга част от народните представители изтъкнаха, че здравословният проблем на проф. Плочев излишно се политизира, без да се отчита фактът, че са налице условията на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за здравното осигуряване и че отсъствието на действащ управител на Националната здравноосигурителна каса сериозно нарушава нормалната дейност на НЗОК и на Регионалните здравноосигурителни каси, което има негативно влияние върху всички медицински специалисти и пациенти.

  Въз основа на представените документи, проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против” – 7, „Въздържал се” – 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект
  Р Е Ш Е Н И Е

  за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за здравното осигуряване


  Р Е Ш И:

  Предсрочно прекратява мандата на Камен Сотиров Плочев като управител на Националната здравноосигурителна каса.  Решението е прието от 44-то Народно събрание на ……………………..2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума