Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
06/07/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 юни 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.

  На заседанието присъстваха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика, г-н Валери Симеонов, заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, на туристическата, хотелиерската и ресторантьорската индустрия и изтъкнати медицински специалисти в областта на белодробните болести.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Валери Симеонов. Той информира народните представители, че с обсъжданите нормативни промени се цели да се ограничи нерегламентираното тютюнопушене в закрити обществени места чрез въвеждането на ясни правила за обектите, които по изключение ще могат да оборудват обособени помещения за тютюнопушене. Тези обекти ще подлежат на допълнителен контрол, като се предлага драстично увеличение на предвидените в закона санкции.

  Прецизират се разпоредбите, свързани със съществуващите изключения от забраната за тютюнопушене в спортни обекти, летни кина и театри, като се предлага въвеждането на абсолютна забрана за тютюнопушене в тези открити обществена места. Господин Симеонов уточни, че действащата разпоредба на чл. 56а, т. 4 от Закона за здравето създава предпоставки за неспазване на забраната за тютюнопушене в тези обекти при осъществяване на търговски прояви, изложения, частни мероприятия и др., тъй като тези прояви нямат спортен и културен характер и поради тази причина не попадат в кръга от обекти, подлежащи на контрол.

  Със законопроекта се предлага към закритите обществени места, в които по изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, да се добавят плавателните съдове и части, но не повече от 50 на сто от търговската площ, на определени видове заведения за хранене и развлечения. Предвижда се собствениците сами да преценяват дали забраната за тютюнопушене в тези обекти да бъде без изключения или да оборудват обособени помещения за тютюнопушене.

  С предлаганите нормативни промени се въвеждат строги изисквания към оборудването на обособените помещения, в които ще бъде разрешено тютюнопушенето, като условията и редът за допускане на изключения ще бъдат уредени в наредбата по чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето. Водещият принцип при обособяването на помещенията за тютюнопушене ще бъде да не се нарушават правата на гражданите, които не желаят да бъдат изложени на тютюнев дим, при посещаване на заведения за хранене и развлечения.

  В заключение, г-н Симеонов поясни, че с цел засилване на административния контрол се въвеждат и по-строги санкции при нарушение на изискванията на закона, като се предлага двойно увеличение на техния размер при констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене.

  Заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, посочи, че опазването и подобряването на здравето на нацията е основен приоритет на Министерство на здравеопазването, който е намерил израз в приемането на чл. 56 и 56а от Закона за здравето през 2012 г. Тези разпоредби регламентират забрана за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места, като основна цел на въведената забрана за тютюнопушене е опазване на общественото здраве. Тази забрана от една страна защитава здравето на непушачите, които са подложени на въздействието на тютюневия дим в закритите и някои открити обществени места, а от друга страна предпазва самите пушачи от прекомерна употреба на тютюн и тютюневи изделия. Доктор Пенков допълни, че важен аспект от въвеждането на забраната за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места е опазване здравето на работещите на работните им места, в т. ч. в заведения за хранене и развлечения, които за разлика от посетителите, са подложени на вредното въздействие на тютюневия дим най-малко по 8 часа на ден. Министерство на здравеопазването счита, че въвеждането на частична забрана за тютюнопушене чрез регламентиране на определени зони за пушачи и непушачи няма да допринесе за опазване здравето на населението. Съществуват убедителни научни и други доказателства, че методите за пречистване на въздуха - вентилация и филтриране на въздуха, са неефективни методи за защита от вредното въздействие на тютюневия дим. Световната здравна организация и Международната агенция за изследване на рака класифицират тютюневия дим като канцероген с категория на опасност за човека 1А, при който няма безопасно минимално ниво на излагане. Поради изложените аргументи, Министерството на здравеопазването не подкрепя предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравето.

  В писмените становища на Министерството на икономиката и на Министерството на туризма се посочва, че преследваните със законопроекта цели, очакваните въздействия върху икономическите субекти и здравето на гражданите следва да бъдат обективирани в подробен анализ по отношение на негативните и положителни въздействия, като по темата следва да се проведе широко обществено обсъждане. През последните години България успешно се налага като предпочитана туристическа дестинация, която става все по-разпознаваема със своите продукти и качество, а поддържането на високото ниво и подобряването на условията за развитие на туристическа дейност е в пряка зависимост със законодателните промени, касаещи тези дейности. Спорадичното лансиране на идеята за частична либерализация на режима на тютюнопушене не оказва позитивно влияние върху бизнес средата, както и не води до необходимата предвидимост в инвестиционния климат в сферата на туризма.

  Отрицателно становище за предлаганите нормативни промени изразиха и представителите на Българския лекарски съюз, Националната асоциация за профилактика на белодробните болести, Българското дружество по белодробни болести, Националната мрежа за децата и Коалиция „Живот без тютюнев дим“.

  Председателят на Управителния съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, г-н Атанас Димитров, информира народните представители, че подкрепя мотивите и целите на предлаганите изменения и допълнения на Закона за здравето. Той поясни, че въвеждането на ясни критерии и изисквания към обособените помещения, в които ще се допуска по изключение тютюнопушене, ще гарантира спазването правата на гражданите, които не желаят да бъдат излагани на тютюнев дим, като същевременно ще се създаде нормална и предвидима бизнес среда за стопанските субекти.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването се обединиха около необходимостта от предприемането на последователни мерки за опазване здравето на гражданите от вредното въздействие на тютюневия дим. Част от народните представители подчертаха, че неспазването на въведената през 2012 г. забрана за тютюнопушене в редица заведения за хранене и развлечения не би могло да бъде основателен мотив за промяна в закона, а по-скоро налага извода, че контролът трябва да бъде значително подобрен от страна на компетентните органи. Беше посочено, че Министерството на здравеопазването, съвместно с Министерството на образованието и науката трябва активно да си сътрудничат за изготвянето и въвеждането на програми и информационни кампании за вредата от тютюнопушенето сред подрастващото поколение.

  В подкрепа на законопроекта беше изтъкнато, че с нормативните промени се предлага засилване на контрола върху спазването на забраната за тютюнопушенето и двойно увеличаване на санкциите при нарушаване разпоредбите на закона, като подкрепа за това предложение се изразява в редица от становищата, постъпили в Комисията по здравеопазването.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За”- 4 „Против”- 12, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума