Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/07/2018 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от д-р Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Вх.№ 853-10-22

  На свое редовно заседание, проведено на 28 юни 2018 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от д-р Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г.

  На заседанието присъстваха: заместник-министрите на здравеопазването, д-р Бойко Пенков и г-жа Светлана Йорданова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на неправителствени организации и браншови организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Даниела Дариткова. В своето изложение д-р Дариткова запозна накратко аудиторията с историята на идеята за създаване на съсловни организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите. Тези медицински професии имат вече създадени свои организации – Съюз на зъботехниците в България, който е неправителствена организация, както и сдружение и асоциация на бакалавър фармацевтите в България.

  Д-р Дариткова отбеляза, че е важно професиите, които са регулирани, а тези на зъботехниците и помощник-фармацевтите са такива в България, да имат своя съсловна организация, която да дава възможност за саморегулация, за контрол на качеството и за контрол над дейностите, които те изпълняват. Важно е създаването на регистри за съответните съсловия, което ще облекчи комуникацията с различните структури в системата на здравеопазването. В същото време не се нарушава по никакъв начин функционирането на останалите съсловни организации, не се променят останалите взаимоотношения, които касаят образователните и квалификационните етапи, през които трябва да преминат съответните специалисти. Решението да се създадат отделни съсловни организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите е въз основа на продължителни разговори и най-вече в резултат на консенсус.

  Становището на Министерство на здравеопазването бе изложено от д-р Бойко Пенков. В него се изразява позиция, че министерството приема този нов подход, който се предлага със законопроекта, а именно тези професии да имат отделни съсловни организации, тъй като предметът им на дейност, техните интереси, начина, по който се реализират на практика е по-различен от останалите професии с професионално направление „Здравни грижи“.

  Пред Комисията по здравеопазването устно изложиха становищата си: г-жа Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи; д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз; проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз; д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз; г-н Иван Беров, президент на Съюза на зъботехниците в България; г-жа Лиляна Петрова, председател на Националното сдружение на бакалавър фармацевтите в България и г-н Павел Вучков, председател на Асоциацията на българските бакалавър фармацевти – Национален регистър. Всички изказаха принципната си подкрепа по законопроекта.

  Отношение по представения законопроект взеха и членове на Комисията по здравеопазването. Те също изразиха подкрепа, като отбелязаха че е необходимо отделни текстове от законопроекта да бъдат прецизирани между първо и второ гласуване.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 19, „Против”- 0, „Въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от д-р Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума